Dla uczestników Dla uczestników

Możliwe jest uczestnictwo w konferencji jako słuchacz lub jako autor. W każdym z przypadków koniecznym warunkiem uczestnictwa jest terminowa rejestracja i uiszczenie opłaty konferencyjnej. Dodatkowe warunki dla autorów podane są poniżej.

 

Uczestnicy mogą zaprezentować na konferencji swój artykuł lub plakat, lub wystąpić bez artykułu i bez plakatu. Prace i wystąpienia mogą być w języku polskim lub angielskim.

 

Wszyscy pracownicy Politechniki Gdańskiej mogą uczestniczyć w Konferencji bezpłatnie. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i przesłanie go na adres etee2015@pg.gda.pl najpóźniej do 10 kwietnia 2015 r.

 

Poniżej znajdują się szczegóły dotyczące każdej z form uczestnictwa jako autor:

 

Forma udziału Warunki
Udział z publikacją

Wymagania edytorskie dotyczące artykułów zawarte są w szablonie:

Zeszyty Naukowe WEiA PG - format DOC
Zeszyty Naukowe WEiA PG - format PDF

 

Objętość składanego tekstu powinna wynosić 6 lub 8 stron. Po uzgodnieniu z wydawcą jest możliwość zwiększenia tej liczby (za dodatkową opłatą).

Publikacja jest możliwa tylko po złożeniu oświadczenia o prawach autorskich, według wzoru:

Oświadczenie o prawach autorskich - DOC

 

Przyjęte na konferencję i do publikacji zostaną te artykuły, które uzyskają przynajmniej dwie pozytywne recenzje. Dodatkowym warunkiem jest wniesienie w terminie opłaty konferencyjnej i zgoda na recenzowanie prac pozostałych autorów.

 

W procesie recenzji autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review).

 

Artykuły zostaną opublikowane w Magazynie edukacji elektronicznej EduAkcja (4 punkty wg MNiSW), lub w Zeszytach Naukowych WEiA PG (4 punkty wg MNiSW), lub w czasopiśmie e-mentor (9 punktów wg MNiSW). Miejsce publikacji wskaże Komitet, uwzględniając profil i możliwości wydawnicze pisma.

Udział z plakatem

Udział z plakatem wymaga złożenia abstraktu tematyki plakatu o objętości jednej strony A4, zgodnie z szablonem:

Szablon abstraktu - DOC

 

Publikacja abstraktu jest możliwa tylko po złożeniu oświadczenia o prawach autorskich, według wzoru:

Oświadczenie o prawach autorskich - DOC

 

Plakaty mogą być zaprezentowane w ramach sesji plakatowej w tradycyjnym formacie papierowym lub w formacie elektronicznym. W przypadku plakatu w formie pokazu multimedialnego Autor musi samodzielnie zadbać o stronę techniczną prezentacji. W przypadku wersji elektronicznej plakatu organizator zapewnia dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej, a uczestnik powinien dysponować własnym urządzeniem (laptopem/notebookiem/tabletem mogącym się łączyć z Internetem za pomocą sieci bezprzewodowej). W przypadku tradycyjnego plakatu, Autor sam powinien zadbać o jego wydrukowanie. Organizator zapewnia stojak, na którym będzie można go umieścić. Maksymalny rozmiar plakatu tradycyjnego to A2.

 

Autorzy plakatów zostaną wymienieni w dziale Sesja plakatowa programu konferencji, zaś nadesłane abstrakty zostaną zamieszczone w oddzielnych materiałach pokonferencyjnych.

 

Jeżeli plakat ma być opublikowany w czasopiśmie, należy go przesłać w formie artykułu w sposób opisany w szablonie:

Zeszyty Naukowe WEiA PG - format DOC
Zeszyty Naukowe WEiA PG - format PDF

Tylko wystąpienie

Akceptacja wystąpienia wymaga dostarczenia abstraktu przemowy, o objętości jednej strony A4, zgodnie z szablonem:

Szablon abstraktu - DOC

 

Publikacja abstraktu jest możliwa tylko po złożeniu oświadczenia o prawach autorskich, według wzoru:

Oświadczenie o prawach autorskich - DOC

 

Prosimy również dołączyć przetłumaczony na język angielski tytuł wystąpienia.

Autorzy wystąpień zostaną wymienieni w dziale Wystąpienia programu konferencji, zaś nadesłane abstrakty zostaną zamieszczone w oddzielnych materiałach pokonferencyjnych.

 

Teksty przekazywane do recenzji i do publikacji powinny być przesłane w postaci elektronicznej
pocztą e-mail adres etee2015@pg.gda.pl najpóźniej do 25 lutego 2015., wraz z poniższymi
informacjami:

• notą o autorach (stopień/tytuł naukowy, afiliację, miejsce pracy, stanowisko),
• adresem do tradycyjnej korespondencji,
• numerem telefonu.

Uprzejmie prosimy o zadbanie o jakość prac i poprawność tekstów, szczególnie anglojęzycznych.
Materiały do druku i pełne prace przygotowane niezgodnie ze wskazówkami zostaną odesłane do
autorów w celu naniesienia poprawek.

 

Ważne terminy:

do 1 lutego 2015 - nadsyłanie tematów artykułów/referatów/plakatów z krótkim streszczeniem (max. 500 znaków),

do 25 lutego 2015 - nadsyłanie artykułów,

10 kwietnia 2015 - ogłoszenie listy zaakceptowanych artykułów.

30 kwietnia 2015 - Konferencja.