Dla uczestników Dla uczestników

Możliwe jest uczestnictwo w konferencji jako słuchacz lub jako autor. W każdym z przypadków koniecznym warunkiem uczestnictwa jest terminowa rejestracja i uiszczenie opłaty konferencyjnej.

Ważne terminy:

do 10 czerwca 2019 r. 20 czerwca 2019 r. - nadsyłanie propozycji artykułów (na adres etee2019@pg.edu.pl)

do 1 sierpnia 2019 r. - nadsyłanie propozycji wystąpień i plakatów wraz z abstraktami (do 500 znaków, plik tekstowy np. w formacie DOC na adres etee2019@pg.edu.pl)

do 5 lipca 2019 r. 25 lipca 2019 r. - informacja o zaakceptowanych artykułach

do 30 sierpnia 2019 r. - informacja o zaakceptowanych wystąpieniach i plakatach

do 10 lipca 2019 r. 25 lipca 2019 r. - wniesienie opłaty konferencyjnej

1 września 2019 r. - ogłoszenie szczegółowego programu Konferencji

19 - 20 września 2019 r. - Konferencja

Konferencja rozpocznie się 19 września około południa, a zakończy się 20 września późnym popołudniem.

Uczestnicy mogą zaprezentować na konferencji wystąpienie lub plakat, równolegle mogą zaproponować artykuł do publikacji w czasopismach lub wziąć udział jako słuchacz.

Prace i wystąpienia mogą być w języku polskim lub angielskim.

Poniżej znajdują się szczegóły dotyczące każdej z form uczestnictwa jako autor wystąpienia, publikacji lub plakatu:

Forma udziału Warunki
Udział z publikacją

Wymagania edytorskie dotyczące artykułów zawarte są w szablonie:

Zeszyty Naukowe WEiA PG - format DOC

Objętość składanego tekstu powinna zawierać parzystą liczbę stron (maksymalnie 8 stron). Po uzgodnieniu z wydawcą jest możliwość zwiększenia tej liczby (o ile będzie parzysta).

Publikacja jest możliwa tylko po złożeniu oświadczenia o prawach autorskich, według wzoru:

Oświadczenie o prawach autorskich - format DOC

Przyjęte na konferencję i do publikacji zostaną te artykuły, które uzyskają przynajmniej dwie pozytywne recenzje. Dodatkowym warunkiem jest wniesienie w terminie opłaty konferencyjnej i zgoda pozostałych autorów na recenzowanie prac.

W procesie recenzji autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review).

Miejsce publikacji wskaże Komitet, uwzględniając naukowy profil tematyczny czasopisma.

Jest możliwość publikowania zaakceptowanych artykułów w czasopismach dziedzinowych (w kolejności alfabetycznej):

- EduAkcja,

- International Journal of Research in E-learning (tylko w języku angielskim), 

- Zesztyty Naukowe WEiA PG.

Artykuły prosimy przesyłać na adres etee2019@pg.edu.pl

Więcej informacji: Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Udział z plakatem

Plakaty mogą być zaprezentowane w ramach sesji plakatowej w tradycyjnym formacie papierowym lub w formacie elektronicznym.

W przypadku plakatu w formie pokazu multimedialnego Autor musi samodzielnie zadbać o stronę techniczną prezentacji. W przypadku wersji elektronicznej plakatu organizator zapewnia dostęp do Internetu (za pomocą sieci bezprzewodowej EDUROAM oraz specjalnych dostępowych kont konferencyjnych dla osób nie korzystających z EDUROAMu), a uczestnik powinien dysponować własnym urządzeniem (laptopem/notebookiem/tabletem) mogącym się łączyć z Internetem za pomocą sieci bezprzewodowej.

W przypadku tradycyjnego plakatu, Autor sam powinien zadbać o jego wydrukowanie. Organizator zapewnia stojak, na którym będzie można go umieścić. Rozmiar plakatu tradycyjnego to A1.

Autorzy plakatów zostaną wymienieni w dziale Sesja plakatowa programu konferencji, zaś nadesłane abstrakty zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych.

Jeżeli zagadnienia prezentowane na plakacie mają być opublikowany w czasopiśmie, należy go przesłać w formie artykułu w sposób opisany w tej tabeli w wierszu "Udział z publikacją".

Tylko wystąpienie

Akceptacja wystąpienia wymaga dostarczenia abstraktu przemowy, o objętości maksymalnie jednej strony A4.

Abstrakt zostanie opublikowany w materiałach konferencyjnych, które otrzyma każdy z uczestników.

Prosimy również dołączyć przetłumaczony na język angielski tytuł wystąpienia.

Autorzy wystąpień zostaną wymienieni w programie konferencji, zaś nadesłane abstrakty zostaną zamieszczone w oddzielnych materiałach pokonferencyjnych.

Część wystąpień będzie nagrywana i osoby te zostaną poproszone o podpisanie stosownego oświadczenia o prawach autorskich i zgodziie nagranie i opublikowanie.

Możliwa jest publikacje więcej niż jednego artykułu i plakatu oraz wygłoszenie więcej niż jednego wystąpienia.

Teksty przekazywane do recenzji i do publikacji powinny być przesłane w postaci elektronicznej wraz z poniższymi informacjami:

• notą o autorach (stopień/tytuł naukowy, afiliację, miejsce pracy, stanowisko),
• adresem do tradycyjnej i elektronicznej korespondencji,
• numerem telefonu.

Każdy z uczestników prezentujący wystąpienie lub plakat musi nadesłać abstrakt zawierający maksymalnie 500 znaków (bez spacji). Abstrakty znajdą się w materiałach konferencyjnych - za względu na planowane sesje tematyczne chcemy, aby uczestnicy mieli krótką informację o zagadnieniach prezentowanych w czasie wystąpień.

Uprzejmie prosimy o zadbanie o jakość prac i poprawność tekstów, szczególnie anglojęzycznych. Materiały do druku i pełne prace przygotowane niezgodnie ze wskazówkami zostaną odesłane do autorów w celu naniesienia poprawek.

W ramach Konferencji będzie możliwość udziału w warsztatach.

Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Regulamin dotyczący kwestii związanych z realizacją Konferencji znajduje się tutaj.