___

Deklaracja poparcia PG dla zasad Karty i Kodeksu:

___

Strategia HR4R PG:

Badanie ankietowe naukowców PG

dotyczące poziomu zgodności dostosowania wewnętrznych praktyk stosowanych na Politechnice Gdańskiej do zasad i zaleceń Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych

Jednym z elementów wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej było przeprowadzenie anonimowej ankiety skierowanej do naukowców naszej Uczelni, tj. pracowników naukowych, pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów. Udzielone przez naukowców PG odpowiedzi stanowiły wytyczne do opracowania planu działań w zakresie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej, zwanego Strategią Human Resources for Researchers (Strategia HR4R PG).

Proces ankietyzacji rozpoczął się 28 września 2016 r., a zakończył się 6 października br. o godzinie 10:00. Badaniem ankietowym objęci zostali wszyscy naukowcy PG. Respondenci odpowiadali na 40 pytań związanych bezpośrednio z wytycznymi Komisji Europejskiej. Ankieta umożliwiała również wyrażenie uwag i sugestii, tj. ankietowany mógł dobrowolnie umieścić dodatkowe komentarze.

W badaniu wzięło udział 1008 osób, czyli 71% naukowców PG, spośród których około 35% to kobiety (rysunek 1).

Rysunek 1. Procentowy udział ankietowanych wg płci.
 

Najliczniej reprezentowana była grupa osób między 31. a 45. rokiem życia (42,96%) oraz poniżej 30 lat (29,86%) (rysunek 2).

Rysunek 2. Procentowy udział ankietowanych wg poszczególnych grup wiekowych
 

Wśród ankietowanych najwięcej osób posiada tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera (36,31%), kolejną grupą są osoby ze stopniem naukowym doktor lub doktor inżynier (35,71%), następnie doktor habilitowany lub doktor habilitowany inżynier (17,86%). Najmniej liczną grupą są osoby z tytułem naukowym profesora doktora habilitowanego lub profesora doktora habilitowanego inżyniera (10,02%), a także z tytułem zawodowym inżyniera (0,10%) (rysunek 3).

Rysunek 3. Procentowy udział ankietowanych w podziale wg posiadanego stopnia/tytułu naukowego
 

Najliczniej reprezentowaną wśród respondentów grupą zawodową są adiunkci (45,54%) oraz doktoranci (31,05%) (rysunek 4).

Rysunek 4. Procentowy udział ankietowanych w podziale wg grupy zawodowej
 

Analiza odpowiedzi udzielonych w badaniu ankietowym (rysunek 5) pokazuje, że sytuacja na PG w zakresie realizacji zapisów Karty i Kodeksu jest oceniana pozytywnie przez naukowców Uczelni. Działania PG uzyskały ponad 50% poparcie we wszystkich obszarach. Najwyżej ocenione zostały aspekty etyczne i zawodowe (75% ocen pozytywnych) oraz możliwości szkoleniowe (66%). Obszary wskazane przez naukowców PG do podjęcia kroków, również w ramach sugestii i komentarzy, to: obszar II - Rekrutacja oraz III - Warunki pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Rysunek 5. Rozkład odpowiedzi ankietowanych w czterech obszarach Karty i Kodeksu
 

Politechnika Gdańska, opierając się na szczegółowej analizie wyników badań ankietowych wśród naukowców PG dotyczących realizacji zapisów Karty i Kodeksu na Uczelni oraz wewnętrznej analizie regulacji prawnych i praktyk stosowanych na PG, zidentyfikowała obszary działalności Uczelni, które wymagają doskonalenia i działań naprawczych. Na tej podstawie opracowano Strategię HR4R PG na lata 2016-2019, zawierającą plan działań, z określeniem rodzaju i opisem merytorycznym działań oraz wskazaniem, które organy i jednostki Uczelni są odpowiedzialne za realizację działań w określonych ramach czasowych.


W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Jakością (tel. 58 348 63 38/39, jakosc@pg.edu.pl).