___

Deklaracja poparcia PG dla zasad Karty i Kodeksu:

___

Strategia HR4R PG:

Monitoring wdrożenia i skuteczności zaplanowanych działań

W celu monitorowania wdrożenia zapisów Karty i Kodeksu na PG pracuje Zespół ds. monitorowania wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej. Pierwszy Zespół Monitorujący był powołany przez Rektora PG w 2016 r. (Pismo Okólne nr 36/2016 z 8 grudnia 2016 r.). Zmiany w składzie osobowym są ogłaszane właściwymi pismami okólnymi i publikowane m.in. na stronie: https://pg.edu.pl/excellence-in-research/do-pobrania.

Z Zespołem współpracują członkowie Zespołu ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej.

Zespół odpowiedzialny jest za monitorowanie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej oraz zapewnianie jakości i skuteczności podejmowanych działań w zakresie realizacji Strategii HR4R.

Do zadań Zespołu należy:

  1. Opracowanie harmonogramu prac Zespołu ds. monitorowania wdrożenia zasad Karty i Kodeksu, przy czym Zespół spotykać się będzie nie rzadziej niż co pół roku.
  2. Określenie mierników realizacji działań w zakresie realizacji Strategii HR4R.
  3. Systematyczne ocenianie efektów wdrażania zasad Karty i Kodeksu przez poszczególne zespoły i jednostki organizacyjne na Uczelni*.
  4. Zapewnienie właściwego przepływu informacji i komunikacji ze społecznością akademicką Uczelni w ramach prac prowadzonych przez Zespół.
  5. Przedstawianie rektorowi okresowych sprawozdań z działalności Zespołu.

*Formularz "Karty Monitorowania Zadań" zawartych w Strategii HR4R PG został określony w Decyzji nr 1/2018.

Zespół systematycznie analizuje postępy wdrażania i w Kartach Monitorowania Zadań akceptuje realizację zadań lub przygotowuje sugestie zmian. Prorektor ds. badań naukowych, będący przeowdniczącym tego zespołu, opiniuje działania i zatwierdza ostateczne wersje Kart Monitorowania. 

Na potrzeby bieżącej komunikacji Zespołu i gromadzenia dowodów z realizacji Strategii HR4R PG prowadzone jest forum i repozytorium dokumentów na uczelnianej platformie moodle enauczanie.pg.edu.pl (dostęp możliwy po zalogowaniu tylko dla członków Zespolu).

Decyzje i sprawozdania z działalności Zespołu publikowane są na stronie: https://pg.edu.pl/excellence-in-research/do-pobrania.