___

Deklaracja poparcia PG dla zasad Karty i Kodeksu:

___

Strategia HR4R PG:

Plan działań i realizacja

w zakresie wdrążenia Strategii HR4R PG na lata 2019-2022

Rektor PG w dniu 28 sierpnia 2019 r. na mocy Zarządzenia nr 29/2019 wprowadził zaktualizowaną Strategię HR4R PG i Plan Działań na lata 2019-2022.

W poniższej tabeli przedstawia się plan wdrażania zadań określonych w Strategii HR4R PG na lata 2019-2022. Dla zwiększenia czytelności działania zostały pogrupowane w obszary, zgodnie z porządkiem Karty i Kodeksu. 

Obszar I. Aspekty etyczne i zawodowe

Lp. Nr* Opis merytoryczny planowanych działań Plan
1 I.3 Wprowadzenie obowiązku sprawdzania rozpraw doktorskich i monografii habilitacyjnych w systemie antyplagiatowym 09.2019-12.2020
2 I.5 Opracowanie i wydanie „Przewodnika adaptacji pracownika PG” 01.2020-12.2020
3 I.7 Aktualizacja wewnętrznych regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 09.2019-08.2022
4 I.8 Opracowanie zasad współpracy i wytycznych do umów o współpracy z sektorem biznesowym i samorządowym oraz organizacjami pozarządowymi 09.2019-12.2020
5 I.11 Aktualizacja wewnętrznych regulacji prawnych w zakresie oceniania kadry akademickiej i doktorantów  09.2019-12.2020

Obszar II. Rekrutacja

Lp. Nr* Opis merytoryczny planowanych działań Plan
6 II.12-21, III.29 Opracowanie i wdrożenie „Otwartych, przejrzystych procesów rekrutacji, opartych na kwalifikacjach kandydatów” (ang. ‘Open, Transparent and Merit-based Recruitment’, OTMR) w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej  09.2019-12.2021

Obszar III. Warunki pracy i ubezpieczeń społecznych

Lp. Nr* Opis merytoryczny planowanych działań Plan
7 III.24 Dostosowanie warunków pracy dla osób niepełnosprawnych do obowiązujących uregulowań prawnych 09.2019-12.2021
8 III.26 Opracowanie i upowszechnienie regulacji w zakresie wynagradzania oraz motywowania płacowego naukowców  09.2019-05.2020
9 III.27 Działania promujące kobiety na każdym szczeblu rozwoju kadry 09.2019-08.2022
10 III.30 Wprowadzenie doradztwa zawodowego dla naukowców  09.2019-07.2020
11 III.32 Wprowadzenie obowiązku krótkiego opisu wkładu współautorów w powstanie danej pracy naukowo-badawczej zgłaszanej w bazie MojaPG 10.2020-06.2021
12 III.33 Opracowanie i wdrożenie systemu redukcji obciążeń dydaktycznych 09.2019-12.2020

Obszar IV. Szkolenia

Lp. Nr* Opis merytoryczny planowanych działań Plan
13 IV.36 Wprowadzenie Regulaminu szkoły doktorskiej 09.2019-12.2019
14 IV.37 Opracowanie i wdrożenie badania opinii doktorantów dotyczącej jakości opieki naukowej 09.2020-12.2021
15 IV.39 Upowszechnianie informacji o ofercie szkoleń dla naukowców 09.2019-08.2022
16 IV.40 Opracowanie ankiety oceny opiekuna/promotora pracy doktorskiej oraz wdrożenie mechanizmów sprzężenia zwrotnego wynikającego z oceny opiekunów naukowych doktorantów 09.2020-12.2021

* Liczba rzymska odpowiada numerowi obszaru Karty i Kodeksu, a liczba zapisana cyframi arabskimi – numerowi zadania.