___

Deklaracja poparcia PG dla zasad Karty i Kodeksu:

___

Strategia HR4R PG:

Plan działań i realizacja

w zakresie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej

Politechnika Gdańska, opierając się na szczegółowej analizie wewnętrznej regulacji prawnych i praktyk stosowanych na PG oraz analizie wyników badań ankietowych wśród naukowców PG dotyczących realizacji zapisów Karty i Kodeksu na Uczelni, zidentyfikowała obszary działalności Uczelni, które wymagają doskonalenia lub działań naprawczych. Na tej podstawie opracowano Strategię HR4R PG na lata 2016-2019, zawierającą plan i harmonogram działań.

W poniższej tabeli rozwijalnej przedstawia się plan wdrażania zasad Karty i Kodeksu na PG. Dla zwiększenia czytelności działania zostały pogrupowane w obszary, zgodnie z porządkiem Karty i Kodeksu. 

Obszar I. Aspekty etyczne i zawodowe

Lp. Nr Opis merytoryczny planowanych działań Plan
1, 4, 9 I.2, I.4, I.5 Udostępnienie na stronie internetowej PG informacji na temat zagadnień etycznych w obszarze Szkolnictwa Wyższego oraz informacji na temat regulacji prawnych w zakresie finansowania badań. 01.2017
2 i 20 I.3 i I.10 Upowszechnienie Kodeksu Etyki PG poprzez umieszczenie treści na stronie internetowej PG i obowiązkowe zapoznanie pracowników naukowych i doktorantów. 03.2018
3 I.3 Wprowadzenie obowiązku sprawdzania prac naukowych w systemie antyplagiatowym. 12.2019
5 i 10 I.4 i I.6 Opracowanie i wdrożenie systemu informowania naukowców o źródłach finansowania badań. 10.2017
6 i 11 I.4 i I.6 Upowszechnienie zasad przygotowywania wniosków o finansowanie badań z różnych źródeł, w tym z dotacji na działalność statutową oraz podziału, wydatkowania i rozliczania przyznanych środków finansowych. 10.2017
7 i 12 I.4 i I.6 Udostępnienie na stronach internetowych wydziałów PG informacji na temat realizowanych na wydziałach projektów badawczych. 10.2017
8 I.4 Wprowadzenie obowiązku umieszczania w języku polskim i angielskim abstraktów (streszczeń) projektów badawczych na stronie internetowej PG. 06.2018
13 I.7 Aktualizacja wewnętrznych regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 12.2019
14 I.8 Przygotowanie zasad korzystania z otwartego repozytorium cyfrowego publikacji pracowników PG, tworzonego w ramach projektu „MOST wiedzy”, na który uzyskano dofinansowanie z funduszy europejskich Polska Cyfrowa w kwocie 9 708 475,21 zł. 12.2017
15 I.8 Informowanie i promowanie upowszechniania wyników badań w formule green-open access. 06.2019
16 I.8 Opracowanie wytycznych promowania badań naukowych w międzynarodowych bazach danych. 04.2018
17 I.8 Opracowanie zasad współpracy i wytycznych do umów o współpracy z sektorem biznesowym i samorządowym oraz organizacjami pozarządowymi. 12.2017
18 I.9 Promowanie wyników badań naukowych w informatorach o nauce (Pismo PG, Biuletyn PG), podczas Bałtyckiego Festiwalu Nauki, w ramach projektu MOST wiedzy, E-pionier. 12.2019
19 I.9 Udostępnianie na stronie internetowej PG informacji o współpracy międzynarodowej, w tym organizacji międzynarodowych warsztatów naukowych, wizytujących profesorów oraz międzynarodowych lub międzyuczelnianych zespołach badawczych. 12.2019
21 I.11 Aktualizacja wewnętrznych regulacji prawnych w zakresie oceniania nauczycieli akademickich i doktorantów. 09.2017

Obszar II. Rekrutacja

Lp. Nr Opis merytoryczny planowanych działań Plan

22-28,

31-33

II.12-21

Opracowanie wytycznych dla wydziałów w sprawie przeprowadzania zatrudnienia na stanowiska nauczycieli akademickich, w tym stosowania zróżnicowanych kryteriów oceniających osiągnięcia i dorobek naukowy kandydatów, uznawania wartości mobilności, a także informowania kandydatów o mocnych i słabych stronach ich podań. 12.2018
29 II.18 Aktualizacja wewnętrznych regulacji prawnych w zakresie oceniania nauczycieli akademickich i doktorantów. 09.2017
30 II.18 Modyfikacja wewnętrznych zasad awansu pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych. 09.2017

Obszar III. Warunki pracy i ubezpieczeń społecznych

Lp. Nr Opis merytoryczny planowanych działań Plan
34 III.22 Upowszechnienie informacji o równym dostępie do szkoleń dla naukowców w ramach Centrum Rozwoju Kompetencji istniejącego na PG. 01.2018
35 III.23 Aktualizacja wewnętrznych regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa  i higieny pracy. 12.2019
36 III.24 Dostosowanie warunków pracy dla osób niepełnosprawnych do obowiązujących uregulowań prawnych. 12.2019
37 III.25 Aktualizacja Statutu PG. 05.2017
38 III.26 Opracowanie i upowszechnienie regulacji w zakresie wynagradzania oraz motywowania płacowego naukowców. 08.2019
39 III.27 Działania promujące kobiety na każdym szczeblu rozwoju kadry. 12.2019
40 III.28 Modyfikacja wewnętrznych zasad awansu pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych. 09.2017
41 III.29 Opracowanie wytycznych dla wydziałów w sprawie przeprowadzania zatrudnienia na stanowiska nauczycieli akademickich, w tym stosowania zróżnicowanych kryteriów oceniających osiągnięcia i dorobek naukowy kandydatów, uznawania wartości mobilności, a także informowania kandydatów o mocnych i słabych stronach ich podań. 12.2018
42 III.30 Wprowadzenie doradztwa zawodowego dla naukowców. 12.2019
43 III.31 Upowszechnienie Regulaminu Własności Intelektualnej i zapoznanie z nim pracowników naukowych i doktorantów. 04.2018
44 III.32 Wprowadzenie obowiązku krótkiego opisu wkładu współautorów w powstanie danej pracy naukowo-badawczej zgłaszanej w bazie MojaPG. 06.2019
45 III.33 Opracowanie i wdrożenie systemu redukcji obciążeń dydaktycznych. 01.2019
46 III.34 Upowszechnienie informacji o regulacjach prawnych w zakresie skarg i odwołań naukowców. 10.2017
47 III.34 Upowszechnienie informacji o instytucji Rzecznika Praw Doktoranta oraz Zespole Prawnym Rzecznika Praw Doktoranta działających przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów. 02.2018
48 III.35 Podniesienie świadomości młodych naukowców, w tym doktorantów o możliwościach i zaletach brania udziału w pracach organizacyjnych PG. 02.2018

Obszar IV. Szkolenia

Lp. Nr Opis merytoryczny planowanych działań Plan
49 IV.36 Opracowanie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich. 04.2019
50 IV.37 Opracowanie i wdrożenie badania opinii doktorantów dotyczącej jakości opieki naukowej. 11.2018
51 IV.38 Upowszechnienie informacji o równym dostępie do szkoleń dla naukowców w ramach Centrum Rozwoju Kompetencji istniejącego na PG. 12.2017
52 IV.38 Opracowanie i upowszechnienie systemu szkoleń w zakresie internacjonalizacji nauki. 12.2019
53 IV.39 Opracowanie i upowszechnienie informacji o ofercie szkoleń dla naukowców. 11.2018
54 IV.40 Opracowanie ankiety oceny opiekuna/promotora pracy doktorskiej oraz wdrożenie mechanizmów sprzężenia zwrotnego wynikającego z oceny opiekunów naukowych doktorantów. 12.2019

Decyzja Uczelnianego Zespołu ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na PG nr 1/2017 z 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia działań w ramach zadań określonych w Strategii HR4R PG (dokument dostępny po zalogowaniu) »


W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Jakością (tel. 58 348 63 38/39, jakosc@pg.edu.pl).