___

Deklaracja poparcia PG dla zasad Karty i Kodeksu:

___

Strategia HR4R PG:

Wdrażanie zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej

Politechnika Gdańska, reprezentowana przez JM Rektora, prof. Jacka Namieśnika, w dniu 8 września 2016 r. wyraziła swoje poparcie dla zaleceń Komisji Europejskiej nr 2005/251/EC, wskazując zbieżność zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, ze strategią rozwoju Uczelni. Podpisanie i przekazanie deklaracji poparcia do Komisji Europejskiej stało się pierwszym krokiem Politechniki Gdańskiej do ubiegania się o nabycie praw do posługiwania się europejskim Logo HR Excellence in Research.

W dniu 17 października 2016 r. Rektor PG otrzymał odpowiedź Komisji Europejskiej, nr (2016)5775877 ww. sprawie.

Na mocy Zarządzenia Rektora PG nr 26/2016 z 23 września 2016 r. rozpoczął się formalny proces wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej.

W celu opracowania planu działań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi na rzecz naukowców, zwanego dalej Strategią HR4R powołany został Pismem Okólnym nr 21/2016 z 23 września 2016 r. Zespół ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej. W dniu 11 maja 2017 r. Rektor PG w Piśmie Okólnym nr 9/2017 powołał do Zespołu aktywnych naukowo przedstawicieli wszystkich wydziałów i ustalił nowy skład Uczelnianego Zespołu ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej.


Badanie ankietowe naukowców PG

Jednym z elementów wdrożenia ww. dokumentów było przeprowadzenie anonimowej ankiety skierowanej do naukowców naszej Uczelni, tj. pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów PG. Ankieta badała opinię naukowców o zgodności przepisów i działań PG z zapisami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych.

Udzielone odpowiedzi stanowiły wytyczne do opracowania planu działań w zakresie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej, zwanego Strategią Human Resources for Researchers (Strategia HR4R PG).

Proces ankietyzacji rozpoczął się 28 września 2016 r., a zakończył się 6 października br. Badaniem ankietowym objęci zostali wszyscy naukowcy PG. W badaniu wzięło udział 1008 osób, co dało zwrotność na poziomie 71%.

Informacje o wynikach badania ankietowego zostały opublikowane na stronie internetowej: http://pg.edu.pl/excellence-in-research/ankieta.


Analiza ogólnokrajowych i wewnętrznych regulacji prawnych

Równolegle przeprowadzona została analiza ogólnokrajowych i wewnętrznych regulacji prawnych oraz procedur i praktyk stosowanych na Uczelni w zakresie realizacji zapisów Karty i Kodeksu. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano standardową tabelę analizy wewnętrznej udostępnioną przez KE na stronie internetowej EURAXESS.

Analiza dokumentacji i działań PG pozwoliła na identyfikację aspektów, które wymagają podjęcia przede wszystkim działań doskonalących przez PG. Niemniej, w ocenie Zespołu ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na PG, elementy te nie stanowią utrudnienia dla funkcjonowania Uczelni.

Wyszczególnienie zaplanowanych działań wraz z opisem merytorycznym znajduje się w Strategii HR4R PG.


Strategia HR4R PG

W dniu 19.10.2016 r. Senat PG pozytywnie zaopiniował plan działań w zakresie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej, zwany Strategią HR4R PG (Uchwała nr 10/2016/XXIV).

Rektor PG zarządził wprowadzenie planu działań w zakresie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej, zwanego Strategią HR4R PG na mocy Zarządzenia Rektora nr 34/2016 z 14 listopada 2016 r.

W odpowiedzi na decyzję Komisji Europejskiej nr decyzji: Ares(2017)957623 - HRS4R assessment PL-UGDANSK w sprawie przyznania praw do posługiwania się Logo HR Excellence in Research, Senat PG w dniu 17 maja 2017 r. przyjął Uchwałę nr 76/2017/XXIV w sprawie: uzupełnienia Uchwały Senatu PG nr 10/2016/XXIV z 19 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania planu działań w zakresie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej, zwanego Strategią HR4R PG.

W dniu 26 maja 2017 r. Rektor PG zarządził wprowadzenie ujednoliconego tekstu Strategii HR4R PG, zawierającego uzupełnienia i korekty planu działań w zakresie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej (Zarządzenia Rektora nr 8/2017 z 26 maja 2017 r.).


Wyróżnienie HR

Politechnika Gdańska uzyskała prawo do posługiwania się Logo HR Excellence in Research w dniu 18 lipca 2017 r.


Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Zespołu ds. wdrożenia zasad Karty i Kodeksu nr 1/2017
(09.2016 – 02.2017 r.) »

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Zespołu ds. wdrożenia zasad Karty i Kodeksu nr 2/2017
(03.2017 – 10.2017 r.) »

Sprawozdanie z działalności Uczelnianych Zespołów ds. wdrożenia i monitorowania wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na PG nr 3/2018 (za 2018 r.) »


W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Jakością (tel. 58 348 63 38/39, jakosc@pg.edu.pl).