___

Deklaracja poparcia PG dla zasad Karty i Kodeksu:

___

Strategia HR4R PG:

Wdrażanie zasad Karty i Kodeksu na Politechnice Gdańskiej

1. Etap przygotowawczy (ang. Initial Phase)


Deklaracja PG poparcia dla zasad Karty i Kodeksu

Politechnika Gdańska, reprezentowana przez JM Rektora, prof. Jacka Namieśnika, w dniu 8 września 2016 r. wyraziła swoje poparcie dla zaleceń Komisji Europejskiej nr 2005/251/EC, wskazując zbieżność zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, ze strategią rozwoju Uczelni. Podpisanie i przekazanie deklaracji poparcia do Komisji Europejskiej stało się pierwszym krokiem Politechniki Gdańskiej do ubiegania się o nabycie praw do posługiwania się europejskim Logo HR Excellence in Research.

W dniu 17 października 2016 r. Rektor PG otrzymał odpowiedź Komisji Europejskiej, nr (2016)5775877 ww. sprawie.

Na mocy Zarządzenia Rektora PG nr 26/2016 z 23 września 2016 r. rozpoczął się formalny proces wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej.

W celu opracowania planu działań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi na rzecz naukowców, zwanego dalej Strategią HR4R powołany został Pismem Okólnym nr 21/2016 z 23 września 2016 r. Zespół ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej. W dniu 11 maja 2017 r. Rektor PG w Piśmie Okólnym nr 9/2017 powołał do Zespołu aktywnych naukowo przedstawicieli wszystkich wydziałów i ustalił nowy skład Uczelnianego Zespołu ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej.


Badanie ankietowe naukowców PG

Jednym z elementów wdrożenia ww. dokumentów było przeprowadzenie anonimowej ankiety skierowanej do naukowców naszej Uczelni, tj. pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów PG. Ankieta badała opinię naukowców o zgodności przepisów i działań PG z zapisami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych.

Udzielone odpowiedzi stanowiły wytyczne do opracowania planu działań w zakresie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej, zwanego Strategią Human Resources for Researchers (Strategia HR4R PG).

Proces ankietyzacji rozpoczął się 28 września 2016 r., a zakończył się 6 października br. Badaniem ankietowym objęci zostali wszyscy naukowcy PG.

Informacje o wynikach badania ankietowego

Respondenci odpowiadali na 40 pytań związanych bezpośrednio z wytycznymi Komisji Europejskiej. Ankieta umożliwiała również wyrażenie uwag i sugestii, tj. ankietowany mógł dobrowolnie umieścić dodatkowe komentarze.

W badaniu wzięło udział 1008 osób, czyli 71% naukowców PG, spośród których około 35% to kobiety (rysunek 1).

Rysunek 1. Procentowy udział ankietowanych wg płci.
 

Najliczniej reprezentowana była grupa osób między 31. a 45. rokiem życia (42,96%) oraz poniżej 30 lat (29,86%) (rysunek 2).

Rysunek 2. Procentowy udział ankietowanych wg poszczególnych grup wiekowych
 

Wśród ankietowanych najwięcej osób posiada tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera (36,31%), kolejną grupą są osoby ze stopniem naukowym doktor lub doktor inżynier (35,71%), następnie doktor habilitowany lub doktor habilitowany inżynier (17,86%). Najmniej liczną grupą są osoby z tytułem naukowym profesora doktora habilitowanego lub profesora doktora habilitowanego inżyniera (10,02%), a także z tytułem zawodowym inżyniera (0,10%) (rysunek 3).

Rysunek 3. Procentowy udział ankietowanych w podziale wg posiadanego stopnia/tytułu naukowego
 

Najliczniej reprezentowaną wśród respondentów grupą zawodową są adiunkci (45,54%) oraz doktoranci (31,05%) (rysunek 4).

Rysunek 4. Procentowy udział ankietowanych w podziale wg grupy zawodowej
 

Analiza odpowiedzi udzielonych w badaniu ankietowym (rysunek 5) pokazuje, że sytuacja na PG w zakresie realizacji zapisów Karty i Kodeksu jest oceniana pozytywnie przez naukowców Uczelni. Działania PG uzyskały ponad 50% poparcie we wszystkich obszarach. Najwyżej ocenione zostały aspekty etyczne i zawodowe (75% ocen pozytywnych) oraz możliwości szkoleniowe (66%). Obszary wskazane przez naukowców PG do podjęcia kroków, również w ramach sugestii i komentarzy, to: obszar II - Rekrutacja oraz III - Warunki pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Rysunek 5. Rozkład odpowiedzi ankietowanych w czterech obszarach Karty i Kodeksu
 

Politechnika Gdańska, opierając się na szczegółowej analizie wyników badań ankietowych wśród naukowców PG dotyczących realizacji zapisów Karty i Kodeksu na Uczelni oraz wewnętrznej analizie regulacji prawnych i praktyk stosowanych na PG, zidentyfikowała obszary działalności Uczelni, które wymagają doskonalenia i działań naprawczych. Na tej podstawie opracowano Strategię HR4R PG na lata 2016-2019, zawierającą plan działań, z określeniem rodzaju i opisem merytorycznym działań oraz wskazaniem, które organy i jednostki Uczelni są odpowiedzialne za realizację działań w określonych ramach czasowych.


Analiza ogólnokrajowych i wewnętrznych regulacji prawnych

Równolegle przeprowadzona została analiza ogólnokrajowych i wewnętrznych regulacji prawnych oraz procedur i praktyk stosowanych na Uczelni w zakresie realizacji zapisów Karty i Kodeksu. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano standardową tabelę analizy wewnętrznej udostępnioną przez KE na stronie internetowej EURAXESS.

Analiza dokumentacji i działań PG pozwoliła na identyfikację aspektów, które wymagają podjęcia przede wszystkim działań doskonalących przez PG. Niemniej, w ocenie Zespołu ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na PG, elementy te nie stanowią utrudnienia dla funkcjonowania Uczelni.

Wyszczególnienie zaplanowanych działań wraz z opisem merytorycznym znajduje się w Strategii HR4R PG.


Strategia HR4R PG 2016

W dniu 19.10.2016 r. Senat PG pozytywnie zaopiniował plan działań w zakresie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej, zwany Strategią HR4R PG (Uchwała nr 10/2016/XXIV).

Rektor PG zarządził wprowadzenie planu działań w zakresie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej, zwanego Strategią HR4R PG na mocy Zarządzenia Rektora nr 34/2016 z 14 listopada 2016 r.


Strategia HR4R PG 2017, tekst jednolity

W odpowiedzi na decyzję Komisji Europejskiej nr decyzji: Ares(2017)957623 - HRS4R assessment PL-UGDANSK w sprawie przyznania praw do posługiwania się Logo HR Excellence in Research, Senat PG w dniu 17 maja 2017 r. przyjął Uchwałę nr 76/2017/XXIV w sprawie: uzupełnienia Uchwały Senatu PG nr 10/2016/XXIV z 19 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania planu działań w zakresie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej, zwanego Strategią HR4R PG.

W dniu 26 maja 2017 r. Rektor PG zarządził wprowadzenie ujednoliconego tekstu Strategii HR4R PG, zawierającego uzupełnienia i korekty planu działań w zakresie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej (Zarządzenia Rektora nr 8/2017 z 26 maja 2017 r.).


Wyróżnienie HR

Politechnika Gdańska uzyskała prawo do posługiwania się Logo HR Excellence in Research w dniu 18 lipca 2017 r.W razie pytań prosimy o kontakt z Centrum HR (tel. 58 348 67 48, centrum.hr@pg.edu.pl).