___

Etap wdrażania Planu Działań

___

Deklaracja poparcia PG dla zasad Karty i Kodeksu:

___

Strategia HR4R PG:

Wdrażanie zasad Karty i Kodeksu na Politechnice Gdańskiej

2. Wdrażanie Planu Działań (ang. Action Plan implementation)


Plan Działań i Strategia HR4R PG na lata 2016-2019

26 maja 2017 r. Rektor PG zarządził wprowadzenie zaktualizowanej wersji Strategii HR4R PG (Zarządzenie nr 8/2017), która zawierała uzupełnienia i korekty zgodnie ze wskazaniami Komisji Europejskiej oraz Plan Działań na lata 2016–2019 (działania z 2016 r. były zakończone).

W celu monitorowania wdrażania postanowień Karty i Kodeksu Rektor PG powołał Zespół ds. Monitorowania Wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych na Politechnice Gdańskiej. W 2019 r. formalnie ustanowił również zespół wdrażający wytyczne dotyczące zatrudniania nauczycieli akademickich na Politechnice Gdańskiej, tj. „Otwarte, przejrzyste i merytorycznie uzasadnione zasady rekrutacji” (ang. OTM-R).

Pracownicy PG pracowali w małych grupach, które realizowały szczegółowe zadania opisane przez Zespół ds. Wdrożenia. Omówili problemy, opracowali różne rozwiązania, akty prawne i funkcjonalności informatyczne, komunikowali się ze społecznością akademicką, a także publikowali informacje dla wszystkich interesariuszy na odpowiednich stronach internetowych wydziałów i działów administracji centralnej. Koordynatorzy lub osoby odpowiedzialne nadzorowali i raportowali wszystkie działania, opisywali, przekazywali daty i dowody realizacji zadań na formularzach „Karty monitorowania zadań”.

Zespół ds. Monitorowania gromadził dowody na wdrożenie Strategii HR4R PG, prowadził forum i repozytorium dokumentów na uniwersyteckiej platformie moodle ‘enauczanie.pg.edu.pl’ (dostęp tylko dla członków Zespołu po zalogowaniu). Dział Zarządzania Jakością nadzorował spójność i kompletność dokumentacji wynikającej z realizacji Strategii HR4R PG oraz przepływ informacji między członkami Zespołów ds. Wdrożenia i Monitorowania. Ocena wdrożenia i sprawozdania okresowe były przygotowywane dla władz Uczelni. Wszystkie decyzje i raporty zostały opublikowane na stronie internetowej: https://pg.edu.pl/excellence-in-research/do-pobrania.

Podsumowanie działań realizowanych w ramach Strategii HR4R PG

w zakresie aspektów etycznych i zawodowych

Większość zaplanowanych do realizacji zadań w zakresie aspektów etycznych i zawodowych została zrealizowana m.in.:

  • Upowszechniono Kodeks Etyki PG poprzez umieszczenie treści na stronie internetowej  i wprowadzono w skali całej Uczelni mechanizm zapoznawania się pracowników naukowych z istotnymi aktami wewnętrznymi poprzez dedykowaną zakładkę w portalu Moja PG. Działanie to będzie dalej kontynuowane jako dobra praktyka także w zakresie działań wykraczających tematycznie poza Strategię HR4R.
  • Opracowano i udostępniono pracownikom naukowym informacje o możliwościach publikowania w formule green-open access, zorganizowano konferencję „Pomorska Konferencja Open Science”, przeprowadzono szereg szkoleń z ww. zakresu. Przygotowane zostały zasady korzystania z otwartego repozytorium cyfrowego publikacji pracowników PG.
  • Opracowano wytyczne promowania badań naukowych w międzynarodowych bazach danych a także wdrożono system informowania naukowców o źródłach finansowania badań.
  • Zorganizowano szereg wydarzeń podczas których promowano Strategię HR4R, w tym działania w zakresie aspektów etycznych i zawodowych.
  • Na stronach internetowych wszystkich wydziałów PG opublikowane zostały informacje na temat realizowanych projektów badawczych a także informacje nt. podjętej współpracy międzynarodowej.
  • Dokonano aktualizacji wewnętrznych regulacji prawnych w zakresie oceniania nauczycieli akademickich. Nie mniej jednak ze względu na zmianę Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce konieczna jest ponowna aktualizacja regulacji, uwzględniająca obszary, które oceniane będą podczas oceny parametrycznej PG.
  • Na stronie internetowej PG udostępniono informacje na temat zagadnień etycznych oraz informacji na temat regulacji prawnych w zakresie finansowania badań. Zaktualizowano wewnętrzne regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nie wszystkie zadania zaplanowano zostały skutecznie zrealizowane.  W związku ze zmianą regulacji prawnych (wprowadzenie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) od 1 stycznia 2019 r. uczelnie mają obowiązek  sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). W późniejszym okresie obowiązek zastosowania JSA PG planuje rozszerzyć o rozprawy doktorskie i przewody habilitacyjne. Kontynuacja zadania zaplanowana jest w Strategii HR4R na lata 2019-2022.

Planowano także opracowanie zasad współpracy i wytycznych do umów o współpracy z sektorem biznesowym i samorządowym oraz organizacjami pozarządowymi. Podjęto decyzję o przesunięciu terminu realizacji zadania na IV kwartał 2020 r. Prace koordynowane są przez Zespół ds. optymalizacji procesów projektu „Zintegrowany Rozwój Politechniki Gdańskiej”.

W zakresie rekrutacji

Główne zadanie zaplanowane w zakresie rekrutacji aktualnie znajdują się w trakcie realizacji. Powołany został Zespół roboczym ds. opracowania wytycznych w zakresie zatrudniania nauczycieli akademickich. Zespół opracował wstępne założenia dotyczące wytycznych w zakresie zatrudniania nauczycieli akademickich, są one jednak wersja roboczą dokumentu, nie opublikowana.

Opracowany został formularz ogłoszenia o prace, jednolity dla całej Uczelni, który zawiera wybrane elementy zgodne z wymaganiami OTM-R.

Podczas przygotowywania na początku 2019 r. zmienionego formularza ogłoszenia o pracę i wzoru protokołu po rekrutacji celowo  wprowadzono już niektóre zmiany, aby zapewnić pracownikom Uczelni zaangażowanym w proces rekrutacji stosunkowo łagodny proces wdrożenia wytycznych OTM-R.

Docelowo wyznaczono grudzień 2021 r. jako termin zakończenia opracowanie i wdrożenie „Otwartych, przejrzystych procesów rekrutacji, opartych na kwalifikacjach kandydatów” w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej w tym także opracowanie i upublicznienie Polityki OTM-R.

Widząc konieczność poprawy procesu rekrutacji i kolejno wdrożenia do pracy pracowników obcokrajowców w ramach projektu “Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni” Zespół ds. optymalizacji procesów organizacyjno-zarządczych zajmuje się optymalizacji procesu zatrudniania obcokrajowców, aby proces ten usprawnić w taki sposób, aby był on bardziej przyjazny zarówno dla rekrutujących, jak i kandydatów o pracę.

Jako mocną stronę należy wskazać modyfikacji wewnętrznych zasad awansu pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych PG.

W zakresie warunków pracy i ubezpieczeń społecznych 

W ramach zakresu warunków pracy i ubezpieczeń społecznych dokonano przeglądu i aktualizacji szeregu wewnętrznych aktów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i Higieny pracy.

Wychodząc naprzeciw zrozumieniu różnic kulturowych i potrzeb obcokrajowców i pracowników pochodzenia polskiego, Politechnika w ramach tego samego projektu zatrudniła specjalistę ds. wielokulturowowści.

Ze względu na zmianę wymagań prawnych (Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce) przesunięto termin realizacji dwóch istotnych działań w zakresie warunków pracy tj. przesunięto na kwiecień 2020 r. wprowadzenie Regulaminu wynagradzania pracowników PG oraz przesunięto na koniec 2020 r. opracowanie i wdrożenie systemu redukcji obciążeń dydaktycznych.

Poza działaniami wynikającymi bezpośrednio ze Strategii HR4R na podkreślenie zasługuje fakt, że na uczelni wprowadzono koncepcji Budżetu obywatelskiego. Do realizacji z budżetu obywatelskiego każdy pracowników oraz student PG może zgłaszać projekty o charakterze infrastrukturalnym – inwestycyjne lub remontowe czyli bezpośrednio wpływające na warunki pracy. Przykłady realizowanych/ zrealizowanych projektów: “Park Sztuki - utworzenie strefy wypoczynku przy wjeździe na teren kampusu od ulicy Traugutta”, „Defibrylatory na PG”, “Nowoczesny parking dla samochodów i rowerów ze strefą relaksu na terenie kampusu B”, “Sauna w Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej” i wiele innych.

W zakresie szkoleń i możliwości rozwoju

Zrealizowano szereg działań mających wpływ zarówno na szkolenia jak i możliwości rozwoju pracowników naukowych PG. Między innymi:

  • Opracowano i upowszechniono system szkoleń w zakresie internacjonalizacji nauki
  • Opracowano i upowszechniono informacje o ofercie szkoleń dla naukowców. Utworzone zakładkę na dedykowanej stronie internetowej dotyczącą oferty szkoleniowej dla pracowników naukowych Uczelni.

W zakresie szkoleń zrealizowano szereg działań wykraczających poza wcześniej zaplanowane działania. Zadania te realizowane były m. in. w ramach projektów takich jak: „Rozwój Interdyscyplinarnego Programu Studiów Doktoranckich o wymiarze międzynarodowym”, „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich PG”, „Zintegrowany Program Rozwoju PG”, „Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”.

Nie udało się zrealizować w zaplanowanym terminie wprowadzenia doradztwa zawodowego dla naukowców.

Przeprowadzono jednak zgodnie z planem stosowne badanie ankietowe wśród doktorantów, które wykazało potrzebę tego przedsięwzięcia. Zadanie jest w trakcie realizację i jego kontynuację zaplanowano w Strategii HR4R na lata 2019-2022.

Na PG 18 kwietnia 2019 r. została utworzona Szkoła Doktorska, która będzie współprowadzona z dwoma gdańskimi instytutami Polskiej Akademii Nauk – Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego (IPM PAN) oraz Instytutem Budownictwa Wodnego (IBW PAN) i począwszy od roku akademickiego 2019/2020 będzie oferować kształcenie w ramach 12 dyscyplin naukowych. W związku z powyższym przesunięto termin realizacji zadań polegających na nowym systemie oceny pracy doktorantów oraz oceny opieki naukowej w szkolenie doktorskiej. Zadania te przesunięte zostały na grudzień 2021 r.

Ostatecznie, Zespół ds. Monitorowania uznał 24 zadania spośród 34 niepowtarzających się za zakończone i przygotował dalsze zalecenia, które należy uwzględnić w aktualizacji Strategii HR4R PG na lata 2019–2022 (zmienionym planie działań na lata 2019-2022). Zespół zasugerował dalsze prace nad 10 otwartymi zadaniami i zaproponował przeniesienie 5 zadań do nowej Strategii HR4R PG jako wymagających ciągłego doskonalenia. Zespół ds. Wdrożenia poparł powyższe zalecenia, zaktualizował sformułowania niektórych działań i rozszerzył plan.


Strategia HR4R PG na lata 2019-2022

Senat PG wydał pozytywną opinię w sprawie planu działania na rzecz wdrażania zasad Karty i Kodeksu na PG w ramach Strategii HR4R PG na lata 2019-2022 (Uchwała Senatu nr 344/2019/XXIV).

Rektor ogłosił Zmieniony Plan Działań na lata 2019-2022 w Zarządzeniu nr 29/2019 z 28 sierpnia 2019.


Wewnętrzny przegląd wdrożenia i lista kontrolna OTM-R

Po 2 latach od otrzymania wyróżnienia “HR Excellence in Research”, PG przedłożyła Komisji Europejskiej "Wewnętrzny Przegląd wdrożenia Planu Działań" (ang. Internal Review). Zgodnie z informacjami KE celem przeglądu wewnętrznego było umożliwienie uniwersytetowi oceny własnej działalności i przygotowanie raportu o stanie realizacji każdego z wcześniej zaplanowanych działań oraz opracowanie nowych działań na nadchodzące lata.

Ponadto PG przygotowała również raport samooceny wg listy kontrolnej OTM-R (ang. OTM-R checklist) i uwzględniła założenia polityki OTM-R w instytucjonalnej Strategii HR4R na kolejny okres.


Wyróżnienie HR Excellence in Research dla PG na następne 3 lata

W dniu 21 listopada 2019 r. Komisja Europejska przekazała decyzję o utrzymaniu wyróżnienia HR dla Politechniki Gdańskiej na następne 3 lata, uznając realizację Strategii HR4R PG za systematyczną i zgodną z opisem w planie działań, zaś same działania za cechujące się podwyższoną jakością.