dr hab. inż. Sławomir Jerzy Ambroziak

Email slawomir.ambroziak@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 15 77
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/slawomir.ambroziak

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 406
Numer telefonu (58) 347 15 77
Email slawomir.ambroziak@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Konsultacje / Consultations

Wtorek / Tuesday: 10.15 - 11.00

Środa / Wednesday: 11.15 - 12.00

Pokój / Room: EA406

On-line (po umówieniu e-mailowym / after e-mail appointment)

 

Notka biograficzna

Sławomir J. Ambroziak urodził się w 1982 r. Uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie systemów i usług radiokomunikacyjnych w roku 2008, w 2013 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja, w specjalności radiokomunikacja, natomiast w 2020 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 2008 r. jest pracownikiem Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych (WETI, PG). Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej. Jest autorem bądź współautorem licznych publikacji naukowych, m.in. rozdziałów w monografiach, artykułów, raportów badawczych, a także referatów prezentowanych podczas międzynarodowych i krajowych konferencji. Był i jest uczestnikiem kilku projektów badawczych, dotyczących specjalnych zastosowań technik radiowych, a także dwóch projektów COST (IC1004 CA15104). Główne kierunki jego badań dotyczą propagacji fal radiowych, a w szczególności modelowania kanałów radiowych w sieciach WBAN (Wireless Body Area Networks). Jest laureatem nagrody URSI dla młodych naukowców (Young Scientists Awards of URSI) w latach 2011 i 2016, nagrody za najlepszy referat podczas konferencji The Eighth International Conference on Wireless and Mobile Communications w 2012 r., a także licznych nagród krajowych. Jest członkiem Senior Member IEEE, Senior Member URSI oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego w funkcji sekretarza Wydziału IV Nauk Technicznych. Jest także członkiem zarządu grupy roboczej WG-9 działającej w ramach EurAAP (Working Group on Propagation of the European Association on Antennas and Propagation), członkiem komitetu sterującego projektu COST CA15104 i przewodniczącym grupy roboczej SEWG-IoT: Internet-of-Things for Health działającej w ramach tego projektu, a także wiceprzewodniczącym Komisji F Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych. Ekspert Sekcji Telekomunikacji przy Komitecie Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, powołany na kadencję 2020-2024.

Odnośnik do listy publikacji

 

Slawomir J. Ambroziak was born in Poland, in 1982. He received the M.Sc., Ph.D. and D.Sc. degrees in radio communication from Gdańsk University of Technology (GUT), Poland, in 2008, 2013, and 2020 respectively. Since 2008 he is with the Department of Radiocommunication Systems and Networks of the GUT: 2008-2013 as Research Assistant, 2013-2020 as Assistant Professor, and since 2020 as Professor. He is an author or co-author of many publications including book chapters, articles, reports and papers presented during international and domestic conferences. He participated and still participates in several projects related to special application of wireless techniques as well as two COST Actions (IC1004 and CA15104). Currently, his main scope of research is radio channel modelling in Body Area Networks. Additionally, his research interests include wireless communication and radio wave propagation. He was a recipient of the Young Scientists Awards of URSI in 2016 and 2011, the Eighth International Conference on Wireless and Mobile Communications Best Paper Award in 2012, and many domestic awards. He is a Senior Member of IEEE, Senior Memebr of URSI, and Gdansk Scientific Society. He is also a member of the Board of the Working Group on Propagation of the European Association on Antennas and Propagation (EurAAP), Management Committee Substitute Member of the COST CA15104 Action and Chair of the Sub Working Group Internet-of-Things for Health within this action, and a Vice-Chair of Commission-F of the Polish National Committee of URSI. Expert of the Section on Telecommunications at the Electronics and Telecommunications Committee of the Polish Academy of Sciences, for the term of 2020-2024 .

Link to the list of publications