dr hab. inż. Łukasz Kulas

Email lukasz.kulas@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 16 59
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/lukasz.kulas

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 704
Numer telefonu (58) 347 16 59
Email lukasz.kulas@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Godziny konsultacji / consultation hours for students:

 • Środa / Wednesday, 13:00 - 14:00
 • Czwartek / Thursday, 10:00 - 11:00

Notka biograficzna

Assistant Professor (pl. adjunkt) at Gdansk University of Technology, Faculty of  Electronics, Telecommunications and Informatics

Field of expertise: Indoor/outdoor positioning systems, wireless sensor networks, intelligent antennas, microwave and antenna engineering, wireless communication, embedded systems, computational electrodynamics, numerical methods.

 • Co‐author of 63 publications (12 in journals with Impact Factor) having cumulative IF 21,694 and Hirsch Index (ISI) 7 and one patent.
 • Participant of 29 projects:
  • 6 international projects within large business consortia (EU 7th Framework Program, H2020) with total budget ~ 4 m € (role: coordinator)
  • 6 research projects with total budget ~ 0,5 m € (role: coordinator & participant)
  • 12 R&D projects with total budget ~ 0,6 m € (role: coordinator & participant),
  • 5 projects in the area of cooperation between business and science with total budget ~ 1,1 m € (role: initiator, facilitator & participant).
 • Active participant within embedded systems industry association (ARTEMIS-IA)
 • Active Board Member of Interizon (the biggest ICT cluster in Poland with over 130 companies employing over 24 000 employees) responsible for area of Research, Development and Innovations
 • Active member of IEEE since 2001, reviewer of IEEE Antenna and Wireless Propagation Letters IEEE and Transactions on Microwave Theory and Techniques
 • Coordinator of activities within WiComm Centre of Excellence in the area of cooperation and knowledge transfer between WiComm and business (co‐author of knowledge transfer system)
 • Co‐author of 24 innovative solutions implemented in Polish companies (the knowledge transfer via license agreements, total income ~130 k €)

----------------

Adiunkt zatrudniony na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Tematyka badań naukowych i prac rozwojowych: Systemy lokalizacji wewnątrz (i na zewnątrz) budynków, sieci sensorów bezprzewodowych, anteny inteligentne, technika mikrofalowa i antenowa, komunikacja bezprzewodowa, systemy wbudowane, elektrodynamika obliczeniowa, metody numeryczne.

 • Współautor 63 publikacji (12 w pismach z wysokim współczynnikiem Impact Factor) posiadających skumulowany IF 21,694 oraz indeks Hirsch-a (wg. ISI) 7, a także współautor jednego patentu.
 • Uczestnik 29 projektów:
  • 6 projektów międzynarodowych w dużych konsorcjach przemysłowych (7 Program Ramowy UE, H2020) o całkowitym budżecie ~ 4 m € (rola: koordynator)
  • 6 projektów naukowych o całkowitym budżecie ~ 0,5 m € (rola: koordynator i uczestnik)
  • 12 projektów B+R o całkowitym budżecie ~ 0,6 m € (rola: koordynator i uczestnik),
  • 5 projektów w obszarze współpracy pomiędzy nauką I biznesem o całkowitym budżecie ~ 1,1 m € (rola: inicjator i uczestnik).
 • Aktywny uczestnik międzynarodowego środowiska firm i instytucji działających w obszarze systemów wbudowanych (ARTEMIS-IA)
 • Aktywny członek Rady Klastra Interizon (największy w Polsce Klaster ICT, ponad 130 firm, łączne zatrudnienie ponad 24 000 pracowników) odpowiedzialny za obszar „Badania, Rozwój, Innowacje” i współpracę w tym zakresie z polskimi firmami ICT
 • Aktywny członek organizacji IEEE od 2001 roku, recenzent w IEEE Antenna and Wireless Propagation Letters oraz IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques
 • Koordynator działań w Centrum Doskonałości WiComm w obszarze współpraca z przedsiębiorcami zwłaszcza w zakresie transferu wiedzy na linii nauka-przemysł (współautor działającego systemu transferu wiedzy dla WiComm - od strony organizacyjno-prawnej)
 • Współautor 24 rozwiązań innowacyjnych wdrożonych w firmach (podpisane umowy licencyjne) związanych z technologiami bezprzewodowymi (kwota wpływów z licencji udzielonych dla tych rozwiązań ~130 k €)