Międzyuczelniany kierunek Inżynieria Mechaniczno-Medyczna

W Politechnice Gdańskiej uruchomiany został nowy, unikatowy, międzyuczelniany, kierunek studiów: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna (IMM). Studia międzyuczelniane prowadzone są wspólnie z Wydziałem Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMED).

4. czerwca 2007 roku, w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej Rektorzy PG i GUMED podpisali porozumienie o prowadzeniu wspólnego kształcenia specjalistów inżynierii mechaniczno-medycznej. "To kierunek całkowicie unikatowy i nowatorski w skali kraju" podkreślał podczas uroczystości podpisania międzyuczelnianego porozumienia prof. Janusz Rachoń, wówczas Rektor Politechniki Gdańskiej. "Liczę, że nasza współpraca skutkować będzie dalszymi wynalazkami" - wyrażał przekonanie prof. Roman Kaliszan, ówczesny Rektor wówczas Akademii Medycznej.

Na żadnych innych polskich uczelniach nie można kształcić się w zakresie inżynierii mechaniczno-medycznej. Tymczasem szpitale kliniczne, szpitale pod nadzorem sejmików samorządowych oraz inne jednostki służby zdrowia zgłaszają zapotrzebowanie na fachowców wyposażonych w wiedzę techniczną ze znajomością problematyki medycznej.

Kierunek Inżynierii Mechaniczno-Medycznej prowadzą wspólnie Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej i Wydział Lekarski Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Studenci uzyskają tytuł inżyniera po siedmiu semestrach nauki, a po trzech kolejnych - magistra. Absolwenci nie tylko posiądą wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych, wytwarzania, budowy i eksploatacji maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii medycznej. Studenci IMM zdobywają 90% wiedzy inżynierii mechanicznej, jaką uzyskują absolwenci kierunku Budowy Maszyn. Stąd mogą uważać się za pełnoprawnych inżynierów mechaników. Oprócz tego zdobywają także podstawową wiedzę medyczną.

Oferta przedmiotów medycznych jest bardzo szeroka, obejmuje ok. 500 godzin zajęć na pierwszym etapie studiów. Wśród nich są takie przedmioty jak: podstawy anatomii i fizjologii człowieka, podstawy chirurgii, propedeutyka nauk medycznych i interny, organizacja i zarządzanie zapleczem technicznym służby zdrowia, fizyka medyczna, biochemia, podstawy ortopedii, podstawy kardiologii, podstawy laryngologii, podstawy neurologii, podstawy rehabilitacji, endoprotezy, implanty i sztuczne narządy, podstawy immunologii, podstawy reumatologii, podstawy ratownictwa medycznego, prawne i etyczne aspekty inżynierii mechaniczno medycznej.

Poza klasycznymi elementami inżynierii mechanicznej w programie nauczania zawarty jest cały szereg specjalistycznych przedmiotów technicznych powiązanych z medycyną: Można tu wskazać takie jak: automatyka i robotyka w medycynie, akustyka i ochrona słuchu, klimatyzacja i wentylacja w obiektach medycznych, hydraulika i pneumatyka w inżynierii mechaniczno medycznej, biomechanika inżynierska, biomateriały, aparatura medyczna, inżynieria rehabilitacji ruchowej.

Absolwenci tego unikatowego kierunku studiów zostaną przygotowani do pracy projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej. Do kierowania produkcją i eksploatacją mechanicznych urządzeń stosowanych w zabiegach operacyjnych, procedurach leczniczych i rehabilitacyjnych. Zdobędą przygotowanie do prowadzenia małych i średnich przedsiębiorstw wytwarzających sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia wyposażenia medycznego. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w zakładach projektowania i produkcji sprzętu medycznego, urządzeń rehabilitacyjnych; w firmach specjalizujących się w projektowaniu oraz wytwarzaniu sztucznych narządów i protez, a także w zakładach usługowych zajmujących się doborem, zakupem, instalacją i naprawą wymienionych urządzeń.

"Obecność inżynierii we wszystkich dziedzinach medycznych wciąż rośnie" - nie ma wątpliwości prof. Antoni Neyman, współtwórca kierunku IMM (w trakcie jego powstawania także kierownik byłej Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn oraz pełnomocnik Rektora PG ds. kierunku IMM). Dotyczy to zarówno produkcji, stosowania i rozwoju sprzętu typowo medycznego, używanego na przykład w salach operacyjnych, sprzętu sanitarnego, urządzeń technicznych związanych z infrastrukturą jednostek medycznych, projektowania ciągów komunikacyjnych i instalacji specjalistycznych. Projektowanie urządzeń i instalacji medycznych, nadzór ich eksploatacji wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej. Obecność inżyniera medycznego jest niezbędna na wielu etapach. Od organizacji technicznego zaplecza szpitali i innych placówek służby zdrowia, do nadzoru nad ich zarządzaniem i funkcjonowaniem. Szczególna wiedza jest potrzebna do bezpośredniej współpracy z lekarzami w zabiegach operacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

Pełnomocnik Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Janusz Siebert uważa, że "współczesna medycyna bazuje na postępie w naukach biologicznych i technicznych. Nowoczesny lekarz musi mieć zaplecze w inżynierii medycznej. Taką funkcję spełnią nasi absolwenci. Współpraca między kierunkami medycznymi i technicznymi w Gdańsku zaowocowała już wieloma wdrożeniami i wynalazkami".

Współpraca Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej i Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego rozpoczęła się w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Jej intensyfikacja po osobistym zaangażowaniu się m. in. dr. inż. Pawła Romanowskiego, doc. PG zaowocowała konstrukcją i wdrożeniem stabilizatora pola operacyjnego serca. Przyrząd, który ogranicza ruchy bijącego serca podczas operacji, jest tak samo skuteczny jak amerykański. Jest przy tym dziesięciokrotnie tańszy. Z sukcesem stosowany jest w Klinice Kardiochirurgii GUMED kierowanej przez prof. dr. hab. n. med. Jana Rogowskiego. Współpraca ginekologa i inżyniera zaowocowała stworzeniem unikatowego, komputerowego modelu cewki moczowej umożliwiającego wybór optymalnego działania operacyjnego w schorzeniach cewki moczowej u kobiet. Prowadzone są prace nad skonstruowaniem przyrządów pomocniczych do zabiegów laryngologicznych. Sukcesem zakończyły się prace nad koncepcją stworzenia "Baz danych dla lekarzy rodzinnych" oraz "Zastosowania sieci neuronowych do analizy rozproszonych danych medycznych".

"Efekty kształcenia inżynierów wyposażonych w wiedzę medyczną będą wymierne" - nie ma wątpliwości profesor Edmund Wittbrodt, kierownik Katedry Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów - "wpłyną na podniesienie jakości życia wielu ludzi".

Oprócz Katedry Konstrukcji Maszyn i Pojazdów, Katedra Mechaniki i Mechatroniki oraz Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania prowadzą wiele prac związanych z inżynierią mechaniczno-medyczną.

IMM to jedyny kierunek tego typu w Polsce. Stanowi zatem bardzo ciekawą ofertę studiowania dla osób o szerokim zakresie zainteresowań - wywiad z dr. inż. Pawłem Romanowskim.

O kierunku Inżynierii Mechaniczno-Medycznej (fragmenty wywiadów z: prof. n. med. Januszem Siebertem, dr. inż. Pawłem Romanowskim, prof. n. med. Janem Rogowskim i prof. inż. Antonimi Neymanem):

Rada Programowa Międzyuczelnianego Kierunku Studiów Inżynieria Mechaniczno-Medyczna:

  1. Pełnomocnik Rektora PG ds. Inżynierii Mechaniczno-Medycznej
  2. Pełnomocnik Rektora GUMED ds. Inżynierii Mechaniczno-Medycznej
    Prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert prof. nadzw. GUMED, PG
  3. Koordynator kierunku studiów - dr hab. inż. Szymon Grymek
  4. Dr inż. Beata ŚŒwieczko-Żurek - Politechnika Gdańska
  5. Dr hab. n. med. Piotr Boguś - Gdański Uniwersytet Medyczny
  6. Dr. n. med. Bartosz Trzeciak - Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Data aktualizacji: 2018-06-28 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza