Rekrutacja na studia w języku polskim
→ REGISTER HERE
Study at GUT  
→ REGISTER HERE
Erasmus+ incoming students
REGISTER HERE

 

Dla studentów
Dla pracowników
Wydarzenia

Nabór na stypendia do szkół doktorskich (Program im. gen. Andersa, NAWA)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza nabór na stypendia do szkół doktorskich w ramach Programu im. gen. Andersa. 

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa stwarza młodzieży polskiego pochodzenia możliwość odbycia studiów w Polsce oraz poprawy znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych. W ramach Programu stypendystom podejmującym kształcenie w szkole doktorskiej oferowane jest comiesięczne stypendium Dyrektora NAWA, pokrywające koszty „stypendium doktoranckiego”.

Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, zaś doktorantem można być tylko w jednej szkole doktorskiej.

Do kogo skierowany jest Program?

O uczestnictwo w Programie mogą ubiegać się osoby polskiego pochodzenia, będące obywatelami jednego z następujących państw: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry oraz państw Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Afryki, które:

  • posiadają Kartę Polaka (ewentualnie decyzję o jej przyznaniu) lub mają udokumentowane polskie pochodzenie (polska narodowość),
  • nie posiadają obywatelstwa polskiego i nie złożyły wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego,
  • nie posiadają zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie złożyły wniosku o uzyskanie zezwolenia na stały pobyt,
  • uzyskały dyplom ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w kraju pochodzenia lub w Polsce nie wcześniej niż w 2017 r.,
  • nie uzyskały wcześniej dyplomu ukończenia studiów doktoranckich i nie posiadają stopnia doktora,
  • w momencie wnioskowania w naborze do Programu nie odbywają studiów doktoranckich rozpoczętych przed 2019.
Nabór wniosków trwa do 30 sierpnia 2019 roku. 
Więcej informacji można znaleźć TUTAJ

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.