Rekrutacja na studia w języku polskim
→ REGISTER HERE
Study at GUT  
→ REGISTER HERE
Erasmus+ incoming students
REGISTER HERE

 

Dla studentów
Dla pracowników
Wydarzenia

Ponad 220 000 złotych dofinansowania dla PG

Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej PG pozyskał dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) na realizację dwóch projektów związanych z procesem umiędzynarodowienia uczelni.

NAWA pozytywnie oceniła wnioski Politechniki Gdańskiej złożone w ramach programów „Promocja zagraniczna” oraz „Welcome to Poland”. Celem tego pierwszego jest wsparcie uczelni w budowaniu jej marki międzynarodowej oraz promocji za granicą, w ramach drugiego jednostki mogą realizować działania w obszarze obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej.

Powstanie studencki Program Ambasadorów

W ramach programu „Promocja zagraniczna” Politechnika Gdańska otrzyma 99 000,00 zł dofinansowania na realizację projektu „Zwiększenie zróżnicowania kulturowego wśród studentów zagranicznych Politechniki Gdańskiej” (nazwa marketingowa projektu: „Make a #GUTchoice”).

- Na Politechnice Gdańskiej studiuje prawie 900 studentów zagranicznych z ponad 60 krajów, przy czym ponad 50% z nich to osoby z Indii, Ukrainy, Chin, Hiszpanii oraz Białorusi. Raporty poświęcone umiędzynarodowieniu studiów wyższych w Polsce wskazują, że liczba studentów z Chin, Indii i Hiszpanii będzie wzrastać lub utrzymywać się na dotychczasowym, wysokim poziomie. Podobnie w przypadku studentów z Ukrainy czy Białorusi, którzy ze względu na bliskość- geograficzną, kulturową i językową, będą wciąż chętnie wybierać studia w Polsce. Wyzwaniem dla uczelni wyższych, w tym Politechniki Gdańskiej wydaje się zatem pozyskanie studentów również z innych obszarów geograficznych i kręgów kulturowych. I taki jest główny cel naszego projektu – mówi Maria Doerffer, pełniąca obowiązki Kierownik Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej.  

W ramach projektu „Make a #GUTchoice” uruchomiony zostanie Program Ambasadorów, do udziału w którym zostaną zaproszeni zarówno studenci zagraniczni studiujący na PG, jak i studenci z Polski wyjeżdżający na wymiany w ramach programu Erasmus+. Również z udziałem studentów zrealizowana zostanie seria spotów promocyjnych oraz profesjonalna sesja fotograficzna, z których materiały zostaną następnie wykorzystane w kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych oraz na popularnych platformach edukacyjnych typu masterstudies.com.

Projekt rozpocznie się jeszcze w tym roku i będzie realizowany do końca lipca 2020 roku.

Nowe możliwości szkoleniowe dla pracowników PG

Ponad 120 000,00 zł dofinansowania otrzymał z kolei drugi z projektów „Pogłębienie procesu internacjonalizacji na Politechnice Gdańskiej poprzez szkolenia kompetencyjne dla pracowników administracyjnych oraz wdrożenie usprawnień organizacyjnych” złożony w ramach programu „Welcome to Poland”. Projekt zakłada szkolenia dla kadry administracyjnej z zakresu podnoszenia kompetencji międzykulturowych oraz językowych – te drugie będą prowadzone w formie coachingu językowego.

- W ramach projektu powstanie autorski program coachingu językowego dla pracowników PG - lektorzy językowi będą towarzyszyć pracownikom m.in. dziekanatów, ale nie tylko, w ich codziennej pracy. Nacisk zostanie położony na naukę praktycznych zwrotów w konkretnych sytuacjach, w jakich codziennie znajdują się pracownicy PG zajmujący się obsługą zagranicznych studentów i pracowników. Zajęcia w ramach coachingu językowego będą uzupełnieniem obecnej oferty kursów językowych prowadzonych przez Centrum Języków Obcych PG – wyjaśnia Maria Doerffer.

Szkolenia językowe przewidziano także dla pracowników recepcji w domach studenckich oraz na wydziałach. To dla nich powstaną specjalne karty konwersacyjne ułatwiające komunikację ze studentami i pracownikami zagranicznymi.

- Karty konwersacyjne to jedno z rozwiązań wypracowanych w trakcie warsztatów z service design prowadzonych na Politechnice Gdańskiej w ramach programu PO WER. Dzięki nim również ci pracownicy PG, którzy czują się mniej pewnie w posługiwaniu się językiem angielskim, będą mogli w prosty sposób komunikować się z zagranicznymi studentami i kadrą akademicką. Przed wdrożeniem kart pracownicy wezmą udział w cyklu szkoleń językowych – mówi Maria Doerffer.

Projekt ruszy jeszcze w tym roku i będzie realizowany do końca marca 2021 roku.

Więcej informacji o projektach można uzyskać w Dziale Międzynarodowej Współpracy Akademickiej u Justyny Sudakowskiej, email: justyna.sudakowska@pg.edu.pl, tel.: 58 348 65 77. 

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.