Rekrutacja na studia w języku polskim
→ REGISTER HERE
Study at GUT  
→ REGISTER HERE
Erasmus+ incoming students
REGISTER HERE

 

Dla studentów
Dla pracowników
Wydarzenia

Stypendia dla nowoprzyjętych cudzoziemców

Zapraszamy do składania wniosków o stypendia dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

O stypendia mogą starać się cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcia na studia I i II stopnia na zasadach odpłatności wg załącznika do pisma okólnego rektora PG nr 63/2020 z dnia 10 grudnia 2020.

Sześciu najlepszych studentów na studiach I stopnia i trzech na studiach stopnia II będzie przez 12 miesięcy otrzymywać po 1250,00 PLN miesięcznie (ok. 300 EURO). Stypendium może być przedłużone na kolejny rok akademicki w przypadku zaliczenia dwóch pierwszych semestrów bez długu punktowego.

 

Dokumenty, które należy złożyć, by móc starać się o stypendium:

Dla studentów studiów I stopnia:

Obowiązkowo: Świadectwo maturalne/certyfikat uzyskania średniego wykształcenia wraz z wykazem ocen oraz oficjalna skala ocen (w języku angielskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego/tłumaczenie oficjalne) oraz wniosek o stypendium do pobrania.

Nieobowiązkowo: wynik z egzaminu państwowego uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa z:

- matematyki,

- przedmiotu dodatkowego (zgodnie z warunkami rekrutacji).

Nieobowiązkowo: dokumenty potwierdzające wybitne osiągnięcia, np. dyplom laureata w konkursie, kopia artykułu opublikowanego w czasopiśmie naukowym (max. 5).

Dla studentów studiów II stopnia:

Obowiązkowo: dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z wykazem ocen oraz oficjalną skalą ocen (w języku angielskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego/tłumaczenie oficjalne) oraz wniosek o stypendium do pobrania.

Nieobowiązkowo: dokumenty potwierdzające wybitne osiągnięcia, np. dyplom laureata w konkursie, kopia artykułu opublikowanego w czasopiśmie naukowym (max. 5).

Wypełniony i podpisany formularz (skan) oraz wymagane dokumenty (skany) należy WYSŁAĆ MAILEM na adres studygut@pg.edu.pl

Wnioski można składać od 14 do 18 grudnia 2020.

Wyniki zostaną ogłoszone 30 grudnia 2020 na stronie DMWA.

 

Załączone pliki


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.