Rekrutacja na studia w języku polskim
→ REGISTER HERE
Study at GUT  
→ REGISTER HERE
Erasmus+ incoming students
REGISTER HERE

 

Dla studentów
Dla pracowników
Wydarzenia

Zasady zimowej sesji egzaminacyjnej i organizacji zajęć w semestrze letnim

Zimowa sesja egzaminacyjna na Politechnice Gdańskiej odbędzie się w formie zdalnej, ale możliwe będą wyjątki od tej reguły. Zajęcia w semestrze letnim również odbywać się będą w dotychczasowej, zdalnej formie, o ile nie pojawią się w tej kwestii nowe wytyczne ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W semestrze letnim zajęcia dydaktyczne na Politechnice Gdańskiej oraz w Szkołach Doktorskich realizowane będą tak jak do tej pory - w trybie zdalnym i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zasada ta będzie obowiązywać do czasu ewentualnego odwołania stanu pandemii, bądź zniesienia rządowych ograniczeń, nakazów i regulacji odnoszących się do walki z jej skutkami.

Dopuszczalne będzie jednak - zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych - prowadzenie części zajęć w sposób mieszany (hybrydowy), czyli na terenie uczelni - z zachowaniem zasad i obostrzeń sanitarnych.

  • Taka możliwość dotyczy jednak tylko takich przedmiotów, które nie mogą być realizowane zdalnie, a także części lub całości przedmiotów przewidzianych do realizacji na ostatnim roku studiów I stopnia lub II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (w zależności od kierunku),
  • Wykaz zajęć odnoszących się do powyższej zasady przygotowywać będą na bieżąco dziekani poszczególnych wydziałów (w zależności od ewentualnej zmiany sytuacji epidemicznej),
  • Informacje dot. tych zajęć każdorazowo będą umieszczane na stronach wydziałowych,
  • Podobna zasada obowiązuje w Szkołach Doktorskich, gdzie wykaz zajęć praktycznych (stacjonarnych) opracowywać będą dyrektorzy.

Ponadto, zajęcia wychowania fizycznego w Centrum Sportu Akademickiego PG w semestrze letnim prowadzone będą również w formie hybrydowej, która zakłada:

  • Prowadzenie zajęć stacjonarnych dla studentów zainteresowanych taką formą (zgodnie z zasadami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego),
  • Możliwość odbywania zajęć w formie zdalnej dla studentów, którzy nie chcą, lub nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych.

Zimowa sesja egzaminacyjna również w formie zdalnej

Egzaminy i zaliczenia w sesji zimowej, kończące poszczególne zajęcia i weryfikujące efekty uczenia się, również odbywać się będą w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Dotyczy to także obron prac dyplomowych i egzaminów.

Od tej zasady obowiązują jednak wyjątki.

  • Możliwe będzie przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w sposób tradycyjny, z zachowaniem zasad i środków ochrony bezpośredniej. Aby skorzystać z tej możliwości, student będzie zobowiązany złożyć wniosek do dziekana swojego wydziału,
  • W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie też przeprowadzenie poszczególnych egzaminów i/lub zaliczeń w formie stacjonarnej na terenie uczelni (dotyczy to również zaliczeń w Szkołach Doktorskich), bądź mieszanej - z zachowaniem wymogów sanitarno-epidemicznych i zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • Decyzje w sprawie organizacji egzaminów i zaliczeń podejmują dziekani wydziałów w porozumieniu z nauczycielem odpowiedzialnym za przedmiot i starostą roku (w przypadku Szkół Doktorskich - dyrektorzy szkół).

Szczegółowe informacje dot. organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej oraz zajęć w semestrze letnim znajdują się TUTAJ.


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.