Internacjonalizacja uczelni jest jednym z kluczowych elementów strategii Politechniki Gdańskiej (PG). W celu zapewnienia wysokiej jakości nauczania oraz prowadzonych badań, PG współpracuje z instytucjami z całego świata. Mając na uwadze olbrzymie znaczenie wpływu otoczenia międzynarodowego na poziom kształcenia, PG oferuje szeroką gamę kierunków studiów prowadzonych w języku angielskim oraz prowadzi działania sprzyjające internacjonalizacji "w domu" poprzez przyjmowanie studentów międzynarodowych oraz studentów wymiany, zwłaszcza w ramach Programu Erasmus.
PG przykłada dużą wagę do wyboru zagranicznych instytucji partnerskich. W swoich decyzjach uczelnia kieruje się przede wszystkim trzema czynnikami: wysokim poziomem dydaktyki i badań, potrzebami studentów i pracowników oraz zbieżnością programów studiów w obu instytucjach.
PG prowadzi współpracę z licznymi instytucjami z całego świata, koncentrując się jednak głównie na współpracy z partnerami z Unii Europejskiej. Strategia rozwoju PG na lata 2012-2020 zakłada m. in. położenie nacisku na rozwój współpracy z państwami Europy Wschodniej oraz Azji. Wynika to przede wszystkim z dużego zainteresowania studentów oraz nauczycieli akademickich z krajów takich jak Białoruś, Rosja, Ukraina czy Chiny współpracą z uczelniami polskimi. W przypadku Białorusi, Rosji czy Ukrainy duże znaczenia ma również bliskość kulturowa i geograficzna, która ułatwia mobilność i współpracę.
PG przykłada niezwykle dużą wagę do mobilności studenckich, mając na uwadze fakt, że doświadczenie międzynarodowe jest obecnie niezbędnym warunkiem zapewnienia studentom edukacji na wysokim, europejskim poziomie. Doświadczenie takie studenci mogą zdobyć przede wszystkim poprzez realizację mobilności zagranicznej. Rozumiejąc, że nie każdy student może wziąć udział w działaniach tego typu, PG stara się zapewnić doświadczenie międzynarodowe poprzez umożliwienie studentom uczestnictwa w wykładach prowadzonych przez zagranicznych nauczycieli akademickich, a także zachęcenie jak największej liczby studentów zagranicznych do studiowania na PG.  Uczelnia stara się zapewnić internacjonalizację "w domu" poprzez przyjmowanie jak największej liczby zarówno studentów wymiany, jak i studentów realizujących na PG cały cykl studiów. Studenci międzynarodowi stali się stałym elementem krajobrazu uczelni, jednak PG wciąż widzi potrzebę zwiększania ich liczby, gdyż wnoszą oni nową jakość w kształcenie na uczelni poprzez odmienne doświadczenia związane z metodologią nauczania oraz odmiennymi systemami edukacyjnymi. Bogactwo kultur, z którymi zetknąć się mogą studenci PG dzięki obecności studentów międzynarodowych, wpływa na ich rozwój osobowy i jednocześnie otwiera ich na nowe doświadczenia, zachęcając do zaangażowania się w nowe projekty i mobilność.
Uczelni zależy na tym, aby absolwent opuszczający jej mury mógł poszczycić się jak najszerszym wykształceniem i doświadczeniem, przede wszystkim akademickim, ale również osobistym. Dlatego też PG zachęca swoich studentów do udziału w mobilności, zarówno w ramach studiów jak i praktyk studenckich. W czasie pobytu w uczelni partnerskiej student ma możliwość skorzystania z poszerzonej oferty edukacyjnej, ma możliwość nawiązania kontaktów, które mogą sprzyjać jego przyszłej karierze zawodowej, niezależnie od tego, czy zdecyduje się podjąć pracę w kraju, czy za granicą. Poprzez takie doświadczenia studenci nabywają wiele kompetencji miękkich, pogłębiają znajomość języków obcych, ale przede wszystkim rozwijają samodzielność i niezależność.
Absolwenci PG jako inżynierowie mają duże szanse na odnalezienie się na rynku pracy, nie tylko europejskim, ale i światowym. Aby jednak swobodnie się na nim poruszać, konieczne jest doświadczenie, które zapewnić mogą praktyki zagraniczne, wpływające na poziom wiedzy. Studentów zachęca się do podejmowania praktyk w przedsiębiorstwach różnego typu, od globalnych koncernów, przez laboratoria, po małe firmy, takie jak studia projektowe.
Mobilność wspierana jest na wszystkich poziomach edukacji, zarówno w ramach studiów, jak i praktyk. Studenci chętnie korzystają z możliwości uczestniczenia w wymianie na wszystkich poziomach studiów, a PG odnotowuje coroczny wzrost mobilności. Dzięki swojej polityce ukierunkowanej na internacjonalizację, uczelnia ma nadzieję trend ten nie tylko utrzymać, ale zasadniczo wzmocnić.
PG może poszczycić się kilkoma programami podwójnych dyplomów na drugim stopniu studiów. Wiele z nich z sukcesem funkcjonuje od wielu już lat. Uczelnia angażuje się również w projekty studiów wspólnych, organizowanych przez międzynarodowe konsorcja na drugim i trzecim stopniu studiów. Biorą w nich udział studenci polscy oraz międzynarodowi. Cieszą się one niesłabnącym zainteresowaniem. Uczelnia wspiera rozwój współpracy w zakresie wspólnych programów studiów, licząc że zwiększą one atrakcyjność oferty dydaktycznej i pozwolą studentom na osiągnięcie unikalnego wykształcenia, atrakcyjnego z punktu widzenia rynku pracy.
 
 
Politechnika Gdańska od wielu lat angażuje się w międzynarodowe projekty edukacyjne. Projekty takie cieszą się dużym zainteresowaniem nauczycieli akademickich oraz studentów polskich i międzynarodowych.  
Rozwój tego typu projektów wiele zawdzięcza projektom mobilnościowym, dzięki którym uczelnia mogła rozszerzyć i zacieśnić współpracę z instytucjami, przede wszystkim europejskimi.
Poza zwiększaniem mobilności, PG w najbliższych latach będzie koncentrować się także na rozwoju innych form współpracy, takich jak projekty wielostronne. Dotychczasowe doświadczenia uczelni, wynikające z uczestnictwa w tego typu projektach potwierdzają ich olbrzymi potencjał z punktu widzenia rozwoju uczelni. PG poprzez uczestnictwo w projektach wielostronnych planuje wziąć udział w opracowaniu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie programów studiów i zarządzania uczelnią. Uczelnia zamierza implementować wyniki projektów i zdobyte doświadczenia we własnej działalności. 
Dzięki udziałowi w projektach, uczelnia chciałaby również pogłębić współpracę z innymi instytucjami partnerskimi i rozszerzyć jej zakres o nowych partnerów. Innowacyjne badania i rozwiązania technologiczne oraz wysokiej klasy eksperci są podstawą wieloletniej, ożywionej współpracy uczelni z przemysłem. Poprzez udział w projektach, uczelnia dąży do rozszerzenia współpracy i nawiązania nowych kontaktów ze światem europejskiego biznesu.
PG chciałaby kontynuować swoje uczestnictwo w projektach funkcjonujących na zasadach obecnego Programu TEMPUS. Uczelnia, która za jeden z priorytetów strategii międzynarodowej obrała rozwój współpracy z krajami Europy Wschodniej i Azji, planuje wspomóc rozwój uczelni partnerskich oraz systemu edukacji w tych krajach. PG dużą wagę przykłada do rozwoju własnego systemu jakości, w dziedzinie edukacji potwierdzonego certyfikatem ECTS Label, i swoim doświadczeniem chciałaby podzielić się z uczelniami, z którymi już współpracuje czy też dopiero nawiąże współpracę.
 
 
Politechnika Gdańska (PG) jest uczelnią nowoczesną, nadążającą za najnowszymi trendami, dlatego też wciąż modernizuje swoje struktury i metody nauczania. Uczestnictwo w Programie ułatwia ten proces na wielu polach.
Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, jednym z podstawowych celów uczelni jest zwiększenie liczby jej absolwentów. W tym celu uczelnia rozwija infrastrukturę – buduje nowoczesne budynki, laboratoria, dostosowuje je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  
PG pragnie skierować swoją ofertę do jak największej liczby studentów, w tym do pochodzących z grup defaworyzowanych. Udział kobiet w grupie studentów, ok. 40%, jest satysfakcjonujący dla politechniki i wynika z wieloletnich działań zachęcających je do podejmowania studiów technicznych. PG stara się przyciągnąć studentów z niepełnosprawnościami wspierając ich poprzez działalność Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych. 
Możliwość odbycia mobilności w uczelni o znakomicie rozwiniętej strukturze i procedurach (ECTS Label) jest jednym z czynników decydujących o jej wyborze. Dbając o jakość studiów, uczelnia dopasowuje programy do wymagań współczesnego rynku pracy oraz rozwijających się nowych technologii. Starania te przynoszą pożądane efekty - absolwenci PG należą do najchętniej zatrudnianych w Polsce. Uczelnia korzysta z wielu rozwiązań ICT, które pozwalają jej na aktywny udział w dynamicznie rozwijającym się środowisku społecznym i biznesowym. Jednym z elementów strategii uczelni jest rozwój e-Learning, który staje się istotną częścią działalności uczelni.
Poprzez uczestnictwo w Programie uczelnia umożliwia studentom i pracownikom czerpanie z doświadczeń i dobrych praktyk instytucji partnerskich. Mają oni również okazję zetknąć się z międzynarodowym rynkiem pracy, co nauczycielom akademickim pozwala odpowiednio kształtować programy studiów, a studentom daje doświadczenie ułatwiające rozpoczęcie kariery zawodowej.
PG modernizuje swoją ofertę dzięki rozwojowi mobilności i współpracy międzynarodowej. Wprowadza coraz więcej kierunków, na których nauczanie odbywa się całkowicie w j. angielskim. Zatrudnia oraz zaprasza na cykle wykładów zagranicznych nauczycieli akademickich.
Dzięki wciąż rosnącej liczbie studentów międzynarodowych uczelnia tworzy międzynarodową atmosferę, która wzbogaca życie akademickie. Dla studentów przyjeżdżających gwarancją poprawności procedur na PG jest fakt zdobycia przez nią certyfikatu ECTS Label.
PG koncentruje swoje działania w obrębie trójkąta wiedzy, podkreślając zasadniczy wzajemny wpływ i powiązania pomiędzy jego elementami - kształceniem, badaniami i innowacjami. Uczelnia współpracuje ściśle z przemysłem, będąc głównym technologicznym zapleczem naukowym w regionie. Uczelnia dąży do dywersyfikacji źródeł finansowania. Racjonalizuje też system zarządzania w celu jego większej efektywności i zmniejszenia kosztów.
Cele te zamierza realizować przy wsparciu uczelni partnerskich, biorąc udział w działaniach takich jak projekty wielostronne.