WYJAZD NA STUDIA - KRAJE PARTNERSKIE

 

1. KRAJE i UCZELNIE, do których można wyjechać
KRAJ UCZELNIA LICZBA OSÓB LICZBA MIESIĘCY
Egipt Cairo University 6 10
Kazachstan University of Central Asia 1 10
Rosja

Perm National Research Polytechnic University

Immanuel Kant Baltic Federal University

2

 

3

5
RPA Durban University of Technology 1 5
Serbia University of Belgrad 5 5
Tunezja Universite de Sousse 6 10

 

2. DŁUGOŚĆ WYJAZDU: min. 3 miesiące lub pełen najkrótszy cykl kształcenia (np. trymestr), maks. 12 miesięcy, ale nie dłużej jak jeden, ten sam rok akademicki 

 

3. WYMAGANIA
 • w momencie wyjazdu należy być studentem co najmniej drugiego roku studiów
 • przynależność do społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej - obywatelstwo nie ma znaczenia,
 • dobra znajomość języka obcego wykładanego na uczelni przyjmującej
 • student zobowiązuje się do podjęcia w uczelni przyjmującej studiów stacjonarnych (full time).
 • w czasie calego pobytu za granicą na studiach student musi być zarejestrowany na PG

 

4. ZASADY PROGRAMU NA PGhttp://pg.edu.pl/international/erasmusplus_ka107-zasady

 

5. DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie NIE pokrywa całkowitych kosztów utrzymania. Ma na celu pokrycie różnicy w kosztach utrzymania w kraju pochodzenia studenta oraz w kraju odbywania studiów.

Student sam znajduje i opłaca sobie zakwaterowanie. Niektóre z uczelni oferują miejsca w akademikach, ale w większości przypadków ich liczba jest limitowana i oferowana na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy". 

 

Wysokość dofinansowania dla studentów z Polski wyjeżdżających do krajów partnerskich wynosi: 

650 € / miesiąc

+

RYCZAŁT NA PODRÓŻ wg Kalkulatora Odległości

 

Znając liczbę kilometrów następnie należy odczytać należny ryczałt z tabeli poniżej. Aby obliczyć kwotę dofinansowania UE na podróż w obie strony, należy podać odległość podróży w jedną stronę. 

 

Kwoty w kalkulatorze odległości:

Odległość Kwota
od 100 do 499 km 180 €
od 500 do 1999 km 275 €
od 2000 do 2999 km 360 €
od 3000 do 3999 km 530 €
od 4000 do 7999 km 820 €
8000 km lub więcej 1100 €

 

Długość dofinansowania, jakie może zostać przyznane studentowi, zależy od kraju, do którego student wyjeżdża. Szczegóły zostały podane w punkcie 1 na niniejszej stronie raz w zasadach programu na PG (patrz punkt 4 na tej stronie). 

 

 

6. TERMINY

 

7. ILE RAZY MOŻNA SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

Każdy student posiada tzw. "Kapitał Mobilności" = 12 miesięcy na każdym stopniu studiów w sumie na wyjazdy na studia i praktyki Erasmus. Kapitał ten umożliwia zatem wielokrotne wyjazdy.

Wcześniejszy udział w programie Erasmus będzie uwzględniany w przypadku studentów starających się o dofinansowanie w ramach tego samego cyklu studiów.

 

8. ANKIETA STYPENDYSTY

Każdy student otrzyma w dniu zakończenia mobilności link od Komisji Europejskiej do ankiety on-line - indywidualnego raportu z wyjazdu. Jego wypełnienie jest obowiązkowe. Osoby, które nie wypełnią ankiety będą musiały zwrócić część lub całość przyznanego dofinansowania!

 

9. DOKUMETY

1) Wniosek o wyjazd za granicę, podpisany przez prodziekana

2) Learning Agreement (Before mobility section), podpisany przez studenta i koordynatora wydziałowego

Zgodnie z zaleceniami Narodowej Agencji LA  powinno być podpisywane oryginalnie przez polską uczelnię i studenta. Następnie w celu uzyskania akceptacji przez instytucję przyjmującą może być wysłane jako skan, który po podpisaniu jest odsyłany do polskiej uczelni również jako skan. Wydruk tego skanu jest wystarczający.

3) Transcript of Records before mobility (wyniki uzyskane na PG do czasu wyjazdu)

4) karta informacji o studencie

Dokumenty 1-4 są do ściągnięcia TUTAJ. Learning Agreement może być wypełniony na naszym druku lub uczelni zagranicznej.

5) ubezpieczenie

 • ubezpieczenie od kosztów leczenia
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenia należy przedłożyć w DMWA.

6) potwierdzenie zgłoszenia podróży w rządowym systemie MSZ Odyseusz. (dotyczy TYLKO obywateli Polski)

 

10. PROCEDURA APLIKACYJNA KROK PO KROKU:

Każdy student chcący wyjechać i mieć uznane studia Erasmus zobowiązany jest spełnić poniższe 13 punktów - kroków:

zobacz procedurę:

 

WYJAZD NA STUDIA - KRAJE PARTNERSKIE

STEP - BY - STEP

 

KROK I. KONSULTACJA Z OPIEKUNEM UMOWY.

Każdy student zainteresowany wyjazdem na studia powinien skontaktować się z opiekunem przypisanym do konkretnej umowy w danym państwie. Opiekunowie umów są podani na liście umów Erasmus+ Partner Countries, które są do ściągnięcia tutaj.
Dopiero po wyrażeniu zgody przez opiekuna umowy na aplikowanie na wyjazd, student może przejść do kolejnych kroków niniejszej procerdury.

 

KROK II. REJESTRACJA ON-LINE na MojaPG

Każdy student ubiegający się o wyjazd na studia powinien zgłosić się do właściwego koordynatora wydziałowego w wyznaczonym przez wydział terminie rekrutacji (należy sprawdzić w dziekanacie, zapytać koordynatora wydziałowego, sprawdzić na stronie internetowej wydziału lub w gablocie informacyjnej).

Następnie powinien zarejestrować swój wyjazd on-line na stronie MojaPG na podstawie którego zostanie wygenerowany odpowiedni formularz. Formularze niepełne, niepoprawnie wypełnione lub też formularze on-line niepodpisane i niezłożone w wyznaczonym miejscu i czasie, nie będą rozpatrywane. Pamiętaj, że raz wypełniony formularz nie może być edytowany, dlatego prosimy o przemyślane decyzje i odpowiedzi na pytania !!! Formularz po wypełnieniu należy zapisać na twardym dysku (po zamknięciu strony www nie można wrócić do strony z PDFem), wydrukować, podpisać (TYLKO kolorem niebieskim - podpis dokonany kolorem czarnym nie jest uznawany za oryginalny !!!) i złożyć w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną danego wydziału miejscu i czasie.

Każdy wydział, oprócz wypełnionego on-line i wydrukowanego formularza zgłoszeniowego, może wymagać dodatkowych dokumentów (np. CV kandydata), dlatego należy się upewnić o warunkach rekrutacji na swoim wydziale. Tylko pełna dokumentacja może być rozpatrywana przez komisję.

 

KROK III. ZŁOŻENIE WNIOSKU u koordynatora wydziałowego

 

KROK IV. UZYSKANIE DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

KROK V. WYSŁANIE NOMINACJI do uczelni zagranicznej przez koordynatora wydziałowego / opiekuna umowy.

 

KROK VI i KROK VII. ZAAPLIKOWANIE przez studenta do wybranej uczelni zagranicznej - PRZYGOTOWANIE I WYSŁANIE DOKUMENTÓW wymaganych przez tą uczelniew terminie

Każda uczelnia zagraniczna ma indywidualne terminy składania aplikacji! Należy to sprawdzić na ich stronie internetowej!

 

KROK VIII. Po pozytywnym rozpatrzeniu dokumentów aplikacyjnych student otrzymuje od uczelni zagranicznej POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA  na studia w ramach programu Erasmus+.

Oprócz akceptacji student może otrzymać w mailu dodatkowe informacje, dotyczące np. zakwaterowania, orientation week'u, kursu językowego na uczelni przyjmującej, itp., w zależności co dana uczelnia zagraniczna oferuje.

 

KROK IX. ZŁOŻENIE w Dziale Międzynarodowej Współpracy Akademickiej (DMWA) wymaganych dokumentów:

1) Wniosek o wyjazd za granicę

2) Learning Agreement (Before mobility section)

3) Transcript of Records before mobility 

4) karta informacji o studencie

5) ubezpieczenie od KL i NNW

6) potwierdzenie zgłoszenia podróży w rządowym systemie MSZ Odyseusz.

Szczegóły dot. dokumentów wyjazdowych znajdują się TUTAJ.

 

KROK X. AKCEPTACJA złożonych dokumentów przez wydział i DMWA.

 

KROK XI. Student podpisuje UMOWĘ FINANSOWĄ w DMWA.

Grant zostanie wypłacony dopiero po podpisaniu umowy.

 

KROK XII. Po spełnieniu w/w 11 kroków student MOŻE WYJECHAĆ na studia za granicę.

W trakcie pobytu na studiach za granicą, jednak nie później, jak miesiąc po rozpoczęciu tych studiów, student może dokonać zmian w Learning Agreemencie w sekcji "during mobility". Dokument powinien zostać podpisany przez stronę przyjmującą oraz odesłany mailowo do koordynatora wydziałowego na PG, a następnie do DMWA. 

We wszelkich kwestiach merytorycznych dotyczących przedmiotów, proszę kontaktować się z koordynatorem wydziałowym na PG.

 

KROK XIII. POWRÓT I ROZLICZENIE SIĘ z wyjazdu

Około miesiąc przed zakończeniem mobilności, każdy student otrzymuje z DMWA maila z informacją o zasadach rozliczenia z wyjazdu.
W ciągu 2 tygodni od zakończenia studiów na uczelni zagranicznej student zobowiązany jest:

 • dostarczyć do DMWA potwierdzenie pobytu (na druku uczelni zagranicznej lub naszym)
 • dostarczyć do DMWA kopię Transcript of Records z uczelni przyjmującej 
 • dostarczyć do dziekanatu oryginał Transcript of Records
 • dostarczyć do DMWA wypełnioną ankietę stypendysty
 • wypełnić online ankietę-raport z Erasmusa, który przyjdzie na maila w dniu/dzień po zakończeniu mobilności ustalonej umową finansową.

 

Nie spełnienie któregokolwiek punktu rozliczenia w wymaganym terminie może skutkować zwrotem części lub całości stypendium Erasmusa.