Studenci zakwalifikowani na wyjazd na studia/praktyki w programie Erasmus+, a pochodzący ze środowisk defaworyzowanych (czyli znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej) lub ze stopniem niepełnosprawności stwierdzonym orzeczeniem, mają możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach projektu "Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER (Europejski Fundusz Społeczny).

 

1) wsparcie dla studentów otrzymujących stypendium socjalne na PG

Student, wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o dodatkowe stypendium socjalne. Wysokość tego dodatku to ekwiwalent 200,- EUR/miesiąc. Tym samym student otrzyma zarówno stypendium na wyjazd, jak i dodatek socjalny. 

 

Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia i praktykę  (stawki miesięczne podane w PLN) 

Kraje Stypendium 2017/18 Stypendium 2018/19
GRUPA 1 - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania,  3015,-  3019,-
GRUPA 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta Niemcy, Portugalia, 2799,-  2803,-
GRUPA 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 2369,-  2587,-

 

Zainteresowani studenci proszeni są o dostarczenie do DMWA kopii decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej PG o przyznaniu stypendium socjalnego.

 

Z w/w wsparcia można skorzystać tylko raz w danej edycji projektu, niezależnie od stopnia studiów. 
Osoby, które wyjeżdżaly z w/w wspraciem w r.ak. 2014/15 i 2015/16 (I edycja projektu) w kolejnych latach 2016/17 i 2017/18 (II edycja projektu), mogą wyjechać ponownie i otrzymać dofinansowanie.
Wyjazdy absolwenckie na praktyki NIE mogą być dofinansowane z w/w projektu.

 

2) dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu w programie Erasmus+. Student otrzyma stypendium na wyjazd oraz dodatkowe stypendium na poniesienie kosztów rzeczywistych związanych z niepełnosprawnością. Dodatkowe stypendia mają na celu pokrycie wyjątkowych kosztów związanych ze specjalnymi potrzebami osób niepełnosprawnych podczas pobytu na stypendium Erasmusa+. O dofinansowanie mogą ubiegać się tylko studenci z orzeczeniem. Dotyczy to w szczególności stypendystów z dużymi ograniczeniami w samodzielnym poruszaniu się (np. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, niesłyszących, niewidomych) i osób wymagających specjalnej opieki medycznej.

Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i oszczędne. Wysokość kwoty będzie określana przez DMWA na podstawie specjalnego wniosku złożonego przez osobę niepełnosprawną na ponad miesiąc przed planowanym wyjazdem. We wniosku należy w sposób szczegółowy określić potrzeby wynikające z niepełnosprawności, inne niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą.

Przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnopsrawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz, które nie są zapewnione przez uczelnię/instytucję przyjmującą lub nie są finansowane z innych źródeł nastąpi w następujących sytuacjach:

  1. niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu dla uczestnika mobilności do miejsca docelowego (koszty specjalnego transportu)
  2. niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu za granicą. Koszty podróży osoby towarzyszącej oraz koszty związane z pobytem osoby towarzyszącej (zalwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, itp.) będą rozliczane jako koszty rzeczywisite (czyli na podstawioe dowodów finansowych). Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza m,ożliwość pokrycia kosztów pracy opiekuna miejscowego.
  3. niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia). Praca profesjonlanego opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarszyszącej.
  4. niepełnopsrawność wymaga korzystania ze specjalnych materiałów dydaktycznych przez uczestnika mobilności w kształceniu/podczas pracy w instytucji przyjmującej (koszty specjalnych materiałów dydaktycznych)
  5. niepełnosprawność wyamaga specjalnej opieki medycznej dla uczestnika mobilnosci na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy). Przyznanie dofinansowania w tej kategorii wymaga przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, z którego będzie wynikał konieczny zakres specjalnej opieki medycznej.
  6. niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla uczestnika mobilności (koszty specjalnego ubezpieczenia)
  7. niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów przez uczestnika mobilności, bez których wyjazd stypendialny nie mógłby się odbyć (ta kategoria wymaga udokumentowania w postaci zalecenia organu orzekającego o niepełnosprawnosci lub lekarza). W przypadku studenta, który w orzeczeniu ma przyznane prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju, można dofinansować maks. 50% kosztów wynajmu mieszkania lub pokoju. W innym przypadku dodatkowe środki na dofinansowanie wynajmu mieszkania lub pokoju nie będą przyznawane.

Rozliczenie kwoty zaliczki na w/w koszty rzeczywiste następuje po zakończeniu mobilności, po przedstawieniu dowodów finansowych, potwierdzających poniesione koszty. 

 

Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia i praktykę w 2018/19 (stawki miesięczne podane w PLN)

Kraje Studia Praktyka
GRUPA 1 - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania,  2156,- 2587,-
GRUPA 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta Niemcy, Portugalia, 1940,- 2372,-
GRUPA 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 1725,- 2156,-
Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej - w zależności od potrzeb wynikających ze złożonego wniosku. Ostateczna wysokość przyznanego dofinansowania określana jest przez FRSE w Warszawie.

 

Z w/w wsparcia można skorzystać tylko raz w danej edycji projektu, niezależnie od stopnia studiów.
Uwaga! Osoby, które wyjeżdżaly z w/w wspraciem w r.ak. 2014/15 i 2015/16 (I edycja projektu) w kolejnych latach 2016/17 i 2017/18 (II edycja projektu), mogą wyjechać ponownie, jednorazowo i otrzymać dofinansowanie.
Wyjazdy absolwenckie na praktyki NIE mogą być dofinansowane z w/w projektu.
Deadline aplikowania - conajmniej 6 tygodni przed planowanym wyjazdem

 

Wyjazd w ramach programu PO WER traktowany jest jako wyjazd w ramach ERASMUS + z tzw. grantem zerowym.  Student wyjeżdżający w ramach programu PO WER zobowiązany jest również do spełnienia wszystkich formalności obowiązujących przy wyjeździe w ramach Erasmus+

W przypadku wyjazdów na STUDIA, proszę wejść również na stronę: http://pg.edu.pl/international/studia
W przypadku wyjazdu na PRAKTYKI, proszę wejść również na stronę: http://pg.edu.pl/international/praktyki