WYJAZD NA PRAKTYKI

 

1. KRAJE, do których można wyjechać: kraje UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Turcja

Aby wyjechać na praktyki należy najpierw znaleźć firmę. Jest to zadanie studenta. Uwaga! praktyka musi być związana z obecnym kierunkiem studiów.

Nasz dział oferuje oferty praktyk, które otrzymujemy z zewnątrz. Zachęcam do korzystania z ofert: http://pg.edu.pl/international/oferty-praktyk-ogolne-info

 

Do jakich instytucji można wyjechać na praktykę w ramach programu Erasmus?

 • każda organizacja publiczna lub prywatna prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia lub na rzecz młodzieży (np. publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo, w tym przedsiębiorstwa społeczne; organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym; partner społeczny lub inny przedstawiciel świata pracy, w tym izby handlowe, rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe; instytut badawczy; fundacja; szkoła/instytut/ośrodek edukacji na dowolnym poziomie;
 • organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;
 • instytucja prowadząca poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne; 
 • instytucja szkolnictwa wyższego z kraju programu posiadająca Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (tzw. ECHE)

 

Praktyka NIE może odbyć się w następujących instytucjach:

 1. instytucje UE i inne organy UE, w tym wyspecjalizowane agencje (wyczerpujący wykaz tych instytucji jest dostępny na stronie internetowej: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm)
 2. organizacje zarządzające programami UE takie jak agencje narodowe
 3. uczelnie bez tzw. Erasmus Charter for Higher Education

 

3. DŁUGOŚĆ WYJAZDU: min. 2 miesiące (60 dni), maks. 12 miesięcy (360 dni), ale nie dłużej jak jeden ten sam rok akademicki

 

4. RODZAJE WYJAZDU

 • wyjazd studencki - należy mieć zachowany status studenta zarówno na etapie aplikacji jak i realizacji i zakończenia praktyki. Praktyka może być zaliczona jako praktyka obowiązkowa (w Learning Agreemencie określana jako embedded in the curriculum lub praktyka nieobowiązkowa (w LA - voluntary)
 • wyjazd absolwencki (po obronie pracy dyplomowej). W LA określana jako recent graduate. Od momentu obrony absolwent ma okres maks. 12 miesięcy na rozpoczęcie i zakończenie praktyki. Długość wyjazdu uzależniona jest od liczby pozostałych miesięcy w kapitale mobilności -> więcej nt. w punkcie 9.
   
UWAGA! Cała procedura aplikacyjno-rekrutacyjna na wyjazd absolwencki musi zakończyć się przed obroną, w czasie ostatniego roku studiów danego stopnia. 

 

5. WYMAGANIA
 • przynależność do społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej, obywatelstwo nie ma znaczenia,
 • dobra znajomość języka obcego - języka w jakim będzie się odbywać praktyka (język ustalony z instytucją lub język kraju docelowego)
 • praktyka musi być ściśle związana z dziedziną studiów i może stanowić część programu studiów jako praktyka obowiązkowa albo umożliwiać studentom zdobycie dodatkowych umiejętności
 • wyjazd wymaga podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin uzgodnionym z instytucją przyjmującą.
W czasie wyjazdu na praktykę NIE można zmieniać statusu ze studenta na absolwenta. 

 

6. ZASADY PROGRAMU NA PGhttp://pg.edu.pl/international/erasmusplus-zasady

 

7. DOFINANSOWANIE:

Wysokość stypendium w zależności od kraju wynosi 450-600 EUR / miesiąc.

Dofinansowanie NIE pokrywa całkowitych kosztów utrzymania. Ma na celu pokrycie różnicy w kosztach utrzymania w kraju pochodzenia studenta oraz kraju, do którego odbywa się mobilność.

Student na własną rękę znajduje sobie i opłaca zakwaterowanie, w kraju odbywania praktyki. Warto zapytać o taką opcję firmę, a także lokalne uczelnie, które mogą oferować miejsca w akademikach, zwłaszcza w okresie letnim.

Student może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie od firmy, jednak jest zobowiązany do sprawdzenia, czy pieniądze te nie pochodzą z żadnych środków, projektów unijnych. Podwójne finansowanie ze środków unijnych jest zabronione.

 

Grupa Kraj Praktyki
I Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 600€
II Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 550€
III Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 450€

 

Na rok 2017/18 długość finansowania wynosi maks. 3 miesiące. Przy kolejnych wyjazdach na praktyki na tym samym stopniu studiów maksymalny okres dofinansowania wynosi 2 miesiące.
Uwaga! Zostały jeszcze wolne środki z projektu na rok 2016/17! O szczegóły proszę pytać w DMWA. Liczba miejsc ograniczona!

8. TERMINY: wymagane dokumenty wyjazdowe powinny zostać złożone w Dziale Międzynarodowej Współpracy Akademickiej na min. 3 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu

Jeśli wiesz, że z pewnych względów nie dasz rady zmieścić się w tym terminie, poinformuj nas o tym koniecznie. 

 

9. ILE RAZY MOŻNA SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

Każdy student posiada tzw. "Kapitał Mobilności" = 12 miesięcy na każdym stopniu studiów w sumie na wyjazdy na studia i praktyki ErasmusKapitał ten umożliwia zatem wielokrotne wyjazdy

.

Wcześniejszy udział w programie Erasmus będzie uwzględniany w przypadku studentów starających się o dofinansowanie w ramach tego samego cyklu studiów.
Czas trwania praktyki w przypadku niedawnych absolwentów wynosi maks. 12 miesięcy w ramach cyklu studiów, na którym student aplikuje o wyjazd na praktykę absolwencką (czyli długość trwania praktyki absolwenckiej zaliczana jest do kapitału mobilności na tym stopniu studiów, którego student będzie absolwentem).

 

10. WSPARCIE JĘZYKOWE - ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS)

Studenci odbywający studia/praktyki za granicą w języku angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, szwedzkim, węgierskim, włoskim, zobowiązani są przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności wypełnić test biegłości językowej. Na podstawie testu student może otrzymać licencję na dany kurs językowy online. Kurs jest nieobowiązkowy, natomiast wypełnienie testów jest obligatoryjne.

Oferowane kursy językowe on-line:

Język Testy językowe Kursy językowe
angielski, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, włoski tak tak - wszystkie poziomy
portugalski tak tak - do poziomu B2
bułgarski, chorwacki, czeski, duński, fiński, grecki, rumuński, słowacki, szwedzki, węgierski tak tak - na poziomie A1
 

 

Praktyczne wskazówki i informacje dla studentów korzystających ze wsparcia językowego, tzw. OLS (online linguistic support), znajdują się tutaj.

 

11. ANKIETA STYPENDYSTY

Każdy student otrzyma w dniu zakończenia mobilności link od Komisji Europejskiej do ankiety on-line - indywidualnego raportu z wyjazdu. Jego wypełnienie jest obowiązkowe i jest warunkiem rozliczenia się z wyjazdu. Osoby, które nie wypełnią ankiety będą musiały zwrócić część lub całość przyznanego dofinansowania.

 

12. STUDENCI Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I OTRZYMUJĄCY STYPENDIUM SOCJALNE NA PG

 

13. DOKUMENTY WYJAZDOWE

1) Wniosek o wyjazd, podpisany przez prodziekana

2) Learning Agreement for Traineeships (Before mobility section), podpisany przez studenta i koordynatora wydziałowego/prodziekana

Zgodnie z zaleceniami Narodowej Agencji LA powinno być podpisywane oryginalnie przez polską uczelnię i studenta. Następnie w celu uzyskania akceptacji przez instytucję przyjmującą może być wysłane jako skan, który po podpisaniu jest odsyłany do polskiej uczelni również jako skan. Wydruk tego skanu jest wystarczający.

3) Institution Information Form

4) karta informacji studenta

Dokumenty z punktu 1-4  są do ściągnięcia TUTAJ.

5) potwierdzenia ubezpieczenia od KL, NNW i OC:

 • ubezpieczenie od kosztów leczenia (np. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ), Do EKUZ potrzebne będzie odpowiednie zaświadczenie o praktyce zagranicą, które studenci mogą otrzymać w dziekanacie lub w DMWA, po uprzednim złożeniu wniosku o wyjazd za granicę. 
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (np. karta Euro<26, ISIC lub prywatne)
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w miejscu pracy (np. karta Euro<26, ISIC lub prywatne).

6) potwierdzenie zgłoszenia podróży w rządowym systemie MSZ Odyseusz

 

14. PROCEDURA WYJAZDOWA STEP - BY - STEP

Każdy student chcący wyjechać i mieć uznane praktyki Erasmus zobowiązany jest spełnić poniższe 12 punktów - kroków.

zobacz procedurę

WYJAZD NA PRAKTYKI

STEP  -  BY  -  STEP

 

 

KROK I.  Znalezienie instytucji.

Student, który ubiega się o wyjazd na praktykę w ramach programu ERASMUS+ powinien wskazać osobiście instytucję, w której chce odbyć praktykę. Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej (DMWA) dysponuje listą firm, ofert i wyszukiwarek praktyk, z których można skorzystać. Szczegóły można znaleźć tutaj.

UWAGA!! Niektóre wydziały mają ustalone terminy zgłaszania się, takie same lub inne, jak w przypadku wyjazdu na studia. W tej kwestii proszę o kontakt z właściwym koordynatorem wydziałowym.

 

KROK IIAplikacja do instytucji i uzyskanie od niej zgody na przyjęcie na praktyki w ramach programu Erasmus+

 

KROK III. Student zgłasza się do koordynatora wydziałowego celem uzyskania akceptacji od komisji rekrutacyjnej.

 

KROK IV i KROK V. Przygotowanie i złożenie wymaganych dokumentów w Dziale Międzynarodowej Współpracy Akademickiej (DMWA):

 1. Wniosek o wyjazd
 2. Learning Agreement for Traineeships (Before mobility section)
 3. Institution Information Form
 4. karta informacji studenta
 5. potwierdzenia ubezpieczenia od KL, NNW i OC:
 6. potwierdzenie zgłoszenia podróży w rządowym systemie MSZ Odyseusz

Szczegóły dot. dokumentów wyjazdowych znajdują się tutaj -> patrz punkt 13 na stronie.

 

KROK VI. Akceptacja złożonych dokumentów przez wydział i DMWA

Po złożeniu w DMWA i akceptacji dokumentów, student otrzymuje licencję na test językowy na platformie Online Linguistic Support (OLS). Co to jest OLS? -> patrz punkt 10 na stronie.

 

KROK VII. Podpisanie umowy finansowej w DMWA

Grant wypłacany jest dopiero po podpisaniu umowy. Jeśli dotyczy, student otrzymuje wtedy licencję na kurs językowy online.

 

KROK VIII. Po spełnieniu w/w siedmiu kroków student może wyjechać na praktykę w ramach Programu Erasmus.

 

KROK IX. Powrót i rozliczenie się z wyjazdu.

Na około miesiąc przed zakończeniem mobilności, ustalonej w umowie finansowej, student otrzyma z DMWA maila przypominającego zasady rozliczenia z wyjazdu. W ciągu 2 tygodni od zakończenia wyjazdu ustalonego umową finansową, student powinien::

 • dostarczyć do DMWA dwa oryginały Traineeship Certificate (sekcja "after mobility" Learning Agreement) podpisane i podpieczętowane przez instytucję
 • wypełnić online test językowy, który przyjdzie na maila w połowie miesiąca zakończenia wyjazdu. Uwaga! Data ta zależy od tego jaki miesiąc końcowy wpisali Państwu w systemie wsparcia językowego OLS Erasmus
 • wypełnić online ankietę-raport stypendysty programu Erasmus, która przyjdzie na maila w dniu/dzień po zakończeniu pobytu ustalonego umową finansową
 • dostarczyć do dziekanatu wymagane przez wydział dokumenty (jeśli dotyczy - proszę zapytać w dziekanacie lub koordynatora wydziałowego)
Nie spełnienie któregokolwiek punktu rozliczenia może wiązać się ze zwrotem części lub całości stypendium Erasmusa.
Godziny przyjmowania:

Pon-Wt: 11.00 - 15.00
Śr-Czw: 8.00 - 11.00
Pt: Nieczynne

 

KONTAKT

Katarzyna Doerffer

katarzyna.doerffer@pg.edu.pl

tel.: 58 347 1780