WYJAZD NA PRAKTYKI

 

PRZED WYJAZDEM

1. KRAJE, do których można wyjechać: kraje UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Turcja, Serbia i Macedonia Północna.

Aby wyjechać na praktyki należy najpierw znaleźć firmę. Jest to zadanie studenta. Uwaga! praktyka musi być związana z obecnym kierunkiem studiów.

Nasz dział oferuje oferty praktyk, które otrzymujemy z zewnątrz. Zachęcam do korzystania z ofert: http://pg.edu.pl/international/oferty-praktyk-ogolne-info

 

Do jakich instytucji można wyjechać na praktykę w ramach programu Erasmus?

 • każda organizacja publiczna lub prywatna prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia lub na rzecz młodzieży (np. publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo, w tym przedsiębiorstwa społeczne; organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym; partner społeczny lub inny przedstawiciel świata pracy, w tym izby handlowe, rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe; instytut badawczy; fundacja; szkoła/instytut/ośrodek edukacji na dowolnym poziomie;
 • organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;
 • instytucja prowadząca poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne; 
 • instytucja szkolnictwa wyższego z kraju programu posiadająca Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (tzw. ECHE)

 

Praktyka NIE może odbyć się w następujących instytucjach:

 1. instytucje UE i inne organy UE, w tym wyspecjalizowane agencje (wyczerpujący wykaz tych instytucji jest dostępny na stronie internetowej: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm)
 2. organizacje zarządzające programami UE takie jak agencje narodowe
 3. uczelnie bez tzw. Erasmus Charter for Higher Education

 

3. DŁUGOŚĆ WYJAZDU: min. 2 miesiące (60 dni), maks. 12 miesięcy (360 dni), ale nie dłużej jak jeden ten sam rok akademicki

 

4. RODZAJE WYJAZDU

 • wyjazd studencki - należy mieć zachowany status studenta zarówno na etapie aplikacji jak i realizacji i zakończenia praktyki. Praktyka może być zaliczona jako praktyka obowiązkowa (w Learning Agreemencie określana jako embedded in the curriculum lub praktyka nieobowiązkowa (w LA - voluntary)
 • wyjazd absolwencki (po obronie pracy dyplomowej pod warunkiem złożenia dokumentów przed obroną). W LA określana jako recent graduate. Od momentu obrony absolwent ma okres maks. 12 miesięcy na rozpoczęcie i zakończenie praktyki. Długość wyjazdu uzależniona jest od liczby pozostałych miesięcy w kapitale mobilności -> więcej nt. w punkcie 9.
   
UWAGA! Cała procedura aplikacyjno-rekrutacyjna na wyjazd absolwencki musi zakończyć się przed obroną, w czasie ostatniego roku studiów danego stopnia. 

 

5. WYMAGANIA
 • przynależność do społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej, obywatelstwo nie ma znaczenia,
 • dobra znajomość języka obcego - języka w jakim będzie się odbywać praktyka (język ustalony z instytucją lub język kraju docelowego)
 • praktyka musi być ściśle związana z dziedziną studiów i może stanowić część programu studiów jako praktyka obowiązkowa albo umożliwiać studentom zdobycie dodatkowych umiejętności
 • wyjazd wymaga podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin uzgodnionym z instytucją przyjmującą.
W czasie wyjazdu na praktykę NIE można zmieniać statusu ze studenta na absolwenta. 

 

6. ZASADY PROGRAMU NA PGhttp://pg.edu.pl/international/erasmusplus-zasady

 

7. DOFINANSOWANIE:

Wysokość stypendium w zależności od kraju wynosi 500-600 EUR / miesiąc.

Dofinansowanie NIE pokrywa całkowitych kosztów utrzymania. Ma na celu pokrycie różnicy w kosztach utrzymania w kraju pochodzenia studenta oraz kraju, do którego odbywa się mobilność.

Student na własną rękę znajduje sobie i opłaca zakwaterowanie, w kraju odbywania praktyki. Warto zapytać o taką opcję firmę, a także lokalne uczelnie, które mogą oferować miejsca w akademikach, zwłaszcza w okresie letnim.

Student może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie od firmy, jednak jest zobowiązany do sprawdzenia, czy pieniądze te nie pochodzą z żadnych środków, projektów unijnych. Podwójne finansowanie ze środków unijnych jest zabronione.

Wysokośc dofinansowania w roku 2018/2019

Grupa Kraj Praktyki
I Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania,  600€
II Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia,Włochy 550€
III Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była repulika Jugosławii Macedonia) Litwa, Łotwa,  Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 500€

8. TERMINY: wymagane dokumenty wyjazdowe powinny zostać złożone w Dziale Międzynarodowej Współpracy Akademickiej na min. 3 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu

Jeśli wiesz, że z pewnych względów nie dasz rady zmieścić się w tym terminie, poinformuj nas o tym koniecznie. 

 

9. ILE RAZY MOŻNA SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

Każdy student posiada tzw. "Kapitał Mobilności" = 12 miesięcy na każdym stopniu studiów w sumie na wyjazdy na studia i praktyki ErasmusKapitał ten umożliwia zatem wielokrotne wyjazdy

.

Wcześniejszy udział w programie Erasmus będzie uwzględniany w przypadku studentów starających się o dofinansowanie w ramach tego samego cyklu studiów.
Czas trwania praktyki w przypadku niedawnych absolwentów wynosi maks. 12 miesięcy w ramach cyklu studiów, na którym student aplikuje o wyjazd na praktykę absolwencką (czyli długość trwania praktyki absolwenckiej zaliczana jest do kapitału mobilności na tym stopniu studiów, którego student będzie absolwentem).

 

10. WSPARCIE JĘZYKOWE - ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS)

Studenci odbywający studia/praktyki za granicą w języku angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, szwedzkim, węgierskim, włoskim, zobowiązani są przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności wypełnić test biegłości językowej. Na podstawie testu student może otrzymać licencję na dany kurs językowy online. Kurs jest nieobowiązkowy, natomiast wypełnienie testów jest obligatoryjne.

Oferowane kursy językowe on-line:

Język Testy językowe Kursy językowe
angielski, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, włoski tak tak - wszystkie poziomy
portugalski tak tak - do poziomu B2
bułgarski, chorwacki, czeski, duński, fiński, grecki, rumuński, słowacki, szwedzki, węgierski tak tak - na poziomie A1
 

 

Praktyczne wskazówki i informacje dla studentów korzystających ze wsparcia językowego, tzw. OLS (online linguistic support), znajdują się tutaj.

 

11. ANKIETA STYPENDYSTY

Każdy student otrzyma w dniu zakończenia mobilności link od Komisji Europejskiej do ankiety on-line - indywidualnego raportu z wyjazdu. Jego wypełnienie jest obowiązkowe i jest warunkiem rozliczenia się z wyjazdu. Osoby, które nie wypełnią ankiety będą musiały zwrócić część lub całość przyznanego dofinansowania.

 

12. STUDENCI Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I OTRZYMUJĄCY STYPENDIUM SOCJALNE NA PG

 

13. DOKUMENTY WYJAZDOWE

1) Wniosek o wyjazd, podpisany przez prodziekana

2) Learning Agreement for Traineeships (Before mobility section), podpisany przez studenta i koordynatora wydziałowego/prodziekana, koordynatora uczelnianego oraz instytucję przyjmującą

Zgodnie z zaleceniami Narodowej Agencji LA powinno być podpisywane oryginalnie przez polską uczelnię i studenta. Następnie w celu uzyskania akceptacji przez instytucję przyjmującą może być wysłane jako skan, który po podpisaniu jest odsyłany do polskiej uczelni również jako skan. Wydruk tego skanu jest wystarczający.

3) Institution Information Form

4) Karta informacji studenta

Dokumenty z punktu 1-4  są do ściągnięcia TUTAJ.

5) Potwierdzenia ubezpieczenia od KL/TM/TZ, NNW i OC:

 • ubezpieczenie od kosztów leczenia (np. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ), Do EKUZ potrzebne będzie odpowiednie zaświadczenie o praktyce zagranicą.
  Zaswiadczenie wydawane jest przez dziekanat na podstawie skierowania. Skierowanie wystawia DMWA, na podstawie złożonego przez studenta Wniosku o wyjazd za granicę.
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,cywilnej w miejscu pracy, kosztów leczneia, transportu medycznego, transportu zwłok  (np. karta Euro<26, ISIC lub prywatne)

6) potwierdzenie zgłoszenia podróży w rządowym systemie MSZ Odyseusz

 

14. PROCEDURA WYJAZDOWA STEP - BY - STEP

Każdy student chcący wyjechać i mieć uznane praktyki Erasmus+ zobowiązany jest spełnić poniższe 12 punktów - kroków.

zobacz procedurę

WYJAZD NA PRAKTYKI

STEP  -  BY  -  STEP

 

 

KROK I.  Znalezienie instytucji.

Student, który ubiega się o wyjazd na praktykę w ramach programu ERASMUS+ powinien wskazać osobiście instytucję, w której chce odbyć praktykę. Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej (DMWA) dysponuje listą firm, ofert i wyszukiwarek praktyk, z których można skorzystać. Szczegóły można znaleźć tutaj.

UWAGA!! Niektóre wydziały mają ustalone terminy zgłaszania się, takie same lub inne, jak w przypadku wyjazdu na studia. W tej kwestii proszę o kontakt z właściwym koordynatorem wydziałowym.

 

KROK IIAplikacja do instytucji i uzyskanie od niej zgody na przyjęcie na praktyki w ramach programu Erasmus+

 

KROK III. Student zgłasza się do koordynatora wydziałowego celem uzyskania akceptacji od komisji rekrutacyjnej.

 

KROK IV i KROK V. Przygotowanie i złożenie wymaganych dokumentów w Dziale Międzynarodowej Współpracy Akademickiej (DMWA) na 3 tygodnie przed rozpoczęciem mobilności:

 1. Wniosek o wyjazd
 2. Learning Agreement for Traineeships (Before mobility section)
 3. Institution Information Form
 4. karta informacji studenta
 5. potwierdzenia ubezpieczenia od KL, NNW i OC:
 6. potwierdzenie zgłoszenia podróży w rządowym systemie MSZ Odyseusz

Szczegóły dot. dokumentów wyjazdowych znajdują się tutaj -> patrz punkt 13 na stronie.

 

KROK VI. Akceptacja złożonych dokumentów przez wydział i DMWA

Po złożeniu w DMWA i akceptacji dokumentów, student otrzymuje licencję na test językowy na platformie Online Linguistic Support (OLS). Co to jest OLS? -> patrz punkt 10 na stronie.

 

KROK VII. Podpisanie umowy finansowej w DMWA

Grant wypłacany jest dopiero po podpisaniu umowy. Jeśli dotyczy, student otrzymuje wtedy licencję na kurs językowy online.

 

KROK VIII. Po spełnieniu w/w siedmiu kroków student może wyjechać na praktykę w ramach Programu Erasmus+.

 

KROK IX. Powrót i rozliczenie się z wyjazdu.

Student po powrocie z wyjazdu zobowiązany jest rozliczyć się z otrzymanego stypendium. Szczegóły znajdują się na niniejszej stronie, poniżej w części: "Po powrocie"

 

W TRAKCIE POBYTU
1. ZMIANY W LEARNING AGREEMENT

W trakcie pobytu na praktykach za granicą student może dokonać zmian w programie praktyk, jednak nie później jak miesiąc po rozpoczęciu praktyk. Zmian dokonuje się poprzez formularz "During the mobility" LA. Jeśli w czasie pobytu nie ma żadnych zmian do programu praktyk, dokumentu nie uzupełnia się.

Dokument powinien zostać podpisany przez stronę przyjmującą oraz odesłany mailowo do koordynatora wydziałowego na PG, a następnie do DMWA. 

We wszelkich kwestiach merytorycznych dotyczących przedmiotów, proszę kontaktować się z koordynatorem wydziałowym na PG. 

2. PRZEDŁUŻENIE POBYTU

Student ma prawo wystąpić o wyrażenie zgody na przedłużenie mobilności.

- pobyt może zostać przedłużony pod warunkiem posiadania niewykorzystanego kapitału mobilności ( łączny kapitał mobilności na każdym poziomie studiów, sumujący mobilność na studia oraz na praktyki, nie może przekroczyć 12 miesięcy)

- złożenie podania musi nastąpić na miesiąc przez zakończeniem pierwotnej mobilności

Po otrzymaniu wstępnej zgody będą Państwo zobowiązani do:

Po otrzymaniu wstępnej zgody będą Państwo zobowiązani do:

 • złożenia w DMWA zgody wydziału o przedłużenie z podpisem odpowiedniego prodziekana (o formę należy zapytać w dziekanacie). W podaniu należy podać dokładne daty przedłużenia pobytu. 
 • złożenie w DMWA/przesłanie e-mailem Learning Mobility for Traineeships - During the mobility section z podpisem studenta, instytucji przyjmującej i koordynatora wydziałowego PG (forma zeskanowana jest wystarczająca, chyba, że wydział wymaga inaczej) UWAGA! Dotyczy tylko przedłużeń pobytu o min. 2 tygodnie.
 • zmiany daty zakończenia wyjazdu w systemie wsparcia językowego Erasmus + OLS
 • dosłania e-mailem potwierdzenia ubezpieczenia na dodatkowy okres (jeśli dotyczy)
 • zmiany dat pobytu w systemie Odyseusz MSZ

Po wypełnieniu w/w punktów otrzymają Państwo Aneks do umowy finansowej, który należy z powrotem złożyć z oryginalnym podpisem w oryginale w DMWA (można wysłać pocztą regularną, rejestrowaną lub złożyć osobiście).

Stypendium jest wyliczane co do 1 dnia. Zatem różnice między datami pobytu ustalonymi w umowie finansowej podpisanej ze studentem a datami wpisanymi w potwierdzeniu pobytu wystawionym przez instytucję przyjmującą na zakończenie pobytu będą wpływały na wysokość ostatniej raty rozliczającej!
3. SKRÓCENIE POBYTU

W sytuacji jeśli student zamierza skrócić swój pobyt o kilka dni / tygodni / miesięcy, zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z DMWA celem ustalenia warunków i dalszych formalności, a także z Wydziałem na PG (TYLKO w sytuacji, jeśli skrócenie pobytu powoduje nie wywiązanie się z założeń ustalonych w Learning Agreemencie).

Skrócenie pobytu jest możliwe z zachowaniem minimalnej długości pobytu na studiach, która wynosi 2 miesiące (60 dni). W przypadku nie zachowania minimum student będzie zobowiązany do zwrotu całości otrzymanego stypendium. Sytuacja ta nie dotyczy zaistnienia tzw. siły wyższej. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w DMWA.

Stypendium jest wyliczane co do 1 dnia. Zatem różnice między datami pobytu ustalonymi w umowie finansowej podpisanej ze studentem a datami wpisanymi w potwierdzeniu pobytu wystawionym przez instytucję przyjmującą na zakończenie pobytu będą wpływały na wysokość ostatniej raty rozliczającej!
PO POWROCIE

W ciągu 2 tygodni od zakończenia wyjazdu ustalonego umową finansową, student powinien:

 • dostarczyć do DMWA dwa oryginały Traineeship Certificate (sekcja "after mobility" Learning Agreement) podpisane i podpieczętowane przez instytucję
 • wypełnić online test językowy, który przyjdzie na maila w połowie miesiąca zakończenia wyjazdu. Uwaga! Data ta zależy od tego jaki miesiąc końcowy wpisali Państwo w systemie wsparcia językowego OLS Erasmus+
 • wypełnić online ankietę-raport stypendysty programu Erasmus+, która przyjdzie na maila w dniu/dzień po zakończeniu pobytu ustalonego umową finansową
 • dostarczyć do dziekanatu wymagane przez wydział dokumenty (jeśli dotyczy - proszę zapytać w dziekanacie lub koordynatora wydziałowego)
Nie spełnienie któregokolwiek punktu rozliczenia może wiązać się ze zwrotem części lub całości stypendium Erasmus+.
UWAGA!! 

Jeśli potwierdzony okres pobytu będzie krótszy niż ten wskazany w umowie o dofinansowanie, PG będzie postępowała w następujący sposób:

 • Jeżeli różnica pomiędzy potwierdzonym okresem, a tym wskazanym w umowie o dofinansowanie będzie większa niż 5 dni, przy rozliczeniu z pobytu będzie brana pod uwagę data rozpoczęcia i zakończenia wskazana w Traineeships Certificate i w konsekwencji tego dofinansowanie zostanie ponownie przeliczone. Jeżeli kwota pozostała wypłacona będzie wieksza niż należne stypendium, student jest zobowiązany do zwrotu nadwyżki.
 • W przeciwnym razie, jeżeli różnica wyniesie 5 dni lub mniej, studentowi zostanie zaliczony okres pobytu wskazany w umowie o dofinansowanie.
Godziny przyjmowania:

Pon-Czw.: 09.00 - 12.00
piątek nieczynne
 

 

KONTAKT