Program Promocja Zagraniczna 2019

 

Instytucja finansująca: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wysokość dofinasowania: 97 050,00 PLN

Tytuł projektu: Zwiększenie zróżnicowania kulturowego wśród studentów zagranicznych Politechniki Gdańskiej.

Jednostka umocowania projektu na PG: Prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji / Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej

Opis:

Założeniem projektu było efektywne skoncentrowanie uwagi odbiorców na międzynarodowej ofercie Uczelni i Wydziałów. Dodatkowo, silny akcent położono na przyjazną i profesjonalną formę ukazania życia studenckiego oraz możliwości rozwoju dla przyszłych absolwentów PG. Celem było uwiarygodnienie przekazu płynącego z PG poprzez oddanie głosu samym studentom oraz umożliwienie kandydatom z krajów lub obszarów uznanych w Projekcie za priorytetowe nawiązania kontaktu z ich kolegami – obecnymi studentami PG.

Najważniejsze efekty i rezultaty Projektu:

1. Realizacja 10 spotów promujących Politechnikę Gdańską - 1 spot ogólnouczelniany, 9 spotów dla wydziałów, w tym 1 spot dla Szkoły Doktorskiej PG (z racji połączenia dwóch wydziałów w trakcie realizacji projektu). Spoty wykonano z udziałem obcokrajowców, w języku angielskim, z uwzględnieniem oferty i kierunków kształcenia dostępnych dla studentów zagranicznych. Dzięki przeprowadzonej akcji, udało nam się nawiązać współpracę ze studentami zagranicznymi, zaangażować ich w życie studenckie, a co najważniejsze pozyskać przyszłych ambasadorów Politechniki Gdańskiej.

2. Realizacja 100 zdjęć promocyjnych promujących Politechnikę Gdańską, Wydziały oraz zalety studiowania na Politechnice Gdańskiej i w Gdańsku, jako miejscu wyróżniającym się na mapie miast Polski. Sesje zdjęciowe wykonano z udziałem zarówno studentów polskich jak i obcokrajowców. Część sesji zdjęciowych miała miejsce na terenie Trójmiasta, dzięki czemu studenci mieli czas na spotkanie poza zajęciami w pięknym plenerze, co wpłynęło na ich integrację. Zdjęcia pomogą nam wzbogacić uczelniane foldery, publikacje w mediach społecznościowych oraz na uczelnianych stronach internetowych. Zaangażowanie do sesji prawdziwych studentów PG uwiarygodni prezentowany przekaz.

3. Realizacja infografik - GIFy i ikony - do wykorzystania w komunikacji w mediach społecznościowych oraz promocji Politechniki Gdańskiej wśród obcokrajowców. GIFy wykonano wykorzystując zdjęcia z sesji zrealizowanych w ramach projektu. Ikonki prezentują tematykę związaną z życiem akademickim. Będą one wykorzystywane nie tylko w mediach społecznościowych, ale i na stronach internetowych Uczelni, na plakatach, w folderach i przewodnikach po kampusie.

4. Wykonanie materiałów promocyjnych z oznakowaniem Politechniki Gdańskiej oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - dla studentów zaangażowanych w promocję uczelni, w tym m. in. uczestniczących w sesjach fotograficznych oraz filmach. Materiały te mają być jednym z narzędzi umożliwiających studentom promocję PG po powrocie do krajów macierzystych lub w czasie pobytu w uczelniach partnerskich.

Data rozpoczęcia: 01.10.2019

Data zakończenia: 31.03.2021

 

 

 

 

Program Welcome to Poland 2019

 

Instytucja finansująca: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wysokość dofinasowania: 125 233,00 PLN

Tytuł projektu: Pogłębienie procesu internacjonalizacji na Politechnice Gdańskiej poprzez szkolenia kompetencyjne dla pracowników administracyjnych oraz wdrożenie usprawnień organizacyjnych.

Jednostka umocowania projektu na PG: Prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji / Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej

Opis:

W trakcie warsztatów przeprowadzonych w okresie marzec-maj 2019, których celem było wypracowanie modelu rozwiązywania problemów w zakresie m.in. internacjonalizacji PG, wskazano potrzeby pracowników administracyjnych PG i studentów oraz wykładowców spoza Polski związane z procesem umiędzynarodowienia uczelni. Za najważniejsze z nich uznano te związane z barierą komunikacyjną (kulturową i językową) oraz brakiem równego dostępu do informacji dla wszystkich członków społeczności akademickiej, w tym obcokrajowców. W odpowiedzi na tak sformułowane potrzeby Wnioskodawca zaplanował w Projekcie działania, których głównym celem jest pogłębienie procesu na PG poprzez m.in.: organizację szkoleń z zakresu podnoszenie kompetencji międzykulturowych i językowych, opracowanie i wdrożenie dokumentów wewnętrznych PG w dwóch wersjach językowych oraz dostosowanie portalu wewnętrznego uczelni Moja PG do potrzeb obcokrajowców. Realizowane zadania będą skierowane do dwóch grup docelowych: pracowników administracyjnych PG zajmujących się bezpośrednią obsługą studentów i kadry z zagranicy oraz samych studentów i wykładowców spoza Polski studiujących/wykładających w języku angielskim. W wyniku podjętych działań, w których realizację zaangażowany będą m.in. DMWA, Dział Kształcenia, Dział Spraw Studenckich, Centrum Języków Obcych, Centrum Usług Informatycznych oraz ESN Gdańsk, pracownicy administracyjny zyskają kompetencje i narzędzia umożliwiające im sprawną obsługę obcokrajowców, z kolei studenci i kadra akademicka z zagranicy otrzymają wsparcie organizacyjne niezbędne w procesie integracji w nowym środowisku. Za najważniejsze korzyści z realizacji Projektu można uznać: zbudowanie silniejszej relacji pomiędzy członkami społeczności akademickiej oraz zintegrowanie działań pracowników różnych jednostek PG na rzecz poprawy jakości obsługi studentów i kadry z zagranicy.

Data rozpoczęcia: 01.10.2019

Data zakończenia: 31.03.2022