WEBINAR: WYJAZDY STUDENTÓW

 

WYJAZD NA STUDIA

 

PRZED WYJAZDEM

 

1. KRAJE, do których można wyjechać: kraje UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Turcja, Serbia, Macedonia Północna.

2. UCZELNIE, do których można wyjechać:

Na studia można wyjechać do uczelni, z którą Politechnika Gdańska ma podpisaną umowę -> lista uczelni.

Jeżeli na liście nie ma wybranej uczelni, istnieje możliwość podpisania nowej umowy. PG może podpisać umowę na wyjazd na studia jedynie z uczelnią, która posiada tzw. Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).
Natomiast jeśli na liście istnieje dana uczelnia, lecz jest ona podpisana z innym wydziałem, student powinien skontaktować się mailowo lub telefonicznie z tą uczelnią, czy zgodzi się ona go przyjąć w ramach istniejącej umowy z innym wydziałem.Udostępnienie miejsca jest możliwe jedynie za zgoda wydziału, z którym jest podpisana umowa.

 

3. DŁUGOŚĆ WYJAZDU: min. 3 miesiące lub pełen najkrótszy cykl kształcenia (np. trymestr), maks. 12 miesięcy, ale nie dłużej jak jeden, ten sam rok akademicki (z uwzgl. ewentualnego przygotowania językowego).

 

4. WYMAGANIA:
 • prawo do wyjazdu przysługuje studentowi, który ukończył co najmniej pierwszy rok na studiach I stopnia
 • przynależność do społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej - obywatelstwo nie ma znaczenia,
 • dobra znajomość języka obcego wykładanego na uczelni przyjmującej
 • student zobowiązuje się do podjęcia w uczelni przyjmującej studiów stacjonarnych (full time).
 • w momencie rektrutacji oraz w trakcie trwania mobilności konieczne jest posiadanie statusu studenta

 

5. TERMINY:

 • ustalony przez uczelnię zagraniczną - należy sprawdzić na stronie danej uczelni (zobacz tabele z umowami Erasmus)
 • ustalony na wydziale termin rekrutacji - zapytaj koordynatora wydziałowego PG lub w dziekanacie
 • komplet dokumentów do DMWA nalezy złożyc na 4 tygodnie przed rozpoczęciem mobilności

 

6. ZASADY PROGRAMU NA PGhttp://pg.edu.pl/international/erasmusplus-zasady

 

7. DOFINANSOWANIE

Wysokość stypendium na studia w zależności od kraju wynosi 400 - 500 EUR/ miesiąc.

Dofinansowanie NIE pokrywa całkowitych kosztów utrzymania. Ma na celu pokrycie różnicy w kosztach utrzymania w kraju pochodzenia studenta oraz w kraju odbywania studiów.

Wysokośc dofinansowania w programie 2018/2019

Grupa Kraj Studia
I Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania,  500€
II Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia,  Włochy 450€
III Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (byla republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 400€
 
Na rok 2018/2019 finansowany jest cały pobyt

 

8. ZAKWATEROWANIE

Student sam znajduje i opłaca sobie zakwaterowanie. Niektóre z uczelni oferują miejsca w akademikach, ale w większości przypadków ich liczba jest limitowana i oferowana wg kolejności zgłoszeń.

W kwestii zakwaterowania można również kontaktować się z ESN Gdańsk, który współpracuje również ze studentami, którzy już odbyli studia/praktyki za granicą. Zachęcamy również do zajrzenia na stronę z przydatnymi linkami, gdzie znajdują się wyszukiwarki z ofertami wynajmu: http://pg.edu.pl/international/erasmusplus-przydatne-linki-erasmus

 

9. ILE RAZY MOŻNA SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

Każdy student posiada tzw. "Kapitał Mobilności" = 12 miesięcy na każdym stopniu studiów w sumie na wyjazdy na studia i praktyki Erasmus. Kapitał ten umożliwia zatem wielokrotne wyjazdy.

Wcześniejszy udział w programie Erasmus będzie uwzględniany w przypadku studentów starających się o dofinansowanie w ramach tego samego cyklu studiów.

 

10. WSPARCIE JĘZYKOWE - ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS)

Studenci odbywający studia/praktyki za granicą w języku angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, szwedzkim, węgierskim, włoskim, zobowiązani są przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności wypełnić test biegłości językowej. Na podstawie testu student może otrzymać licencję na dany kurs językowy online. Kurs jest nieobowiązkowy, natomiast wypełnienie testów jest obligatoryjne.

Oferowane kursy językowe on-line:

Język Testy językowe Kursy językowe
angielski, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, włoski tak tak - wszystkie poziomy
portugalski tak tak - do poziomu B2
bułgarski, chorwacki, czeski, duński, fiński, grecki, rumuński, słowacki, szwedzki, węgierski tak tak - na poziomie A1

 

Więcej informacji na temat wsparcia językowego, tzw. OLS (online linguistic support) znajduje się tutaj.

 

11. ANKIETA STYPENDYSTY

Każdy student otrzyma w dniu zakończenia mobilności link od Komisji Europejskiej do ankiety on-line - indywidualnego raportu z wyjazdu. Jego wypełnienie jest obowiązkowe. Osoby, które nie wypełnią ankiety będą musiały zwrócić część lub całość przyznanego dofinansowania!

 

12. STUDENCI Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I OTRZYMUJĄCY STYPENDIUM SOCJALNE NA PG

 

13. DOKUMENTY

Student zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów do Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej na 4 tygodnie przed planowanych rozpoczęciem mobilności

1) Wniosek o wyjazd za granicę, podpisany przez prodziekana

2) Learning Agreement (Before mobility section), podpisany przez studenta i koordynatora wydziałowego, koordynatora uczelnianego oraz uczelnię przyjmującą

Zgodnie z zaleceniami Narodowej Agencji LA  powinno być podpisywane oryginalnie przez polską uczelnię i studenta. Następnie w celu uzyskania akceptacji przez instytucję przyjmującą może być wysłane jako skan, który po podpisaniu jest odsyłany do polskiej uczelni również jako skan. Wydruk tego skanu jest wystarczający.

3) Transcript of Records before mobility (wyniki uzyskane na PG do czasu wyjazdu)

4) Karta informacji o studencie

Dokumenty 1-4 są do ściągnięcia TUTAJ. Learning Agreement może być wypełniony na naszym druku lub uczelni zagranicznej.

5) Ubezpieczenie

 • ubezpieczenie od kosztów leczenia (np. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ), Do EKUZ potrzebne będzie odpowiednie zaświadczenie o studiach/praktyce zagranicą. Zaświadczenie wydawane jest przez Dziekanat, na podstawie wniosku o wyjazd podpisanego przez Dziekana danego wydziału. 
 • zawartośc polisy obejmującą ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, kosztów leczenia, transport medyczny, transport zwłok. Pełen zakres wymaganego ubezpieczenia można uzyskać w ramach karty EURO<26, ISIC lub w indeywidualnych polisach. 
 • Zakres ubezpieczenia oraz ksero karty należy przedłożyć w DMWA.

6) Potwierdzenie zgłoszenia podróży w rządowym systemie MSZ Odyseusz (dotyczy TYLKO obywateli Polski)

 

14. PROCEDURA WYJAZDOWA STEP - BY - STEP 

Każdy student chcący wyjechać i mieć uznane studia Erasmus+ zobowiązany jest spełnić poniższe 12 punktów - kroków.

zobacz procedurę

WYJAZD NA STUDIA

STEP - BY - STEP

 

 

 

KROK I. REJESTRACJA na stronie MojaPG

Student powinien zarejestrować swój wyjazd on-line na stronie MojaPG na podstawie którego zostanie wygenerowany odpowiedni formularz. Formularze niepełne, niepoprawnie wypełnione lub też formularze on-line niepodpisane i niezłożone w wyznaczonym miejscu i czasie, nie będą rozpatrywane.
Pamiętaj, że raz wypełniony formularz nie może być edytowany, dlatego prosimy o przemyślane decyzje i odpowiedzi na pytania !!!
Formularz po wypełnieniu należy zapisać na twardym dysku (po zamknięciu strony www nie można wrócić do strony z PDFem), wydrukować, podpisać (TYLKO kolorem niebieskim - podpis dokonany kolorem czarnym nie jest uznawany za oryginalny !!!).

 

KROK II.  Złożenie wniosku (formularza złoszeniowego).

Wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną danego wydziału miejscu i czasie.

Każdy wydział może wymagać dodatkowych dokumentów (np. CV kandydata), dlatego należy się upewnić o warunkach rekrutacji na swoim wydziale. Tylko pełna dokumentacja może być rozpatrywana przez komisję.

 

KROK III.  Uzyskanie decyzji komisji rekrutacyjnej.

 

KROK IV. Wysłanie nominacji do uczelni zagranicznej przez koordynatora wydziałowego.

 

KROK V i KROK VI. Przygotowanie przez studenta wymaganych przez uczelnię zagraniczną dokumentów, zaaplikowanie do tej uczelni oraz wysłanie dokumentów w terminie wymaganym przez tą uczelnię. 

Każda uczelnia zagraniczna ma indywidualne terminy składania aplikacji! Należy to sprawdzić na ich stronie internetowej!

 

KROK VII. Po pozytywnym rozpatrzeniu dokumentów aplikacyjnych student otrzymuje od uczelni zagranicznej potwierdzenie przyjęcia na studia w ramach programu Erasmus+.

Oprócz akceptacji student może otrzymać w mailu dodatkowe informacje, dotyczące np. zakwaterowania, orientation week'u, kursu językowego na uczelni przyjmującej, itp., w zależności co dana uczelnia zagraniczna oferuje.

 

KROK VIII. Złożenie w Dziale Międzynarodowej Współpracy Akademickiej (DMWA, Misiówka (budynek nr 14, pok. 3) wymaganych dokumentów:

1) Wniosek o wyjazd za granicę

2) Learning Agreement (Before mobility section)

3) Transcript of Records before mobility 

4) Karta informacji o studencie

5) Ubezpieczenie EKUZ oraz  NNW/OC/KL/TM/TZ

6) Potwierdzenie zgłoszenia podróży w rządowym systemie MSZ Odyseusz.

Szczegóły dot. dokumentów wyjazdowych znajdują się tutaj (na stronie jest to punkt 13. Dokumenty).

 

KROK IX. Akceptacja złożonych dokumentów przez wydział i DMWA.

 

KROK X. Student podpisuje umowę finansową w DMWA.

Grant zostanie wypłacony dopiero po podpisaniu umowy.

Studentowi zostaje przydzielona licencja na test językowy on-line, a następnie, jeśli dotyczy, licencja na kurs językowy Online Linguistic Support (OLS). Co to jest OLS?

 

KROK XI. Po spełnieniu w/w 10 kroków student może wyjechać na studia za granicę.

 

KROK XII. Powrót i rozliczenie się z wyjazdu

Szczegóły rozliczenia na niniejszej stronie poniżej.

W CZASIE POBYTU

1. ZMIANY W LEARNING AGREEMENCIE

W trakcie pobytu na studiach za granicą, jednak nie później, jak miesiąc po rozpoczęciu tych studiów, student może dokonać zmian w Learning Agreemencie w sekcji "during mobility".
Dokument powinien zostac podpisany przez studenta, strone przyjmującą, koordynatora wydziałowego a następnie przekazany do akceptacji koordynatora uczelnianego (złożyć lub przesłać scan do DMWA).

We wszelkich kwestiach merytorycznych dotyczących przedmiotów, proszę kontaktować się z koordynatorem wydziałowym na PG.

2. PRZEDŁUŻENIE POBYTU

Student może wystąpić z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie mobilności.

- pobyt może zostać przedłużony pod warunkiem posiadania niewykorzystanego kapitału mobilności (łączny kapitał mobilności na każdym poziomie studiów, sumujący mobilność na studia oraz na praktyki, nie może przekroczyć 12 miesięcy).

- złożenie podania musi nastąpić  na miesiąc przed zakończeniem pierwotnego czasu trwania mobilności zapisanym w umowie.
 

Po otrzymaniu wstępnej zgody będą Państwo zobowiązani do:

 • złożenia w DMWA wniosku o przedłużenie pobytu z podpisem odpowiedniego prodziekana. W podaniu należy podać dokładne daty przedłużenia pobytu. 

 • złożenie w DMWA/przesłanie e-mailem Learning Mobility for Studies - During the mobility section z podpisem studenta, uczelni przyjmującej i koordynatora wydziałowego PG (forma zeskanowana jest wystarczająca, chyba, że wydział wymaga inaczej) 

 • zmiany daty zakończenia wyjazdu w systemie wsparcia językowego Erasmus + OLS

 • dosłania e-mailem potwierdzenia ubezpieczenia na dodatkowy okres (jeśli dotyczy)

 • zmiany dat pobytu w systemie Odyseusz MSZ

Po wypełnieniu w/w punktów otrzymają Państwo Aneks do umowy finansowej, który należy z powrotem złożyć z oryginalnym podpisem w oryginale w DMWA (można wysłać pocztą regularną, rejestrowaną lub złożyć osobiście).

Stypendium jest wyliczane co do 1 dnia. Zatem różnice między datami pobytu ustalonymi w umowie finansowej podpisanej ze studentem a datami wpisanymi w potwierdzeniu pobytu wystawionym przez instytucję przyjmującą na zakończenie pobytu będą wpływały na wysokość ostatniej raty rozliczającej!

3. SKRÓCENIE POBYTU

W sytuacji jeśli student zamierza skrócić swój pobyt o kilka dni / tygodni / miesięcy / semestr, zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z DMWA celem ustalenia warunków i dalszych formalności, a także z Wydziałem na PG (TYLKO w sytuacji, jeśli skrócenie pobytu powoduje niezaliczenie przedmiotów i/lub niewywiązanie się z założeń ustalonych w Learning Agreemencie).

Skrócenie pobytu jest możliwe z zachowaniem minimalnej długości pobytu na studiach, która wynosi 3 miesiące (90 dni). W przypadku nie zachowania minimum student będzie zobowiązany do zwrotu całości otrzymanego stypendium. Sytuacja ta nie dotyczy zaistnienia tzw. siły wyższej. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w DMWA.

Stypendium jest wyliczane co do 1 dnia. Zatem różnice między datami pobytu ustalonymi w umowie finansowej podpisanej ze studentem a datami wpisanymi w potwierdzeniu pobytu wystawionym przez instytucję przyjmującą na zakończenie pobytu będą wpływały na wysokość ostatniej raty rozliczającej!

ROZLICZENIE Z WYJAZDU

W ciągu 2 tygodni od zakończenia wyjazdu ustalonego umową finansową, student powinien::

 • dostarczyć do DMWA oryginał potwierdzenia pobytu na wzorze uczelni przyjmującej, ewentualnie na naszym wzorze podpisany i podpieczętowany przez instytucję
 • wypełnić online test językowy, który przyjdzie na maila w połowie miesiąca zakończenia wyjazdu.
  Uwaga! Data ta zależy od tego jaki miesiąc końcowy wpisali Państwo w systemie wsparcia językowego OLS Erasmus
 • wypełnić online ankietę-raport stypendysty programu Erasmus, która przyjdzie na maila w dniu/dzień po zakończeniu pobytu ustalonego umową finansową
 • dostarczyć Transcript of Records ocen zdobytych na uczelni zagranicznej
 • dostarczyć do dziekanatu wymagane przez wydział dokumenty (jeśli dotyczy - proszę zapytać w dziekanacie lub koordynatora wydziałowego)
Nie spełnienie któregokolwiek punktu rozliczenia może wiązać się ze zwrotem części lub całości stypendium Erasmusa.
UWAGA!! 
Jeśli potwierdzony okres pobytu będzie krótszy niż ten wskazany w umowie o dofinansowanie, PG będzie postępowała w następujący sposób:
 • Jeżeli różnica pomiędzy potwierdzonym okresem, a tym wskazanym w umowie o dofinansowanie będzie większa niż 5 dni, przy rozliczeniu z pobytu będzie brana pod uwagę data rozpoczęcia i zakończenia wskazana w potwierdzeniu pobytu i w konsekwencji tego dofinansowanie zostanie ponownie przeliczone.
 • W przeciwnym razie, jeżeli różnica wyniesie 5 dni lub mniej, studentowi zostanie zaliczony okres pobytu wskazany w umowie o dofinansowanie.
Godziny przyjmowania:

Pon-Czw: 09.00 - 12.00
piątek nieczynne

 

KONTAKT

 

 

FAQ