WIZYTY STUDYJNE FSS

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) ogłasza nabór wniosków na tzw. Wizyty Studyjne, w okresie od 4 kwietnia do 12 października 2016. Wizyty można realizować już od 1 sierpnia br.

CO TO JEST?

Wizyty Studyjne mogą się odbyć do instytucji w Norwegii, Islandii i LiechtensteinuSą to krótkie wizyty przedstawicieli instytucji edukacyjnych mające na celu:

 1. podtrzymanie i rozwinięcie doychczasowych kontaktów międzyinstytucjonalnych
 2. ewaluację i podsumowanie zrealizowanych projektów
 3. zapewnienie trwałości rezultatów zrealizowanych projektów
 4. nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami
 5. przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu, w tym wypełnienie wniosku aplikacyjnego w celu ubiegania się o dofinansowanie z innych programów

Nabór kierowany jest w szczególności do osób i instytucji, które planują podtrzymać, a także rozwinąć realizację projektu partnerskiego z instytucjami z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu w ramach działań FSS. Nie wyklucza to jednak składania wniosków przez instytucje, które planują późniejszą realizację projektu w ramach innego programu, np. w ramach programu Erasmus+.

 

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ?

Uczestnikami wizyty mogą być osoby zatrudnione na PG, które odbywają wizytę i realizują zadania przedstawione we wniosku w imieniu PG. Do udziału w tym działaniu uprawnione są również instytucje z Państw-Darczyńców, które planują realizację projektu w partnerstwie z PG.

 

TERMINY REALIZACJI

Czas trwania jednej wizyty wynosi od 1 do 10 dni roboczych i dodatkowo maks. do dwóch dni przeznaczonych na podróż. Wizytę może przedzielać maksymalnie 1 weekend.

Pojedynczy wniosek może obejmować wizytę od 1 do 10 osób, tylko do 1 kraju programu.

W dni wskazane we wniosku jako robocze działania merytoryczne powinny zostać przeprowadzone w wymiarze co najmniej 6 godzin. W uzasadnionych przypadkach działania merytoryczne mogą się odbyć również w dni weekendowe. W takiej shytuacji konieczne jest opisanie takiego zdarzenia w liście intencyjnym.

 

Termin składania wniosków przez PG Okres realizacji projektu/wizyt Czas trwania wizyty
Na min. 8 tygodni przed planowaną wizytą 1 sierpnia - 31 grudnia 2016 do 14 dni, w tym maks. 10 dni roboczych, jeden weekend i 2 dni na podróż

 

KWOTA DOFINANSOWANIA

Kategoria Kwota
Koszty podróży i ubezpieczenia 500 €
Koszty utrzymania 250 € x liczba dni wizyty
Koszty zw. ze specjalnymi potrzebami uczestnika wizyty jeśli dotyczy

Płatności są dokonywane w PLN. Kurs przeliczeniowy: 1€ = 4,2538 zł.

Podstawą rozliczenia wyjazdu jest potwierdzenie pobytu z instytucji przyjmującej, poświadczające okres pobytu uczestnika wizyty. Nie są wymagane rachunki i faktury potwierdzające poniesione wydatki.

 

APLIKACJA I WYMAGANE DOKUMENTY

Do składanego przez DMWA wniosku należy przygotować poniższe informacje nt. planowanej wizyty:

 1. Dane osobowe: imię, naziwsko, stanowisko, tytuł naukowy, telefon, fax, e-mail, poziom wykształcenia uczestnika wizyty
 2. Obszar tematyczny wizyty (1 do wyboru: Agriculture / Anthropology / Archaeology / Architecture, design and applied arts / Area studies / Business / Chemistry / Computer sciences / Cultural studies and ethnic studies / Earth sciences / Economics / Education (including teacher training/education) / Engineering / Environmental studies and Forestry / Family and consumer science / Gender and sexuality studies / Geography / Health sciences (medicine, nursing, dentistry, etc.) / History / Journalism, media and communication / Languages and linguistics / Law / Library and museum studies / Life sciences (including biology) / Literature / Mathematics / Military sciences / Performing arts / Philosophy / Physics / Political science / Psychology / Public affairs / Religion / Social work / Sociology / Space sciences / Systems science / Theology / Transportation / Visual arts
 3. Rodzaj wizyty (1 do wyboru): Teacher Assistamtship / Teacher Mobility / Administrative Staff Mobility / Researcher mMbility/ Expert mobility.
 4. Określenie związku wyjazdu z zakresem obowiązków i zadań wykonywanych przez uczestnika wizyty w instytucji wnioskującej (min. 600 - maks. 1100 znaków)
 5. Szczegółowy opis działań merytorycznych (brak wymagań do co liczby znaków): harmonogram na każdy dzień podjętych działań, zaangażowanych osób z instytucji przyjmującej i liczby godzin przeznaczonych danego dnia na dane działanie (część z tych informacji będą już Państwo podawali w "Letter of Intent")
 6. Streszczenie (treść na min. 700, maks. 1000 znaków)
 7. Cel wizyty (do wyboru z opcji na górze niniejszej strony, 1 z 5)
 8. Uzasadnienie potrzeby realizacji wizyty z punktu widzenia instytucji wnioskującej (min. 600, maks. 1100 znaków)
 9. Znaczenie i wpływ jaki bęzie miał wyjazd/planowany projekt na przyszłą działalność instytucji wnioskującej (min. 600, maks. 1100 znaków)
 10. Opis koncepcji przyszłej współpracy z instytucją przyjmującą (min. 600, maks. 1100 znaków)
 11. Opis jakie działania ewaluacyjne/upowszechniające zaplanowano (min. 600, maks. 1100 znaków)
 12. Wymienić w punktach, jakie konkretne rezultaty wizyty (krótko- i długoterminowe) przewidziano (min. 600, maks. 1100 znaków)
 13. Okres realizacji wizyty (dzień wyjazdu, pierwszy dzień roboczy wizyty, ostatni dzień roboczy wizyty, dzień powrotu)
 14. Określenie zagadnień horyzontalnych, które w największym stopniu odnoszą się do realizacji i zakładnych rezultatów wnioskowanej wizyty (należy wybrać min. 1, opis każdego zagadnienia na maks. 1000 znaków):
  a) zasada dobrego zarządzania (good governance)
  b) równość szans kobiet i mężczyzn (gender equality)
  c) zrównoważony rozwój - aspekt ekonomiczny (economic sustainability)
  d) zrównoważony rozwój - aspekt społeczny (social sustainability)
  e) zrównoważony rozwój - aspekt środowiskowy (environmental considerations)

 Dodatkowo należy przygotować załączniki:

 • CV uczestnika wizyty wypełnone w formacie EUROPASS dostępnym na stronie: http://europass.org.pl/dokumenty/curriculum-vitae/
 • list intencyjny wypełniony na odpowiedniej formatce, wystawiony przez instytucję przyjmującą, zawierający informację o gotowości do realizacji zadań przedstawionych w formularzu wniosku - oryginał oraz 1 kopia lub 2 kopie - kopie winny być poświadczone za zgodność z oryginałem
 • jeśli uczestnicy ubiegają się o dodatkowe dofinansowanie w zw. ze specjalnymi potrzebami - oryginał aktualnego (nie starsze niż 3 miesiące) orzeczenia ZUS o stopniu niepełnosprawności 
List intencyjny jest przedmiotem oceny merytorycznej i powinien być spójny z wnioskiem, co będzie miało wpływ na decyzję o przyznaniu dofinansowania.

Wnioski będą podlegać ocenie przez Operatora Programu FSS na bieżąco, w kolejności wpłynięcia.

 

Szczegółowe informacje nt. Wizyt Studyjnych znajdują się na stronie: http://www.fss.org.pl/pv/wizyty-studyjne-nabor-wnioskow-otwarty-kwiecien-2016
Na w/w stronie znajdują się: wzór formularza wniosku, który jest składany przez PG na specjalnej platformie online, wzór wymaganego listu intencyjnego, wzór potwierdzenia pobytu wymaganego do rozliczenia z wyjazdu, karty ocen formalnych i merytorycznych złożonych wniosków oraz przewodnik.