Politechnika Gdańska podpisała dwie umowy o wymianę studencką z uczelniami amerykańskimi:

W ramach tych umów możliwe są wyjazdy studentów PG do w/w uczelni oraz przyjazdy studentów z w/w uczelni na PG w celu podjęcia części studiów.

Wyjazdy studentów mogą być realizowane na okres 1 - 2 semestrów. Okres pobytu na uczelni amerykańskiej powinien być zaliczony studentowi jako okres studiów na PG. W związku z tym, student powinien w USA podjąć kursy związane z obecnym kierunkiem studiów na PG.

 

KTO MOŻE APLIKOWAĆ O WYJAZD?

Student PG, który:

  • ukończył min. I rok studiów (inż./lic.),
  • posiada odpowiednią znajomość j. angielskiego (patrz wymagania językowe każdej z uczelni)
  • studiuje na kierunku zbliżonym do kierunków/kursów oferowanych przez daną uczelnię

 

W ramach umowy do University of Nevada może wyjechać co roku 3 studentów kierunków inżynieryjnych z całej PG. University of Purdue nie określa takiej liczby. Jednakże w przypadku obydwu uczelni, wymiana studencka ma opierać się na zasadzie równowagi, a więc na koniec trwania umów liczba studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających do danej instytucji powinna być taka sama, chyba, że uczelnie zgodzą się na inne rozwiązanie.

Rekrutacja na wyjazd do uczelni odbywa się na wydziale, w terminie takim samym lub odrębnym od rekrutacji na wyjazd z programu Erasmus. W kwestii ustaleń dot. możliwości wyjazdu pod kątem merytorycznym (zgodność kursów, programów, dobór kursów, zaliczenie semestru, zasady rekrutacji wydziałowej), proszę kontaktować się z koordynatorem wydziałowym Erasmus+.

 

Politechnika Gdańska NIE oferuje stypendiów na pokrycie kosztów wyjazdów. Jednakże student może aplikować o stypendia rządowe lub inne oferowane na pokrycie kosztów tego typu wyjazdów.

 

Na poszczególnych podzakładkach niniejszej strony są opisane szczegółowo zasady rekrutacji, wymagania i inne warunki obydwu uczelni. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

 

 

INFORMACJE DODATKOWE:
  • Dnia 8 lutego 2016 r., odbyło się spotkanie informacyjne nt. możliwości wyjazdu do USA, warunków, zasad rekrutacji, itp. W załączeniu znajduje się PREZENTACJA ZE SPOTKANIA.