Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej podlega merytorycznie:

Prorektorowi ds. umiędzynarodowienia i innowacji
Prof. dr hab. inż. Januszowi Nieznańskiemu

tel: (58) 347 22 80
e-mail: prorew@pg.edu.pl

 

Zadania:
 1. Zarządzanie Programem ERASMUS+ w zakresie kontraktu uczelnianego, nadzór finansowy, merytoryczny i formalny nad realizacją zadań projektu i kontami bankowymi (szczegółowy zakres prac przy stanowiskach pracowników DMWA).
 2. Utworzenie Biura Obsługi Studentów i Gości Zagranicznych (BOSiGZ), a w ramach niego kompleksowa obsługa studentów i gości zagranicznych przyjeżdżających na Politechnikę Gdańską, poprzez: 
  a) Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z uczelniami, kandydatami, placówkami
      dydaktycznymi 
  w krajach pochodzenia kandydatów.
  b) Współpraca z DKPS, Wydziałami i innymi jednostkami zaangażowanymi w obsługę studentów
       zagranicznych. 

  c) Koordynacja procesów rekrutacji studentów zagranicznych.
  d) Koordynacja organizacji kursów językowych, adaptacyjnych, akademickiej i pozauniwersyteckiej
    bazy noclegowej, życia kulturalnego, integracji środowisk, realizacji programu mentor
    (współpraca z jednostkami PG i organizacjami studenckimi). 

  e) Obsługa gości na polecenie władz, prowadzenie rejestru gości zagranicznych przyjeżdżających
      na PG na podstawie danych dostarczanych przez wydziały. 
 3. Koordynacja inicjatyw podejmowanych na Wydziałach i w jednostkach centralnych Politechniki Gdańskiej, ściśle korespondujących ze współpracą międzynarodową.
 4. Współpraca z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi.
 5. Uczestnictwo w pracach sieci BSRUN.
 6. Współpraca z Wydziałami dot. przygotowywania ramowych umów międzynarodowych (dot. wymiany studentów i pracowników, a także współpracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej), nawiązywanie współpracy z uczelniami zagranicznymi, prowadzenie bazy ramowych umów międzynarodowych. 
 7. Współpraca z Działem Promocji w zakresie promocji PG na arenie międzynarodowej.
 8. Obsługa i ewidencja osób delegowanych służbowo za granicę oraz rozliczanie kosztów tych podróży dla władz uczelni i pracowników jednostek centralnych. 
 9. Ewidencja wyjazdów pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Gdańskiej kierowanych na wyjazd za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.
 10. Sporządzanie planów finansowych oraz sprawozdań, a także przestrzeganie racjonalnego wydatkowania środków finansowych działu.
 11. Przygotowanie dokumentacji i prowadzenie spraw administracyjnych dla potrzeb wewnętrznych uczelni.
 12. Przygotowywanie sprawozdań dot. działalności działu dla potrzeb UE, ministerstw, rektora, rankingów zewnętrznych. 
 13. Sporządzanie rejestru prowadzonych spraw.
 14. Prowadzenie strony internetowej działu i BOSiGZ.
 15. Dbanie o jakość realizowanych zadań oraz ich ciągłe udoskonalenie.
 16. Współdziałania z innymi działami w celu zapewnienia szybkiej ścieżki załatwiania spraw.
 17. Wykonywanie innych zadań powierzanych przez kierownictwo uczelni w ramach funkcjonowania działu. 
 18. Współpraca z jednostkami PG w zakresie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą i potwierdzanie ukończenia studiów na określonym poziomie.
  - Procedura: TUTAJ
  - Wniosek o nostryfikację dyplomu:  TUTAJ / TUTAJ 
  - Wniosek o potwierdzenie ukończenia studiów I lub II stopnia: TUTAJ / TUTAJ 
 19. Realizacja projektów z Narodowej Agencji Współpracy Akademickiej TUTAJ