Studia doktoranckie o wymiarze międzynarodowym

Trzy wydziały Politechniki Gdańskiej (Wydział Chemiczny, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska) wraz z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (w ramach studiów doktoranckich INTERCHEM) jako konsorcjum otrzymały środki finansowe w ramach programu POWER z NCBR w wysokości ok 9,5 mln zł na realizację projektu pt.: "Rozwój Interdyscyplinarnego Programu Studiów Doktoranckich o wymiarze międzynarodowym". Dzięki temu dofinansowaniu 75 doktorantów, którzy przystąpią do tego programu studiów doktoranckich, będzie mogło w ciągu czterech lat zrealizować swoje prace doktorskie. Program oferuje szerokie wsparcie dla uczestniczących doktorantów w postaci m.in.:

 • stypendiów zadaniowych w wysokości 1600 zł/mc dla 85% doktorantów
 • zagranicznych półrocznych staży naukowych dla wszystkich doktorantów
 • uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach, warsztatach i szkołach naukowych dla wszystkich doktorantów
 • uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez wizytujących profesorów z zagranicy
 • uczestniczenia w zajęciach doskonalących tak zwane umiejętności "soft skills"
 • wsparcie językowe przy pisaniu pracy doktorskiej w j. angielskim

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do rekrutacji na w/w wydziałach z zaznaczeniem, że chcą państwo uczestniczyć w projekcie z programu POWER. Szczegółowe informacje o programie i rekrutacji będą podane na spotkaniu informacyjnym na początku września b.r. Informacja o spotkaniu będzie podana na stronach domowych studiów doktoranckich PG pod koniec sierpnia. Wstępnych informacji o projekcie udziela kierownik projektu Prof. M. Bagiński pod adresem e-mail: chemmbag@pg.gda.pl

Doctoral studies with international dimension

Three faculties of Gdansk University of Technology (Faculty of Chemistry, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, and Faculty of Civil and Environmental Engineering) together with the Faculty of Chemistry from the University of Gdansk (within the INTERCHEM PhD program) as a consortium have received financial support under POWER program from NCBR agency. Approx. 9.5 mln PLN was granted for project entitled "Development of interdisciplinary doctoral program with international dimension". Thanks to this grant, 75 PhD students who will join this doctoral program will be able to complete their doctoral dissertation within four years. The program offers extensive support for participating PhD students in the form of:

 • scholarships of 1600 PLN / month for 85% doctoral students
 • foreign six month long internships for all PhD students
 • participation in international conferences, workshops and academic schools for all PhD students
 • possibility to attend classes conducted by visiting foreign professors
 • participation in improving the so-called "soft skills"
 • language support for writing doctoral thesis in English

All candidates interested in this offer are asked to apply for recruitment in the above mentioned departments, indicating that they want to participate in the POWER project. Detailed information about the program and recruitment will be given at the information meeting in the beginning of September. Information about the meeting will be posted at web-pages of doctoral PG studies end of August. Preliminary information about the project is provided by the project manager Prof. M. Bagiński at the email address: chemmbag@pg.gda.pl