Szanowni Państwo,

otwieramy nabór wniosków o stypendium zadaniowe przyznawane na rok akademicki 2020/21 ze środków Projektu InterPhD2. Wnioski należy składać do dnia 16.10.2020 (godz. 15:00) do skrzynki znajdującej się w portierni budynku Chemii B. Na wnioskodawcy spoczywa odpowiednie zabezpieczenie wniosku i załączników jako całości (np. spinaczem, koszulką, teczką itp.).

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków: 23.10.2020
Termin odwołań od decyzji komisji stypendialnych: 30.10.2020
Przewidywany termin ogłoszenia list laureatów: 4.11.2020
Regulamin oraz wzór wniosku znajdują się poniżej.

Przypominamy, że stypendia zadaniowe InterPhD2 przyznawane są za osiągnięcia naukowe i aktywne uczestnictwo w zajęciach oferowanych w ramach projektu InterPhD2. W przypadku zajęć – wykładów visiting professors i kursów soft-skills proszę zwrócić uwagę na dwie odrębne sprawy:

  • W bieżącym konkursie wg Regulaminu należy podać, w jakich wykładach visiting professors i zajęciach soft-skills finansowanych z funduszy projektu brali Państwo udział od początku trwania projektu tj. od 1.09.2017.
  • Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, w bieżącym konkursie rozpatrywane będą wyjątkowo wnioski, których wnioskodawcy nie uczestniczyli w ww. typach zajęć w roku poprzedzającym składanie wniosku, ponieważ ich oferta była znacznie ograniczona. Niezmienny pozostaje wymóg przedstawienia osiągnięć naukowych - wnioski, które nie zawierają co najmniej jednego osiągnięcia naukowego nie będą rozpatrywane.