Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - uczestnicy konferencji

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12.

Inspektor ochrony danych

Na Politechnice Gdańskiej został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować e-mailem na adres: iod@pg.edu.pl.
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Państwa praw. 

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z  organizcją konferencji w tym rejestracją uczestników w ramach prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora jakim jest rozpowszechnianie  wiedzy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych bedą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa (sądy, policja itp.). Nie planujemy przekazywania Państwa danych do państw trzecich tzn. poza teren UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okrez realizacji celu, w jakim dane osobowe zostały zebrane tj. przez okres niezbędny do zamknięcia obsługi konferencji (3 miesiące)

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),
  • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO. 
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)