6. BADANIA NAUKOWE

6.1. Powiązanie badań z ofertą kształcenia

Badania naukowe prowadzone na Politechnice Gdańskie w określonych dyscyplinach naukowych są zbieżne obszarami kształcenia. Wyniki prac naukowo-badawczych są przekładane na nowe treści programowe poszerzające ofertę kształcenia, a aparatura pozyskana w czasie realizacji badań wzbogaca walory dydaktyczne stanowisk laboratoryjnych.

Kluczowym elementem powiązań badań naukowych prowadzonych na wydziałach z założonymi efektów kształcenia jest otwarty dostęp studentów i doktorantów do bezpośredniego udziału w zespołach realizujących projekty badawcze. Studenci i doktoranci mogą realizować w tych projektach różne zadania, stosownie do swoich kompetencji i poziomu studiów, od prac o charakterze projektowo-implementacyjnym na stopniu I, poprzez badawczo-pomiarowe na stopniu II, po badawczo-koncepcyjne na stopniu III (zwykle silnie związane z tematyką realizowanych przewodów doktorskich).

Istotną formą wykorzystania w procesie kształcenia wyników badań naukowych prowadzonych na wydziałach jest realizacja prac dyplomowych na studiach I i II stopnia w tematyce zgłaszanej przez interesariuszy zewnętrznych (prace badawczo-usługowe zlecane przez przedsiębiorców), jak też interesariuszy wewnętrznych (projekty naukowo-badawcze NCN, NCBiR i inne prowadzone na wydziałach).

6.2. Udział doktorantów i studentów w prowadzonych badaniach

Badania naukowe są najważniejszym elementem kształcenia doktorantów. Podstawową formą udziału doktorantów w prowadzanych badaniach naukowych są projekty badawcze, badawczo-rozwojowe i badawczo-wdrożeniowe realizowane przez opiekunów naukowych lub zewnętrzne zespoły badawcze. Zakres prowadzonych badań naukowych w ramach ww. projektów jest zgodny z tematyką rozpraw doktorskich.

Uczelnia zapewnia pełną swobodę i wsparcie dla twórczej pracy naukowej studentów PG, w tym doktorantów, którzy mają prawo uczestniczyć w kołach naukowych działających w obrębie Uczelni.

Efektem udziału studentów i doktorantów w badaniach naukowych jest autorstwo lub współautorstwo publikacji i patentów z afiliacją Politechniki Gdańskiej, wspierane przez system motywacyjny w postaci różnorodnych stypendiów, w przyznaniu, których decydujące znaczenie mają mierzalne wyniki pracy naukowej.

Prawa autorskie studentów i doktorantów do efektów realizowanych projektów badawczych są określane zgodnie z zasadami obowiązującymi na wydziałach.

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 13.05.2021 r.