Formularze do pobrania

Lp. Język Plik do porbania
1 PL WNIOSEK potrzeby wprowadzenia zmiany (zał. nr 1 do procedury nr 2, w. 6)
2 EN PROPOSAL The need for change (app. no. 2 to procedure no. 2, ver. 6)
3 PL Wzory stron tytułowych rozpraw doktorskich, oświadczeń doktorantów o autorskim charakterze rozprawy doktorskiej oraz opisu rozpraw doktorskich (załączniki nr 1-3 do Zarządzenia Rektora PG nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r.)
4 PL Przykładowy szablon pracy dyplomowej_ZR_22_2018_załącznik nr 3_doc
5 PL Przykładowy szablon pracy dyplomowej_ZR_22_2018_załącznik nr 3_docx
6 EN Example of diploma thesis template_RD_22_2018_Appendix no. 4_doc
7 EN Example of diploma thesis template_RD_22_2018_Appendix no. 4_docx
8 PL Ocena pracy dyplomowej (zał. nr 1 do ZR nr 28/2019)_docx
9 EN Assessment of diploma (app. no. 2 to the Rector's Regulation no. 28/2019)_docx
10 PL Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej 
11 EN Template for the title page of the diploma thesis
12 PL Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej - POWER
13 EN Template for the title page of the diploma thesis - POWER
14 PL Wzór oświadczenia dotyczący pracy dyplomowej
15 EN Template for the declaration regarding the diploma thesis
16 PL Wzór oświadczenia dotyczący pracy dyplomowej w ramach programu o podwójnym dyplomowaniu
17 EN Template for the declaration regarding the diploma thesis in the double diploma programme
18 PL_EN Wzór umowy o organizację praktyk zawodowych studentów PG_Template for the contract regarding the organization of internships for Gdańsk Tech students (app. to the Rector's Regulation no. 33/2021)
19 PL Ocena zgodności systemu, aplikacji z przepisami o ochronie danych osobowych - załącznik nr 2 do procedury nr 10 (18.11.2021)
20 PL_EN

Ankieta oceny nauczyciela akademickiego przez studentów_Academic teacher evaluation form for students (załącznik nr 2_do ZR 10/2022)

21 PL_EN

Ramowy plan hospitacji_Framework for teacher observation (załącznik nr 2_do ZR 11/2022)

22 PL_EN

Protokół hospitacji_Observation report (załącznik nr 3_do ZR 11/2022)

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2022 r.