Harmonogram pracy Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej

Zgodnie z § 4 załącznika do Uchwały Senatu PG nr 57/2017/XXIV do zadań UKZJK należy podejmowanie działań na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, a w tym ustalanie harmonogramu działań dla poszczególnych obszarów związanych z jakością kształcenia.

Harmonogram działań UKZJK na rok akademicki 2021/2022

Lp. Zadanie Planowany termin realizacji
1 Analiza sprawozdań rocznych komisji ds. zapewnienia jakości kształcenia. październik-listopad 2021 r.
2 Prezentacja sprawozdania rocznego UKZJK i wniosków na posiedzeniu Senatu PG. listopad 2021 r.
3 Ukończenie wybranych zadań z roku akademickiego 2020/2021: wg poniższych terminów dla poszczególnych zadań:
a) zatwierdzenie zmienionej Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia, grudzień 2021 r.
b) uproszczenie ankiety oceny przedmiotu/modułu lub zmiana mechanizmu rozliczania ankiety. czerwiec 2022 r.
4 Ukończenie prac nad wnioskami potrzeby zmiany z ubiegłych lat. październik 2021 r. – wrzesień 2022 r.
5 Aktualizacja Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia. styczeń 2022 r.
6 Realizacja wniosków dotyczących zgłoszonych potrzeb zmian. na bieżąco
7 Aktualizacja/modyfikacja lub wprowadzenie nowych procedur. na bieżąco
8 Dostosowanie aktów wewnętrznych PG dotyczących USZiDJK do aktualnych wymogów prawnych, w tym USZiDJK, polityka jakości. na bieżąco i wg potrzeb
9 Wyznaczenie zespołów roboczych/oceniających i ich zadań w zakresie bieżącego monitorowania oraz doskonalenia jakości kształcenia. na bieżąco i wg potrzeb
10 Inne wynikające z zakresu działań UKZJK. na bieżąco i wg potrzeb

Harmonogramy pracy UKZJK w kadencji 2020-2024
Harmonogramy pracy UKZJK w kadencji 2016-2020
Harmonogramy pracy UKZJK w kadencji 2012-2016

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2022 r.