Harmonogram pracy Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej

Zgodnie z § 4 załącznika do Uchwały Senatu PG nr 57/2017/XXIV do zadań UKZJK należy podejmowanie działań na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, a w tym ustalanie harmonogramu działań dla poszczególnych obszarów związanych z jakością kształcenia.

Harmonogram działań UKZJK na rok akademicki 2017/2018

Lp. Zadanie Planowany termin realizacji
1. Analiza sprawozdań rocznych komisji ds. zapewnienia jakości kształcenia (ankietyzacja – słaby punkt PG). październik 2017 r.
2. Ukończenie działań otwartych z roku akademickiego 2016/2017: listopad 2017 r. – maj 2018 r.
  a) aktualizacja procedur (ds. oceniania efektów i weryfikacji efektów), listopad 2017 r. – luty 2018 r.
  b) uproszczenie ankiety oceny przedmiotu/modułu,
  c) wydanie referatów wygłoszonych na V uczelnianym seminarium projakościowym w Zeszytach Naukowych PG w serii Jakość Kształcenia. maj 2018 r.
3. Aktualizacja Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia. grudzień 2017 r. – styczeń 2018 r.
4. Upowszechnienie elektronicznego formularza wnioskowania z zakresu jakości kształcenia. listopad – grudzień 2017 r.
5. Działania bieżące w zakresie realizacji wniosków dotyczących zgłoszonych potrzeb zmian. cały rok/na bieżąco
6. Aktualizacja/modyfikacja procedur: październik 2017 r. – czerwiec 2018 r.
  a) tworzenie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  b) hospitacje,
  c) systemu ochrony własności intelektualnej,
  d) rozwiązywania konfliktów.
7. Organizacja VI otwartego seminarium "Dzień Jakości na PG". czerwiec 2018 r.
8. Działania bieżące: cały rok/na bieżąco
  a) dostosowania aktów wewnętrznych PG dotyczących USZiDJK do aktualnych wymogów prawnych,
  b) wyznaczenie zespołów roboczych/oceniających i ich zadań w zakresie bieżącego monitorowania oraz doskonalenia jakości kształcenia.

 

Harmonogramy pracy UKZJK w kadencji 2016-2020
Harmonogramy pracy UKZJK w kadencji 2012-2016

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 05.07.2018 r.