10. INTERESARIUSZE ZEWNĘTRZNI

10.1. Konwent Politechniki Gdańskiej

Konwent PG zrzesza 30 specjalistów, reprezentujących różne branże i urzędy. Członków Konwentu PG powołuje rektor PG na okres kadencji władz Uczelni. Uchwałę o powołaniu Konwentu PG w kadencji 2012/2016 (uchwała nr 22/2012/XXIII) zatwierdził Senat PG dnia 21 listopada 2012  r.

Konwent wspiera realizację strategii rozwoju Uczelni w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, w zakresie 7 obszarów, jakimi są: kształcenie, badanie, innowacje, organizacja i zarządzanie oraz jakość, rozwój i współpraca. Spotkania konwentu odbywać się będą co najmniej dwa razy w roku. W zależności od okoliczności przewodniczący konwentu może wyznaczyć posiedzenie w trybie nadzwyczajnym, zaś rektor w trybie uroczystym.

10.2. Absolwenci Politechniki Gdańskiej

Zgodnie z zarządzeniem rektora PG nr 39/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej jednostek administracji centralnej z dniem 1 stycznia 2013 r. powołano Biuro Karier. Do zadań tej jednostki należy m.in. współuczestnictwo w badaniach losów zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej.

Biuro Karier PG (do 21.12.2012 r. Sekcja Karier Studenckich PG) posiada certyfikat Ministerstwa Gospodarki i Pracy potwierdzający wpis do rejestru agencji zatrudnienia – jako agencja poradnictwa zawodowego – nr certyfikatu 1691/4. Z oferty Biura Karier PG mogą korzystać bezpłatnie wszyscy studenci i absolwenci Politechniki Gdańskiej oraz pracodawcy.

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 13.05.2021 r.