Akty prawne krajowe

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, Poz. 1311)

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym – tekst jednolity

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. 2016, Poz. 64)

***

Akty prawne wydane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. 2016, Poz. 1596)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2016, Poz. 1554)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8(Dz. U. 2016, Poz. 1594)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej (Dz. U. 2016, Poz. 1529)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (Dz.U. Nr 253 Poz. 1521)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozpozrzadzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz.U. Nr 246 Poz. 1470)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (Dz.U. Nr 201 Poz. 1187)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 września 2011 r. w spr. tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. Nr 196 Poz. 1167)

***

Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2016, Poz. 1586)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz.U. Nr 225 Poz. 1351)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 września 2011 r. w spr. kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. Nr 196 Poz. 1169)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U. 2013 Poz. 841)
 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r.