7. MOBILNOŚĆ STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW

7.1. Internacjonalizacja procesu kształcenia

Politechnika Gdańska podejmuje liczne działania na rzecz internacjonalizacji procesu kształcenia. Jednostką wspierającą i uczestniczącą we wszelkich aktywnościach Uczelni w tym zakresie jest Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej podlegający merytorycznie prorektorowi ds. współpracy i innowacji. Do zadań działu należy m. in. prowadzenie pełnej obsługi pracowników, doktorantów i studentów PG kierowanych za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz przygotowanie i finansowanie wyjazdów nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów i innych pracowników Uczelni w ramach Programu LLP ERASMUS.

Istotnym elementem umiędzynarodowienia procesu kształcenia jest prowadzenie studiów w języku angielskim. Poniżej wymieniono wydziały oferujące kształcenie w języku angielskim w zakresie studiów wyższych:

W ramach działań na rzecz interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w języku angielskim, PG bierze udział w projekcie „Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii”. PG jest członkiem konsorcjum, które na powyższe działania otrzymało środki przyznane przez MNiSW z programu POKL. W skład konsorcjum wchodzą: Instytut Maszyn Przepływowych, PAN, a ze strony PG: Wydział Chemiczny, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Projekt dotyczy doktorantów, kadry naukowo-dydaktycznej PG i PAN oraz wizytujących profesorów z zagranicy. Priorytetowe technologie objęte projektem to:

 • technologie informatyczne i bioinformatyczne,
 • biotechnologia,
 • odnawialne źródła energii i ochrona środowiska,
 • nanomateriały i materiały nowej generacji.

Studia podyplomowe (prowadzone w języku polskim i angielskim) oferowane przez Wydział Zarządzania i Ekonomii dotyczą następujących zagadnień:

 • MBA – Sports Management,
 • MBA – in Strategy Programme and Programme Management,
 • MBA – Strategic Leader.

7.2. Podwójne dyplomowanie

Politechnika Gdańska oferuje możliwość odbycia studiów zakończonych uzyskaniem podwójnego dyplomu:

 • Wydział Elektrotechniki i Automatyki zawarł umowę o podwójnym dyplomowaniu na studiach drugiego stopnia z Blekinge Institute of Technology BTH w Karlskronie (Szwecja).
 • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zawarł umowę o podwójnym dyplomowaniu na studiach drugiego stopnia z uczelniami: School of Computing at Blekinge Institute of Technology (Szwecja), École Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne (Francja) i Universität Karlsruhe (Niemcy).
 • Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej zawarł umowy o podwójnym dyplomowaniu z Università degli Studi di Camerino (Włochy) dotyczące wspólnej realizacji studiów drugiego stopnia na kierunku „fizyka techniczna” i z Università degli Studi di L'Aquila (Włochy) dotyczące wspólnego utworzenia dwunarodowych studiów na poziomie magisterskim w zakresie: mathematical modelling in engineering: theory, numerics, applications.
 • Wydział Zarządzania i Ekonomii zawarł umowy o podwójnym dyplomowaniu na studiach pierwszego stopnia z Fachhochschule Stralsund (Niemcy).
 • Wydział Architektury zawarł umowy o podwójnym dyplomowaniu na studiach drugiego stopnia z Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen (Niemcy) i z Universidade da Beira Interior (Portugalia).
 • Wydział Chemiczny oferuje studia drugiego stopnia wspólnie z École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Limoges (Francja).

7.3. Programy międzynarodowe

Politechnika Gdańska jest aktywnym uczestnikiem programów międzynarodowych, zapewniając studentom, doktorantom i pracownikom udział w ich realizacji w ramach obszarów kształcenia, dziedzin i dyscyplin naukowych związanych z prowadzonymi studiami i badaniami. Zasady kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych określa Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 października 2006 r. i rozporządzenie MPiPS z dnia 19 grudnia 2002 r. oraz zarządzenia rektora.

Głównym programem, w którym od 1998 r. uczestniczy Politechnika Gdańska jest LLP Erasmus. Podlega on kompetencjom prorektora ds. współpracy i innowacji, a nadzorowany jest przez koordynatora uczelnianego. Sprawy związane z funkcjonowaniem programu prowadzone są przez Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej, który ściśle współpracuje z organizacją studencką Erasmus Student Network (ESN) Gdańsk. Rocznie dzięki programowi Erasmus na studia i praktyki wyjeżdża około 400 studentów, 120 nauczycieli akademickich i 70 pracowników, a PG przyjmuje około 200 studentów zagranicznych.

Informacje o możliwości wyjazdów na studia w ramach LLP Erasmus publikowane są przez poszczególne wydziały i ESN na ich stronach domowych i na tablicach ogłoszeń. Politechnika Gdańska zawarła ponad 400 umów międzynarodowych, a ich liczba stale rośnie.

Inne programy, w których uczestniczy PG to:

 • Erasmus Mundus, który ma na celu: promowanie wysokiej jakości programów studiów, stanowiących atrakcyjną ofertę zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami; zachęcenie wysoko wykwalifikowanych absolwentów i nauczycieli akademickich z całego świata do zdobywania kwalifikacji w Unii Europejskiej oraz do przekazywania własnych doświadczeń; nawiązanie bardziej usystematyzowanej współpracy pomiędzy uczelniami w Unii Europejskiej i krajach trzecich oraz zwiększenie liczby wyjeżdżających studentów i wykładowców z Unii Europejskiej w ramach europejskich programów studiów; zwiększenie dostępności szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej.
 • EMECW (Erasmus Mundus External Cooperation Window) jest to program skierowany do uczelni europejskich oraz uczelni z państw trzecich podzielonych na dziewięć regionów geograficznych obejmujących kraje północnej Afryki, wschodniej Europy, Rosji, republik centralnej Azji oraz Jemenu, Iraku i Iranu.
 • CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) jest to Środkowoeuropejski Program Studiów Uniwersyteckich.

Na stronie Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej znaleźć można również informacje na temat oferty stypendiów zagranicznych skierowanej do studentów, doktorantów i pracowników.

Ważnym przedsięwzięciem jest też przystąpienie Politechniki Gdańskiej w 2011 roku do konsorcjum CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate). Jest to inicjatywa promująca zintegrowany system kształcenia inżyniera, łączący różne obszary wiedzy, w tym nauk społecznych i zarządzania i kładący nacisk na kształtowanie właściwych postaw, równoważnie do zdobywania niezbędnych w pracy umiejętności zawodowych.

7.4. Krajowa mobilność studentów

7.4.1. System mobilności studentów MOSTECH

Politechnika Gdańska wdrożyła od roku akademickiego 2010/2011 system mobilności studentów MOSTECH.

System skierowany jest do studentów polskich uczelni technicznych piątego i szóstego semestru studiów pierwszego stopnia oraz do studentów pierwszego, drugiego i trzeciego semestru (o ile nie jest to ostatni semestr studiów) studiów drugiego stopnia.

Jego ideą jest zapewnienie mechanizmów ułatwiających wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego, podnoszenie jakości kształcenia oraz ułatwienie krajowej wymiany studentów.

Sprawy formalne i organizacyjne systemu koordynuje Biuro Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT). Uczelnia zgłasza do Biura KAUT oferowaną liczbę miejsc na poszczególne kierunki studiów na każdy rok akademicki, a także listę kandydatów na studia odpowiednio na semestr zimowy i letni.

7.4.2. Międzyuczelniane studia

Wydział Chemiczny PG realizuje unikatowe międzyuczelniane studia I stopnia na kierunku „chemia budowlana”. Prowadzone są one w formie studiów stacjonarnych wspólnie przez: Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej.

Studenci każdej z ww. uczelni studiują w uczelni macierzystej przez pierwsze cztery semestry według jednakowych dla trzech wydziałów planów i programów studiów. Semestr V i VI realizowane będą na dwóch pozostałych uczelniach, po jednym semestrze na każdej z nich. Semestr VII realizowany będzie ponownie w uczelni macierzystej studenta.

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 13.05.2021 r.