Monitorowanie, analiza i doskonalenie Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Uczelnia stosuje metody i działania monitorujące, mające na celu ocenę skuteczności funkcjonowania USZiDJK, a także wyznaczanie koniecznych działań korygujących lub zapobiegawczych nieprawidłowościom.

Podstawową formą doskonalenia USZiDJK jest ciągły nadzór prowadzony na każdym etapie procesu kształcenia na studiach wyższych, doktoranckich i podyplomowych, stosowany przez wszystkich uczestników procesu. Poprzez nadzór rozumie się takie działania jak: zgłaszanie nieprawidłowości, analiza stanu i doskonalenie.

Monitorowanie zasobów i działania doskonalące

Politechnika Gdańska spełnia wymagania kadrowe do prowadzenia kształcenia w ramach kierunków studiów zgodnie z wymaganiami ministerialnymi.

W ramach monitorowania zasobów ludzkich analizowane są następujące wskaźniki:

  • liczebność kadry, z podziałem na stanowiska,
  • udział profesorów i doktorów habilitowanych w prowadzeniu zajęć,
  • liczba nauczycieli cudzoziemców na danym kierunku studiów,
  • wskaźnik dostępności dydaktycznej – SSR (Student Staff Ratio), który określa stosunek liczbowy kadry do studentów.

Monitorowanie zasobów materialnych Uczelni obejmuje ocenę warunków prowadzenia zajęć, wyposażenia i technicznego stanu sal przeznaczonych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, dostępu do stanowisk komputerowych, dostępu do zasobów bibliotecznych, czytelni oraz ich jakości itp.

Monitorowanie jakości procesu dydaktycznego realizowane jest poprzez hospitacje zajęć oraz ankietowanie studentów i absolwentów studiów wyższych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Forma oraz tryb przeprowadzania tych działań określone są w wewnętrznych aktach prawnych oraz w procedurach: Hospitacje oraz Ankietyzacja

Skuteczność funkcjonowania USZiDJK podlega stałemu nadzorowi i kontroli przez przeprowadzanie audytów wewnętrznych poszczególnych obszarów działania USZiDJK.

Audyty wewnętrzne USZiDJK odbywają się na poziomie uczelnianym, wydziałowym i w centrach dydaktycznych. Tryb przeprowadzania audytów wewnętrznych jest określony w procedurze Monitorowanie Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia.

UKZJK opracowała i wdrożyła procedurę zgłaszanie potrzeby wprowadzenia zmiany (Procedura nr 2 z 23 stycznia 2013 r.). Procedura pozwala wszystkim uczestnikom procesu kształcenia na sygnalizowanie potrzeby zmiany przepisów prawa wewnętrznego oraz innych dokumentów procesów związanych bezpośrednio lub pośrednio z jakością kształcenia i wspierających je systemów informatycznych.

Sprawozdania roczne

Jednym z zadań UKZJK jest sporządzanie corocznych raportów zbiorczych obejmujących zakończony rok akademicki. W raporcie opisywane są podejmowane działania i efekty funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, w tym określa się ilościowe wskaźniki i tendencje dotyczące działalności dydaktycznej i jej efektów oraz przedstawia się plany i kalendaria działań mających na celu wyeliminowanie zjawisk niepożądanych. Przewodniczący UKZJK prezentuje raport na posiedzeniu Senatu PG w październiku lub w listopadzie danego roku.

Na wydziałach oraz w centrach dydaktycznych raz w roku opracowywane są na bazie oceny jakości kształcenia, wskazówki i zalecenia do działań projakościowych. Sprawozdania zawierające ocenę mijającego roku akademickiego prezentowane są odpowiednio na radzie wydziału i radzie centrum

Treść raportów uczelnianych, wydziałowych i centrów dydaktycznych jest jawna oraz publikowana na stronach internetowych PG.

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021 r.