11. MONITOROWANIE UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, ANALIZA I DOSKONALENIE

11.1. Postanowienia ogólne

Uczelnia stosuje metody i działania monitorujące, mające na celu ocenę skuteczności funkcjonowania USZiDJK, a także wyznaczanie koniecznych działań korygujących lub zapobiegawczych nieprawidłowościom.

Podstawową formą doskonalenia USZiDJK jest ciągły nadzór prowadzony na każdym etapie procesu kształcenia na studiach wyższych, doktoranckich i podyplomowych (rys. 10.1), stosowany przez wszystkich uczestników procesu. Poprzez nadzór rozumie się takie działania jak: zgłaszanie nieprawidłowości, analiza stanu i doskonalenie.

Do realizacji zadań związanych z zapewnieniem, doskonaleniem oraz oceną procedur jakości kształcenia na wydziałach i w centrach dydaktycznych:

  1. dziekan powołuje na okres kadencji Wydziałową Komisję ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (WKZJK),
  2. dyrektor centrum dydaktycznego powołuje Komisję ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (KZJK) w centrum dydaktycznym.

Rys. 10.1 Schemat ciągłego doskonalenia jakości kształcenia

11.2. Monitorowanie zasobów i działania doskonalące

Politechnika Gdańska spełnia wymagania kadrowe do prowadzenia kształcenia w ramach kierunków studiów zgodnie z wymaganiami ministerialnymi. Rektor corocznie przedstawia sprawozdanie dotyczące obsady kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów.

W ramach monitorowania zasobów ludzkich analizowane są następujące wskaźniki:

  • liczebność kadry, z podziałem na stanowiska,
  • udział profesorów i doktorów habilitowanych w prowadzeniu zajęć,
  • liczba nauczycieli cudzoziemców na danym kierunku studiów.

Monitorowanie zasobów materialnych Uczelni obejmuje ocenę warunków prowadzenia zajęć, wyposażenia i technicznego stanu sal przeznaczonych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, dostępu do stanowisk komputerowych, dostępu do zasobów bibliotecznych, czytelni oraz ich jakości itp.

Monitorowanie jakości procesu dydaktycznego realizowane jest poprzez hospitacje zajęć oraz ankietowanie studentów i absolwentów studiów wyższych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Forma oraz tryb przeprowadzania tych działań określone są w zarządzeniach rektora oraz w procedurach: Hospitacje oraz Ankietyzacja. Ponadto procedura Zgłaszania potrzeby zmiany pozwala wszystkim uczestnikom procesu kształcenia na sygnalizowanie potrzeby zmiany, czy udoskonalenia istniejących procedur i przepisów prawa wewnętrznego.

11.3. Audytowanie Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Skuteczność funkcjonowania USZDJK podlega stałemu nadzorowi i kontroli przez przeprowadzanie audytów wewnętrznych.

UKZJK w ramach swojego składu powołuje Uczelniane Zespoły ds. Oceny Jakości Kształcenia, którym powierza określone zadania, związane z wynikami prac monitorujących. Zadania te formułuje pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia, a zatwierdza UKZJK.

Audyty wewnętrzne USZiDJK odbywają się na poziomie uczelnianym, wydziałowym i w centrach dydaktycznych zgodnie z harmonogramem opracowanym przez pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia. Tryb przeprowadzania audytów wewnętrznych jest określony w procedurze Audyty wewnętrzne.

11.4. Raporty roczne

Jednym z zadań UKZJK jest sporządzanie corocznych (lub w miarę potrzeb wieloletnich) raportów zbiorczych obejmujących zakończony rok akademicki. W raporcie opisywane są podejmowane działania i efekty funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia. Pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia prezentuje raport na posiedzeniu Senatu PG w październiku lub w listopadzie.

Na wydziałach WKZJK oraz w centrach dydaktycznych KZJK raz w roku przedstawiają odpowiednio na radzie wydziału i radzie centrum sprawozdanie zawierające ocenę mijającego roku akademickiego w zakresie:

  • mocnych i słabych stron odpowiednio wydziału i centrum w zakresie kształcenia na studiach wyższych, doktoranckich i podyplomowych, prowadzonych badań naukowych, bazy dydaktycznej i naukowej,
  • planów i kalendarium działań mających na celu wyeliminowanie zjawisk niepożądanych.

Treść raportów uczelnianych, wydziałowych i centrów dydaktycznych jest jawna oraz publikowana na stronach internetowych PG. Raporty roczne sporządzane są w celu określenia ilościowych wskaźników i tendencji dotyczących działalności dydaktycznej i jej efektów.

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 13.05.2021 r.