9. ORGANIZACJE STUDENCKIE I DOKTORNACKIE

9.1. Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej

Samorząd studentów tworzą studenci studiów wyższych I i II stopnia. Samorząd studencki działa na podstawie Ustawy, Statutu PG i uchwalonego przez uczelniany organ uchwałodawczy – regulaminu, określającego zasady organizacji i tryb działania samorządu, w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz kompetencje. Samorząd Studentów PG prowadzi na terenie Uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych, jest również zobowiązany do opracowania i promowania kodeksu etyki studenta. Uczelnia zapewnia środki niezbędne do funkcjonowania organów samorządu studentów. Zadania samorządu szczegółowo opisuje Regulamin Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej.

Najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu Studentów PG, reprezentującym ogół studentów Uczelni jest Parlament Studentów PG, a pomiędzy jego posiedzeniami Uczelniana Rada Studentów. Na poziomie wydziałów organami uchwałodawczymi są Wydziałowe Rady Studentów, wybierane w wyborach powszechnych.

Przedstawiciele samorządu studentów uczestniczą w pracach komisji senackich, rektorskich i dziekańskich.

9.2. Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej

Uczestnicy wszystkich studiów doktoranckich prowadzonych przez Uczelnię tworzą samorząd doktorantów. Działa on na podstawie Ustawy, Statutu PG i uchwalonego regulaminu. Zadania samorządu doktorantów są podobne do tych realizowanych przez Samorząd Studentów.

Przedstawiciele samorządu doktorantów wchodzą w skład rad jednostek organizacyjnych i Senatu PG. Przedstawiciele samorządu doktorantów mogą uczestniczyć w pracach komisji senackich, rektorskich i dziekańskich. Tryb wyboru przedstawicieli samorządu i ich delegowania do komisji określa Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej.

9.3. Organizacje studenckie

Studenci Politechniki Gdańskiej mają prawo do zrzeszania się w organizacjach studenckich, zespołach artystycznych i sportowych, na zasadach określonych Ustawą (art. 204-205 oraz § 13 pkt 4, pkt 4 oraz § 50 pkt 5). Organem rejestrującym organizacje studenckie jest rektor. Szczegółowe wytyczne na temat tworzenia organizacji studenckich znajdują się w regulaminie.

Wykaz organizacji studenckich działających przy Politechnice Gdańskiej jest dostępny na stronie internetowej PG: Koła Naukowe i Organizacje Studenckie.

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 13.05.2021 r.