Zakresy zadań i kompetencji

Organami decyzyjnymi PG w sprawach zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na szczeblu ogólnouczelnianym PG, wchodzącymi w strukturę Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia PG są:

 1. prorektor właściwy ds. jakości kształcenia,
 2. pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia.

Zgodnie z Uchwałą Senatu PG nr 15/2012/XXIII [1] do ich kompetencji należy podejmowanie działań na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na PG.

Kompetencje i zadania prorektora właściwego ds. jakości kształcenia

Prorektor właściwy ds. jakości kształcenia (w kadencji 2012-2016 Prorektor ds. Rozwoju i Jakości) zgodnie z zarządzeniem rektora PG nr 24/2012 [2]:

 1. koordynuje opracowanie, wdrożenie i monitoring systemów jakości w zakresie: kształcenia, nauki i organizacji;
 2. opracowuje system i nadzór nad badaniem losów absolwentów;
 3. koordynuje założenia i nadzór nad wprowadzeniem e-Księgi jakości kształcenia na wydziałach w Uczelni;
 4. opracowuje i wdraża system ocen nauczycieli akademickich;
 5. opracowuje i wdraża system ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
 6. koordynuje utworzenie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;
 7. koordynuje prace Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia;
 8. śledzi realizację strategii Uczelni;
 9. opracuje wytyczne dla wydziałów;
 10. monitoruje przestrzeganie i ewentualnie modyfikuje Kodeks Etyki;
 11. koordynuje we współpracy z władzami i administracją Uczelni, komisjami senackimi i rektorskimi działania na rzecz porządkowania:
 • przepisów i procedur wewnątrz uczelnianych,
 • wymaganych nowelizacji Statutu PG, regulaminów, zarządzeń oraz innych wewnątrz uczelnianych aktów prawnych,
 • procedur postępowania administracyjnego,
 • działań wzmacniających organizację Uczelni.

Kompetencje i zadania pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia

Kompetencje i zadania pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia zostały opisane w Uczelnianej Księdze Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej, wprowadzonej zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 31/2014 [3]. Zgodnie z nimi pełnomocnik:

 1. pełni funkcję przewodniczącego Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (UKZJK),
 2. formułuje zadania dla Uczelnianych Zespołów ds. Oceny Jakości Kształcenia,
 3. analizuje sprawozdania Wydziałowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (WKZJK) i Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia działających w centrach dydaktycznych (KZJK),
 4. formułuje wnioski z działania UKZJK dotyczące działań naprawczych
  i doskonalących,
 5. przedstawia raz w roku sprawozdanie obejmujące działania i efekty funkcjonowania USZiDJK na posiedzeniu Senatu (październik lub listopad).

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 10.07.2017 r.