3. POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

3.1. Akredytacje kierunków studiów przyznane przez Państwową Komisję Akredytacyjną i instytucjonalne przyznane przez Polską Komisję Akredytacyjną

Politechnika Gdańska zgodnie z wytycznymi Ustawy (Dz. U. 2012 poz. 572 z późn. zm.) i obowiązującymi rozporządzeniami ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego poddawana jest cyklicznym ocenom akredytacyjnym. W latach 2006-2011 w procesie akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej (obecnie zwanej Polską Komisją Akredytacyjną) 20 kierunków uzyskało oceny pozytywne, a 2 kierunki oceny wyróżniające.

W 2012 r. trzy wydziały PG: Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, uzyskały w zakresie oceny instytucjonalnej ocenę pozytywną Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

3.2. Międzynarodowe certyfikaty

Politechnika Gdańska działając w trosce o jakość i umiędzynarodowienie kształcenia wprowadziła i stosuje od 2000 r. Europejski System Transferu Punktów (ECTS, z ang. European Credit Transfer System). Jest on stosowany w szkołach wyższych Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i obejmuje wszystkie kraje zaangażowane w Proces Boloński.

Politechnika Gdańska uzyskała międzynarodowe wyróżnienie, a mianowicie certyfikat ECTS Label wydany z dniem 20 października 2011 r. Oznacza, że Uczelnia została włączona do prestiżowego grona europejskich szkół wyższych, które dbają o jakość kształcenia, przejrzystość programu studiów i zasad zaliczania zajęć. Najważniejszym celem certyfikacji jest ułatwienie studentom mobilności, tak aby student mógł odbywać część studiów po za swoją macierzystą uczelnią, bez straty i obawy o uznawalność okresu nauki w innym kraju.

Politechnika Gdańska znalazła się w gronie uczelni, których dyplomy ukończenia studiów na Wydziale Architektury uznawane są w państwach Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Okręgu Gospodarczego (EOG) i Konfederacji Szwajcarskiej (KSz). Uznawalność kwalifikacji, których poświadczeniem jest dyplom ukończenia studiów na kierunku „architektura i urbanistyka”, realizowanych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, wydana została na podstawie zgodności obowiązującego programu studiów z dyrektywą 2005/36/EC, zgodnie z wpisem do Oficjalnego Dziennika Unii Europejskiej. Uznawalność kwalifikacji absolwentów kierunku „architektura i urbanistyka” jest bezterminowa i umożliwia absolwentom podjęcie pracy w państwach UE, EOG i KSz.

3.3. Deklaracja Rektora i Senatu o wdrażaniu Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Rektor Politechniki Gdańskiej deklaruje wolę wdrożenia, utrzymania i doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej, co znalazło wyraz w Uchwale nr 15/2012/XXIII oraz zostało zadeklarowane w misji i strategii Uczelni.

3.4. Zakresy zadań i kompetencji

Organami decyzyjnymi PG w sprawach zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na szczeblu ogólnouczelnianym PG, wchodzącymi w strukturę Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia PG są:

 1. prorektor właściwy ds. jakości kształcenia,
 2. pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia.

Zgodnie z Uchwałą nr 15/2012/XXIII, do ich kompetencji należy podejmowanie działań na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na PG.

3.4.1. Kompetencje i zadania prorektora właściwego ds. jakości kształcenia

Prorektor właściwy ds. jakości kształcenia (w kadencji 2012-2016 Prorektor ds. Rozwoju i Jakości) zgodnie z zarządzeniem rektora PG nr 24/2012 w sprawie kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2012-2016:

 1. koordynuje opracowanie, wdrożenie i monitoring systemów jakości w zakresie: kształcenia, nauki i organizacji;
 2. opracowuje system i nadzór nad badaniem losów absolwentów;
 3. koordynuje założenia i nadzór nad wprowadzeniem e-Księgi jakości kształcenia na wydziałach w Uczelni;
 4. opracowuje i wdraża system ocen nauczycieli akademickich;
 5. opracowuje i wdraża system ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
 6. koordynuje utworzenie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;
 7. koordynuje prace Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia;
 8. śledzi realizację strategii Uczelni;
 9. opracuje wytyczne dla wydziałów;
 10. monitoruje przestrzeganie i ewentualnie modyfikuje Kodeks Etyki;
 11. koordynuje we współpracy z władzami i administracją Uczelni, komisjami senackimi i rektorskimi działania na rzecz porządkowania:
 • przepisów i procedur wewnątrz uczelnianych,
 • wymaganych nowelizacji Statutu PG, regulaminów, zarządzeń oraz innych wewnątrz uczelnianych aktów prawnych,
 • procedur postępowania administracyjnego,
 • działań wzmacniających organizację Uczelni.

3.4.2. Kompetencje i zadania pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia

Pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia zgodnie z Uchwałą nr 15/2012/XXIII:

 1. pełni funkcję przewodniczącego Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia  (UKZJK),
 2. formułuje zadania dla Uczelnianych Zespołów ds. Oceny Jakości Kształcenia,
 3. analizuje sprawozdania Wydziałowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (WKZJK) i Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia działających w centrach dydaktycznych (KZJK),
 4. formułuje wnioski z działania UKZJK dotyczące działań naprawczych i doskonalących,
 5. przedstawia raz w roku sprawozdanie obejmujące działania i efekty funkcjonowania USZiDJK na posiedzeniu Senatu (październik lub listopad).

3.5. Zakres i sposób funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

 

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 13.05.2021 r.