1. PREZENTACJA UCZELNI

1.1. Historia

Politechnika Gdańska (PG) jest najstarszą i największą uczelnią techniczną Polski Północnej.

Historia Politechniki Gdańskiej sięga początku XX wieku, kiedy to 6 października 1904 roku rozpoczęła działalność Królewsko-Pruska Wyższa Szkoła Techniczna (Königliche Preussische Technische Hochschule), powołana przez władze Rzeszy Niemieckiej. Była to pierwsza szkoła akademicka w  Gdańsku, której zadaniem było szerzenie wiedzy technicznej na terenie Prus Zachodnich i Pomorza.

Od samego początku mieściła się ona w pięknych i wspaniale zachowanych do dzisiaj budynkach projektu Alberta Carstena, wzniesionych w latach 1900-1904. Były to: Gmach Główny, Gmachy Chemii i Elektrotechniki oraz Laboratorium Maszynowe z charakterystyczną wieżą ciśnień. W pierwszych latach swojej działalności Uczelnia przeznaczona była dla 600 studentów, jednak w planach przewidywano rozbudowę umożliwiającą przyjęcie 1000 studentów.

Po I Wojnie Światowej, w wyniku traktatu wersalskiego, Gdańsk uzyskał status Wolnego Miasta. Spór o Uczelnię między Polską a Gdańskiem zakończył się 27 lipca 1921 roku przekazaniem Uczelni Wolnemu Miastu Gdańsk.

Po 1921 roku, tj. w czasach Wolnego Miasta Gdańska, liczba studentów wzrosła i wynosiła około 1600. Ogółem do roku 1945 immatrykulowano około 16 000 studentów. Nie znamy dokładnej liczby Polaków studiujących w przedwojennej Uczelni, określa się ją jako rzędu 1200. Po II Wojnie Światowej, 24 maja 1945 roku, Dekretem Krajowej Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej utworzono polską uczelnię państwową – Politechnikę Gdańską. Chociaż dekret przewidywał utworzenie 4 wydziałów, utworzono ich sześć, a mianowicie: Architektury, Budowy Okrętów, Chemiczny, Elektryczny, Inżynierii Lądowej i Wodnej oraz Mechaniczny. Już w kwietniu 1945 roku przystąpiono do odbudowy zniszczonych i wypalonych budynków uczelni. Pracownicy i studenci pracowali przy odbudowie, a równocześnie prowadzony był proces kształcenia. Uroczysty, pierwszy wykład prof. I. Adamczewskiego rozpoczął w dniu 24 października 1945 roku zajęcia dydaktyczne. W pierwszym roku naukę podjęło 1647 studentów. Kadrę dydaktyczną stanowili przede wszystkim pracownicy naukowi z uczelni Lwowa, Wilna i Warszawy, w tym wielu wybitnych profesorów. Od początku pracownicy uczelni i studenci brali czynny udział w odbudowie odradzającego się przemysłu, przede wszystkim w szeroko rozumianej gospodarce morskiej.

W kolejnych latach następował szybki rozwój Politechniki Gdańskiej. Wzrastała liczba studentów i liczba nauczycieli akademickich. W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia liczba studiujących na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych przekroczyła 9 tysięcy. Wybudowano nowe gmachy, wyposażono pracownie i laboratoria w nowoczesną aparaturę. W dalszych latach w strukturze organizacyjnej Politechniki Gdańskiej dokonywano licznych zmian. Powstawały nowe wydziały, które zmieniały nazwy, dzieliły się lub łączyły dostosowując działalność Uczelni do bieżących potrzeb związanych z rozwojem techniki i polskiego przemysłu.

Obecnie w skład Politechniki Gdańskiej wchodzi dziewięć wydziałów: Architektury; Chemiczny; Elektrotechniki i Automatyki; Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; Inżynierii Lądowej i Środowiska; Mechaniczny; Oceanotechniki i Okrętownictwa; Zarządzania i Ekonomii oraz trzy centra dydaktyczne: Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość; Centrum Sportu Akademickiego i Centrum Nauki Języków Obcych.

Szczegółowa historia Politechniki Gdańskiej jest zamieszczona na stronie internetowej: historia Politechniki Gdańskiej.

1.2. Lokalizacja

Siedziba Politechniki Gdańskiej znajduje się w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12. Kampus PG, obejmujący budynki wszystkich wydziałów i centrów oraz budynki techniczno-administracyjne, pokazany jest na interaktywnej mapie kampusu PG.

1.3. Status

Politechnika Gdańska jest uczelnią państwową, w pełni autonomiczną we wszystkich obszarach swojego działania zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. 2012, poz. 572, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. W swoich działaniach kieruje się zasadami: wolności nauczania, badań naukowych i twórczości artystycznej, etyki i poszanowania prawa, w tym dotyczących własności intelektualnej. Politechnika Gdańska ma samodzielność statutową.

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 13.05.2021 r.