Procedury uczelniane

Numer i nazwa procedury

Wersja procedury

Data I wydania procedury

Data ostatniej modyfikacji

Procedura nr 1 - Monitorowanie Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia 3 23.01.2013 r. 28.02.2017 r.
Procedura nr 2 - Zgłaszanie potrzeby wprowadzenia zmiany 6 23.01.2013 r. 28.02.2017 r.

Procedura nr 3 - Ochrona własności intelektualnej - OBOWIĄZUJE DO 30 WRZEŚNIA 2019 R.


Procedura nr 3 - Weryfikacja antyplagiatowa - OBOWIĄZUJE OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 R.


Pismo Okólne Rekotra PG nr 23/2019 w spr. weryfikacji antyplagiatowej prac dyplomowych

5


6

25.09.2013 r.

11.10.2018 r.


13.06.2019 r.

Procedura nr 4 - Ankieta oceny nauczycieli akademickich oraz osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na PG przez studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych
Tabela zmian do procedury nr 4
3 15.05.2014 r. 13.12.2018 r.
Procedura nr 5 - Ankietyzacja przedmiotu/modułu 2 15.05.2014 r. 10.03.2016 r.
Procedura nr 6 - Ankietyzacja studiów doktoranckich/podyplomowych 2 15.05.2014 r. 14.04.2016 r.
Procedura nr 7 - System rozwiązywania sytuacji konfliktowych na studiach wyższych, doktoranckich i podyplomowych 1 23.03.2015 r. 23.03.2015 r.
Procedura nr 8 - Hospitacje
Tabela zmian do procedury nr 8 Hospitacje
4 23.01.2014 r. 13.12.2018 r.
Procedura nr 9 - System oceniania osiągnięć w zakresie efektów kształcenia 2 23.01.2014 r. 22.02.2018 r.
Procedura nr 10 - Tworzenie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 6 13.03.2014 r. 12.07.2018 r.
Procedura nr 11 - Zasady zmiany przez studenta kierunku, formy studiów, wydziału lub uczelni oraz zasady uznawania efektów kształcenia osiągniętych przez przenoszącego się studenta 2 12.06.2014 r. 28.02.2017 r.
Procedura nr 12 - System weryfikacji efektów kształcenia 3 17.10.2014 22.02.2018 r.
Procedura nr 13 - Uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne 3 9.07.2015 r. 28.02.2017 r.

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 13.08.2019 r.