Procedury uczelniane

Numer i nazwa procedury

Wersja procedury

Data pierwszego  wydania

Data ostatniej modyfikacji

Procedura nr 1 - Monitorowanie Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia 3 23.01.2013 r. 28.02.2017 r.
Procedura nr 2 - Zgłaszanie potrzeby wprowadzenia zmiany 6 23.01.2013 r. 28.02.2017 r.

Procedura nr 3 - Weryfikacja antyplagiatowa

Procedura nr 3 - Weryfikacja antyplagiatowa obowiązująca od 1 października 2022 r. 


Pismo Okólne Rektora PG nr 23/2019 w spr. weryfikacji antyplagiatowej prac dyplomowych

8

25.09.2013 r.

06.12.2021 r.

10.06.2022 r.

Procedura nr 4 - Ankieta oceny nauczycieli akademickich oraz osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na PG przez studentów 4 15.05.2014 r. 06.03.2020 r.
Procedura nr 5 - Ankietyzacja przedmiotu/modułu 2 15.05.2014 r. 10.03.2016 r.
Procedura nr 6 - Ankietyzacja studiów doktoranckich/podyplomowych 2 15.05.2014 r. 14.04.2016 r.
Procedura nr 7 - System rozwiązywania sytuacji konfliktowych na studiach wyższych, doktoranckich i podyplomowych 1 23.03.2015 r. 23.03.2015 r.
Procedura nr 8 - Hospitacje
Tabela zmian do procedury nr 8 Hospitacje
4 23.01.2014 r. 13.12.2018 r.
Procedura nr 9 - System oceniania stopnia opanowania efektów uczenia się 3 23.01.2014 r. 27.02.2020 r.
Procedura nr 10 - Tworzenie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
Ocena zgodności systemu/aplikacji z przepisami o ochronie danych osobowych - załącznik nr 1
Tabela zmian do procedury nr 10 - załącznik nr 2
8 13.03.2014 r. 18.11.2021 r.
Procedura nr 11 - Zasady zmiany przez studenta kierunku, formy studiów, wydziału lub uczelni oraz zasady uznawania efektów kształcenia osiągniętych przez przenoszącego się studenta 2 12.06.2014 r. 28.02.2017 r.
Procedura nr 12 - System weryfikacji efektów uczenia się 4 17.10.2014 11.02.2021 r.

Procedura nr 13 - Uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne


Uwaga! W semestrze letnim 2021/2022 zajęcia z uczelnianych fakultatywnych przedmiotów humanistycznych i społecznych prowadzone są w bloku dwugodzinnym w poniedziałek w godzinach 15:00-17:00 zgodnie z: Pismem okólnym Rektora PG nr 3/2022 z 21 stycznia 2022 r.
3 9.07.2015 r. 28.02.2017 r.
Procedura nr 14 - Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów za granicą i potwierdzanie ukończenia studiów na określonym poziomie/Recognition of diplomas obtained abroad and confirmation of graduation at a certain level 1 12.09.2019 r. 12.09.2019 r.

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2022 r.