VIII Ogólnouczelniane Seminarium DZIEŃ JAKOŚCI PG

W czwartek 13 maja 2021 r. odbyła się już VIII uczelniana debata „Dzień Jakości PG” (program VIII seminarium). W tym roku seminarium miało formułę zdalną, a w wydarzeniu wzięło udział ponad 60 osób.

Tegoroczne tematy to:

 1. Platforma eNauczanie PG i jej powiązania z systemami Uczelni jako element strategii działań w zakresie zdalnego nauczania na Politechnice Gdańskiej dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, prof. PG, z-ca Dyrektora Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość.
 2. Dlaczego rola wykładowcy i forma wykładu wymaga (rewolucyjnej) zmiany? Dydaktyka akademicka w przebudowie dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG, Dyrektor Centrum Nowoczesnej Edukacji.
 3. Przyszłość kształcenia na PG: motywacja dydaktyków  Natalia Dynderz, Szymon Krawczuk, Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej.
 4. Karty przedmiotów – Natalia Dynderz, Michał Brancewicz, Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej.

Spotkanie poprowadził dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki, prof. PG, przewodniczący Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, a słowo wstępne wygłosił prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju.

Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom za inspirujące tematy i dyskusję.


VII DZIEŃ JAKOŚCI PG już za nami - dyskusyjnie i inspirująco

W piątek 24 maja 2019 r. odbył się "VII Dzień Jakości PG" (program VII seminarium DZIEŃ JAKOŚCI PG).

Poruszane tematy to:

 1. Projektowanie uniwersalne – współczesne wyzwanie w kształceniu studentów i w rozwoju badań naukowych na Politechnice Gdańskiej.
 2. Równe traktowanie na PG – wyniki ankiety.
 3. Dobra komunikacja jako metoda przeciwdziałania nieporozumieniom i konfliktom.
 4. Akceptowalny poziom podobieństwa prac dyplomowych realizowanych na PG.
 5. Kompetencje przyszłości – kierunek zmian w jakości kształcenia.
 6. Metody i pomoce dydaktyczne w procesie kształcenia.

Wśród prelegentów i zaproszonych gości byli reprezentanci różnych grup interesariuszy PG: władze Uczelni, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji i studenci oraz przedstawiciel pracodawców.

Seminarium upłynęło na bardzo żywych dyskusjach o wyzwaniach jakie stoją przed Uczelnią i studentami.


VI Dzień Jakości PG

VI Ogólnouczelniane Seminarium "Dzień Jakości PG" odbyło się 28 czerwca 2018 r. w godzinach 9:00-13:00 w audytorium Wydziału Mechanicznego - sali 264 w gmachu głównym Politechniki Gdańskiej.

Spotkanie miało charakter otwartej debaty, a poruszane zagadnienia dotyczyły aktualnych problemów i wyzwań stojących przed Politechniką Gdańską (program VI seminarium DZIEŃ JAKOŚCI PG): wdrażania Strategii HR4R i kultury jakości, realizacji profilu praktycznego studiów, organizacji prac w projekcie POWER 3.5, a także kontrowersji wokół ankietyzacji oraz wsparcia oferowanego studentom w wejściu na rynek pracy.

Wśród prelegentów i zaproszonych gości byli reprezentanci różnych grup interesariuszy PG - władze uczelni, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji, studenci oraz pracodawcy. Przybyłych przywitał prof. Marek Dzida, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki, a prowadzącym obrady był prof. Jacek Kropiwnicki, przewodniczący UKZJK.

Seminarium spotkało się z pozytywnym odzewem, także reprezentantów studentów. Toczyły się niezwykle ożywione i merytoryczne dyskusje. Zapraszamy za rok!


V Dzień Jakości PG

W piątek 30 czerwca 2017 r. w godzinach 9:00-14:00 w budynku Centrum Nanotechnologii B PG odbyło się już V Ogólnouczelniane Seminarium Dzień Jakości PG. Tematyka spotkania dotyczyła wpływu interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych na kształtowanie programów studiów oraz zagadnień umiędzynarodowienia procesu kształcenia na PG (program V seminarium Dzień Jakości PG).

Wśród prelegentów gościliśmy pana Georgisa Bogdanisa, prezesa zarządu Microsystem Sp. z o.o. oraz pana Marcina Lewandowskiego, członka zarządu Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Prowadzącym obrady był prof. Jacek Kropiwnicki, przewodniczący Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na PG.

Debata miała charakter otwarty. Zaproszone były wszystkie osoby zainteresowane doskonaleniem jakości kształcenia na PG.


IV Dzień Jakości PG

IV Dzień Jakości PG odbył się w tym roku 23 czerwca w Sali Senatu PG (program IV seminarium Dzień Jakości PG). Tematem przewodnim seminarium było doskonalenie jakości kształcenia na PG m.in. w zakresie weryfikacji efektów kształcenia, ankietyzacji na studiach wyższych, doktoranckich i podyplomowych oraz wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia. Spotkanie zawierało także element podsumowania działalności UKZJK w mijającej kadencji rektorskiej.

Prowadzącą obrady była Pani prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska, pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia. 


Uczelniane seminarium Weryfikacja efektów kształcenia

Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia PG zorganizowała robocze seminarium nt. weryfikacji efektów kształcenia (WEK). Seminarium odbyło się 28 stycznia 2016 r. w godzinach 12:15 – 14:00 w sali 300 GG PG.

Spotkanie skierowane było do pracowników naukowo-dydaktycznych wydziałów, a przede wszystkim do właściwych prodziekanów, członków komisji programowych, pracowników Dziekanatu, wydziałowych koordynatorów KRK i ECTS, pełnomocników ds. praktyk zawodowych, członków Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia.

W programie seminarium znalazły się trzy prelekcje:

 1. Komentarz do Procedury nr 12 System weryfikacji efektów kształcenia (WEK) – prof. Alicja Konczakowska, przewodnicząca UKZJK.
 2. Referat nt.: Podsumowanie sesji, jako składowej weryfikacji efektów kształcenia na Wydziale ETI – doc. Paweł Raczyński, prodziekan ds. kształcenia WETI.
 3. Referat nt.: Metody weryfikacji efektów kształcenia na Wydziale ZiE – dr hab. Tomasz Korol, pełnomocnik dziekana WZiE ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.

III Dzień Jakości PG

III ogólnouczelniane seminarium Dzień Jakości PG odbyło się 11 czerwca 2015 r. w Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PG „Eureka” w Sopocie. 

Prowadzącą obrady była prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska, pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia. Gości powitał prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk, prorektor ds. rozwoju i jakości PG.

Niezwykle ożywiona dyskusja dotyczyła przede wszystkim problemów ankietyzacji oraz jakości kształcenia językowego na PG. Poruszono również tematy zawiązane z akredytacją PKA i PCA (program III seminarium Dzień Jakości PG).


II Dzień Jakości PG

Drugie uczelniane seminarium projakościowe Dzień Jakości PG zostało zorganizowane pod hasłem Wskaźniki jakości w obszarach strategicznych PG. Seminarium odbyło się 24.06.2014 r. w godz. 9:00-16:30 w Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PG „Eureka” w Sopocie.

Prowadzącą obrady była prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska, pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia. Powitanie wygłosił prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk, prorektor ds. rozwoju i jakości PG.

Tematy prezentowane były w trzech blokach tematycznych (program II seminarium Dzień Jakości PG):

 1. Jakość kształcenia w ocenie kandydatów na studia, studentów, doktorantów i pracodawców;
 2. Realizacja założeń strategicznych w zakresie jakości kształcenia;
 3. Narzędzia systemowe w zapewnieniu i doskonaleniu jakości.

 I Dzień Jakości PG

Pierwsze uczelniane seminarium projakościowe Dzień Jakości na Politechnice Gdańskiej (program seminarium), zorganizowane z inicjatywy Pani prof. Alicji Konczakowskiej – pełnomocnika rektora do spraw jakości kształcenia we współpracy z Działem Zarządzania Jakością, odbyło się w dniu 1 lipca 2013 r. w Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym w Sopocie.

Celem spotkania było omówienie problemów związanych z zapewnieniem i doskonaleniem jakości na wszystkich płaszczyznach działania uczelni oraz zaproponowanie rozwiązań ułatwiających realizację założeń określonych w Strategii i Misji Politechniki Gdańskiej.

J.M. Rektor prof. dr hab. inz. Henryk Krawczyk prof. zw. PG rozpoczął konferencję prezentacją „Zapewnienie jakości a kontrola zarządcza”, podkreślając ścisłą zależność obu czynników oraz zapoznając uczestników z zaletami wdrażanego na Politechnice Gdańskiej systemu „e-jakosc”.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Kierownictwo Uczelni, członkowie Senackiej Komisji do spraw Kształcenia oraz Uczelnianej Komisji do spraw Zapewnienia Jakości Kształcenia,  Dziekani Wydziałów, Prodziekani do spraw kształcenia, Dyrektorzy Centrów Politechniki Gdańskiej, przedstawiciele Parlamentu Studentów RP i Samorządu Studenckiego Politechniki Gdańskiej.

W podsumowaniu seminarium podkreślono celowość cyklicznego organizowania „Dnia Jakości Politechniki Gdańskiej” wyrażając nadzieję, że spotkania przejdą do tradycji i pozwolą prezentować podjęte działania w zakresie podnoszenia jakości oraz sugestie zmian ułatwiających dążenie do doskonałości.
 

 

 
 
 
 

Zdjęcia: Barbara Zaleska
Kierownik Działu Zarządzania Jakością PG w latach 2009-2014

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2022 r.