2. STRATEGIA I MISJA UCZELNI

2.1. Strategia

2.1.1. Wizja Uczelni

Wizja rozwoju Politechniki Gdańskiej w okresie 2012-2020 to stopniowy rozwój Uczelni poprzez politechnikę cyfrową do Smart Politechnika. Przez SMART określa się następujące pojęcia, pod którymi kryją się konkretne zadania:

S - strategicznie uwarunkowana – pozyskiwanie funduszy na realizację zadań strategicznych, zgodnych z potrzebami Uczelni, z priorytetami oraz przedsięwzięciami UE, Polski i regionu,

M - maksymalnie innowacyjna – wdrażanie nowych mechanizmów i wykorzystanie nowych organizacji stymulujących opracowywanie rozwiązań innowacyjnych zarówno dla PG, jak i dla regionu,

A - atrakcyjna dla wszystkich – wprowadzenie i rozwijanie form kształcenia LLL, wykorzystanie projektowania zespołowego oraz e-learningu w programach studiów, a także modernizacja laboratoriów dydaktyczno-badawczych i zorientowanie badań na praktyczne zastosowania,

R - rozwijająca osobowości – zapewnianie warunków rozwoju dla wszystkich studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i pracowników, w szczególności tych najlepszych, stawiając im ambitne zadania i nagradzając istotne wyniki,

T - tworzona z pasją – stopniowe likwidowanie barier i utrudnień administracyjnych, preferowanie sprawdzonych wzorców, pielęgnowanie kultury pracy i klimatu dla innowacji.

Wizja rozwoju PG

2.1.2. Obszary strategiczne

Wyróżnia się siedem obszarów strategicznych ułożonych w trzy warstwy. Dolne (jakość, rozwój, współpraca z otoczeniem) wpływają bezpośrednio na organizację i zarządzanie Uczelnią, warstwa środkowa przyczynia się do właściwej realizacji zadań warstwy najwyższej (kształcenie, badania, innowacje). Warto podkreślić, że kształcenie, badania, i innowacje stanowią tzw. trójkąt wiedzy, którego rozwój jest jednym z celów strategicznych Unii Europejskiej.

Obszary strategiczne PG

2.1.3. Cele strategiczne Uczelni

C1 (Kształcenie): Udoskonalenie systemu studiów na Politechnice Gdańskiej poprzez wysoką jakość kształcenia, wprowadzenie elastycznej organizacji studiów oraz zdalnego nauczania, a także umiędzynarodowienie oferty Uczelni.

C2 (Badania): Wprowadzenie mechanizmów wspomagających rozwój badań, rozwój naukowy nauczycieli akademickich, oraz wzrost efektywności studiów doktoranckich, w celu polepszenia pozycji Uczelni i wydziałów w ocenie parametrycznej.

C3 (Innowacje): Tworzenie sprzyjających warunków dla innowacji oraz wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych na rzecz rozwoju Uczelni i regionu.

C4 (Organizacja i Zarządzanie): Dopasowanie struktury organizacyjnej do efektywnego realizowania zadań strategicznych oraz sprawne zarządzanie zasobami Uczelni w celu zapewnienia wysokiej skuteczności w osiąganiu założonych celów.

C5 (Jakość): Realizacja zadań projakościowych, istotnie oddziaływujących na możliwości rozwojowe Uczelni.

C6 (Postęp): Wdrożenie mechanizmów zapewniających rozwój Uczelni we wszystkich podstawowych rodzajach działalności w zależności od jej aktualnego stanu i uwarunkowań zewnętrznych.

C7 (Współpraca): Rozwój form współpracy wewnątrzuczelnianej w celu zapewnienia spójności działań Uczelni oraz zewnętrznej, dla uznania w środowisku społeczno-gospodarczym i na arenie międzynarodowej.

2.2. Misja

Zapewnianie wysokiej jakości kształcenia dla potrzeb dynamicznego rozwoju gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy, prowadzenie badań naukowych na najwyższym, międzynarodowym poziomie w warunkach globalizującego się świata oraz realizowanie przedsięwzięć innowacyjnych wspomagających przemiany cywilizacyjne i wzbogacanie kultury, a w szczególności nauki i techniki.

Głównym celem Politechniki Gdańskiej jest dążenie do rozwoju Uczelni jako nowoczesnego uniwersytetu technicznego i cenionego ośrodka opiniotwórczego, a także inicjatora oraz realizatora wielu przedsięwzięć i zadań innowacyjnych. Politechnika Gdańska powinna sprostać wymogom konkurencji i wykorzystać szanse rozwojowe dostępne na rynku globalnym. Powinna także sprawnie funkcjonować i skutecznie realizować zamierzone spójne cele, skorelowane z ambicjami zawodowymi pracowników i jak najlepszymi aspiracjami studentów.

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 13.05.2021 r.