Struktura Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Zgodnie z § 2 załącznika do Uchwały Senatu PG nr 57/2017/XXIV:

1. Strukturę Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia tworzą:

 • prorektor właściwy ds. jakości kształcenia,
 • Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 • Wydziałowe Komisje ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 • Komisje ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w centrach dydaktycznych,
 • Dział Zarządzania Jakością,
 • Dział Kształcenia.

2. Rolę opiniodawczo-doradczą sprawują:

 • Senacka Komisja ds. Kształcenia,
 • Zespół ds. Programów Studiów na PG,
 • Zespół ds. Katalogu ECTS,
 • Konwent PG,
 • Samorząd Studentów PG i Uczelniana Rada Doktorantów PG,
 • inne jednostki organizacyjne, zespoły i komisje wskazane przez prorektora właściwego ds. jakości kształcenia.

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja:04.06.2018 r.