Struktura Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Zgodnie z § 2 załącznika do Uchwały Senatu PG nr 57/2017/XXIV:

1. Strukturę Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (USZiDJK) tworzą:

 • prorektor właściwy ds. jakości kształcenia,
 • Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 • Wydziałowe Komisje ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 • Komisje ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w centrach dydaktycznych,
 • Dział Zarządzania Jakością,
 • Dział Kształcenia.

2. Rolę opiniodawczo-doradczą sprawują:

 • Senacka Komisja ds. Kształcenia,
 • Zespół ds. Programów Studiów na PG,
 • Zespół ds. Katalogu ECTS,
 • (do 09.2018 r. Konwent PG)*,
 • Samorząd Studentów PG i Uczelniana Rada Doktorantów PG,
 • inne jednostki organizacyjne, zespoły i komisje wskazane przez prorektora właściwego ds. jakości kształcenia.

Dodatkowo, zgodnie ze Statutem PG, rady dyscyplin naukowych i rady dziedzin naukowych wykonują czynności związane z kształceniem w szkole doktorskiej, w tym pełnią nadzór merytoryczny nad kształceniem w szkole doktorskiej.

USZiDJK na PG współtworzą nauczyciele akademiccy, doktoranci i studenci, a także inni interesariusze wewnętrzni oraz zewnętrzni.


* W związku z reformą szkolnictwa wyższego, która weszła w życie w październiku 2018 r., Konwent PG zakończył swoją działalność we wrześniu 2018 r.
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziła inne rozwiązania dotyczące funkcjonowania organów doradczych, wspierających uczelnię. Powołane zostały rady dziedzin i dyscyplin naukowych.

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021 r.