Uczelniany System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej (USZiDJK)

Uczelniany System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia funkcjonuje na Politechnice Gdańskiej od 2004 r. (Zarządzenie Rektora PG nr 9/2004 z 26 marca 2004 r.). Na wydziałach i w centrach dydaktycznych działają wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia, umożliwiające systematyczne monitorowanie, ocenę i doskonalenie realizowanego procesu kształcenia na wszystkich kierunkach i poziomach studiów wyższych, studiach doktoranckich oraz studiach podyplomowych, pod kątem realizacji zakładanych efektów kształcenia oraz aktualizacji programów kształcenia. Działania projakościowe dotyczą również polityki kadrowej i ogólnie rozumianej infrastruktury Uczelni.

Senat Politechniki Gdańskiej Uchwałą nr 15/2012/XXIII z 21 listopada 2012 r. określił cele i strukturę systemu, a także zakres działania i składy: Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (UKZJK), Wydziałowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (WKZJK) i Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (KZJK) w centrach dydaktycznych.

W 2017 r. na mocy Uchwały Senatu PG nr 57/2017/XXIV z 15 marca 2017 r. zostały zaktualizowane cele i struktura USZiDJK oraz ponownie zdefiniowane zadania poszczególnych komisji ds. zapewnienia jakości kształcenia.
 

Cele USZiDJK:

  1. kształtowanie postaw projakościowych w społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej oraz budowanie kultury jakości,
  2. zapewnienie spójności kształcenia i badań naukowych,
  3. osiąganie przez studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych zakładanych efektów kształcenia,
  4. doskonalenie jakości kadry naukowo-dydaktycznej, technicznej i administracyjnej,
  5. wykorzystywanie potencjału szeroko rozumianego otoczenia społeczno-gospodarczego do oceny i doskonalenie jakości kształcenia,
  6. udostępnianie informacji interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym o działaniach podejmowanych w zakresie podnoszenia jakości i osiąganych efektach kształcenia,
  7. podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności Politechniki Gdańskiej oraz tworzenie trwałych podstaw do umocnienia wysokiej pozycji Politechniki Gdańskiej wśród uczelni polskich i zagranicznych,
  8. poprawa jakości i rozwoju infrastruktury oraz zwiększenie liczby laboratoriów i specjalistycznych warsztatów możliwych do wykorzystania przez studentów w regularnym procesie kształcenia oraz poza nim.

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2022 r.