8. WSPARCIE NAUKOWE, DYDAKTYCZNE I MATERIALNE

8.1. Opieka naukowa i dydaktyczna

Merytoryczną opiekę nad działalnością Uczelni związaną z kształceniem zapewnia przede wszystkim prorektor ds. kształcenia. Do jego zadań należą m.in. kontakty i współpraca z Samorządem Studentów PG. Opiekę nad poszczególnymi jednostkami w zakresie polityki naukowej i organizacji badań naukowych sprawuje prorektor ds. nauki. Do jego zadań należy między innymi rekrutacja i nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi.

Na poziomie wydziałów wsparcie naukowe i dydaktyczne zapewniają właściwi prodziekani.. Nadzór merytoryczny nad prowadzeniem studiów doktoranckich sprawuje właściwa rada jednostki organizacyjnej. Na początku kariery naukowej wsparciem dla doktorantów są opiekunowie prac doktorskich (opiekunowie naukowi), zaś po otwarciu przewodu doktorskiego: promotorzy i ewentualnie promotorzy pomocniczy. Uczelnia organizuje kursy pedagogiczne przygotowujące doktorantów do realizacji zajęć dydaktycznych.

Na mocy Statutu PG i Regulaminów: stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych oraz Regulaminu studiów doktoranckich student ma możliwość nauki według indywidualnego planu studiów bądź indywidualnego programu kształcenia, który zatwierdza prodziekan lub kierownik studium doktoranckiego.

Studenci i doktoranci Politechniki Gdańskiej mają prawo do zrzeszania się w kołach naukowych i kształtowania ich celów na zasadach określonych Ustawą (art. 204-205 oraz § 13 pkt 4, oraz § 50 pkt 5).

Decyzję o rejestracji koła naukowego podejmuje rektor po zasięgnięciu opinii uczelnianego organu Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej. Wspieranie działalności kół naukowych polega w szczególności na wsparciu organizacyjnym i finansowym, a także udzielaniu konsultacji prawnych, naukowych itp. Kadra naukowo-dydaktycznego zapewnia studentom i doktorantom wsparcie w postaci udzielanych konsultacji i opieki merytorycznej nad kołami naukowymi.

Pełny wykaz kół naukowych międzywydziałowych i wydziałowych jest dostępny na stronie internetowej PG: Koła Naukowe i Organizacje Studenckie.

8.2. Pomoc materialna

Studenci i doktoranci mogą ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa. Pomoc materialna udzielana jest w formie stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Doktorant dodatkowo może wnioskować o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) i zarządzenia Rektora.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej zawarte są w Ustawie oraz regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom ustalonym przez rektora, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego i uczelnianego organu samorządu doktorantów. Ustawa określa warunki, jakie należy spełnić, aby moc ubiegać się o wymienione stypendia.

Politechnika Gdańska tworzy również własny fundusz stypendialny dla pracowników, studentów i doktorantów. Zasady przyznawania stypendiów z tego funduszu określa osobny regulamin zatwierdzony przez rektora.

Możliwe jest też przyznawanie stypendiów z innych, niż wymienionych powyżej, źródeł, np. stypendiów ufundowanych przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki samorządu terytorialnego. Odbywa się to na podstawie innych szczegółowych uregulowań prawnych.

8.3. Organy wspierające osoby niepełnosprawne

Na Politechnice Gdańskiej został powołany pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych. Z myślą o edukacyjnym wsparciu dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i osób z trudnościami w uczeniu się przygotowano stronę internetową „Politechnika Gdańska dla Osób z niepełnosprawnością”. Umożliwia ona studentom niepełnosprawnym dostęp do oferty dydaktycznej Uczelni, niezależnie od rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności.

Na podstawie zapisów w regulaminach studiów student lub doktorant będący osobą niepełnosprawną ma prawo wystąpić do dziekana lub kierownika studiów o indywidualny plan studiów.

Większość budynków Politechniki Gdańskiej (zwłaszcza te niedawno modernizowane), a także część akademików, jest dostosowana i wyposażona w sposób umożliwiający korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne ruchowo (podjazdy, windy, toalety). Pozostałe budynki są dostosowywane w trakcie remontów i rozbudowy kampusu.

8.4. Rozwiązywanie konfliktów i pomoc psychologiczna

Sytuacje konfliktowe na studiach wyższych I i II, doktoranckich oraz na studiach podyplomowych mogą wystąpić w wyniku różnych zdarzeń/przyczyn i nie wszystkie dają się przewidzieć.

Poniżej przytoczono system rozwiązywania sytuacji konfliktowych i rozpatrywania skarg studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych występujących w sytuacjach, które są możliwe do przewidzenia. Przedstawiono również możliwość uzyskania pomocy psychologa i psychoterapeuty przez studentów, doktorantów i pracowników PG.

8.4.1. System rozwiązywania sytuacji konfliktowych w odniesieniu do studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych

Typowe sytuacje konfliktowe w odniesieniu do studentów to:

1. Sytuacje konfliktowe student-student, student-grupa studentów, grupa studentów-student należy rozwiązywać w zależności od rodzaju konfliktu:

  • w danej grupie studenckiej przy udziale starosty grupy, czy przy udziale starosty roku, czy przy udziale Wydziałowej Rady Studentów, ewentualnie przy udziale przedstawicieli Zarządu Samorządu Studentów PG,
  • jw. z udziałem opiekuna roku, z udziałem prodziekana ds. kształcenia.

2. Sytuacje konfliktowe student-nauczyciel akademicki, grupa studentów-nauczyciel akademicki lub odwrotnie należy rozwiązywać przy udziale Wydziałowej Rady Studentów i prodziekana ds. kształcenia.

3. Sytuacje konfliktowe związane z przyznawaniem stypendium lub miejsca w domu akademickim są rozwiązywane najpierw z udziałem przedstawicieli Wydziałowej Komisji Stypendialnej i prodziekana ds. kształcenia, a jeżeli sytuacja nie zostanie wyjaśniona, to z udziałem przedstawicieli Odwoławczej Komisji Stypendialnej i prorektora ds. kształcenia.

4. Sytuacje związane z nieprzestrzeganiem obowiązków studenta/studentów zgłaszane są do prodziekana ds. kształcenia, a następnie do Komisji dyscyplinarnej ds. studentów.

Każda z powyżej wymienionych stron niezadowolona z propozycji rozwiązania konfliktu może się odwołać do prorektora ds. kształcenia, następnie do rektora.

Typowe sytuacje konfliktowe w odniesieniu do doktorantów to:

1. Sytuacje konfliktowe doktorant-doktorant, doktorant-grupa doktorantów, grupa doktorantów-doktorant należy rozwiązywać w zależności od rodzaju konfliktu:

  • w danej grupie doktorantów przy udziale Samorządu Doktorantów PG,
  • jw. z udziałem kierownika Studiów Doktoranckich.

2. Sytuacje konfliktowe doktorant-nauczyciel akademicki, grupa doktorantów-nauczyciel akademicki lub odwrotnie należy rozwiązywać przy udziale Kierownika Studiów Doktoranckich.

3. Sytuacje związane z nieprzestrzeganiem obowiązków doktoranta/doktorantów zgłaszane są do kierownika Studiów Doktoranckich, a następnie do Komisji dyscyplinarnej ds. doktorantów.

Każda z powyżej wymienionych stron niezadowolona z propozycji rozwiązania konfliktu może się odwołać do dziekana, następnie do rektora.

Typowe sytuacje konfliktowe w odniesieniu do słuchaczy studiów podyplomowych

1. Sytuacje konfliktowe słuchacz-słuchacz, słuchacz-grupa słuchaczy, grupa słuchaczy-słuchacz należy rozwiązywać w zależności od rodzaju konfliktu:

  • w danej grupie słuchaczy przy udziale Kierownika studiów podyplomowego.

2. Sytuacje konfliktowe słuchacz-nauczyciel akademicki, grupa słuchaczy-nauczyciel akademicki lub odwrotnie należy rozwiązywać przy udziale Kierownika studiów podyplomowego.

3. Sytuacje związane z nieprzestrzeganiem obowiązków słuchacza/słuchaczy zgłaszane są do kierownika studiów podyplomowych.

Każda z powyżej wymienionych stron niezadowolona z propozycji rozwiązania konfliktu może się odwołać do dziekana, następnie do rektora.

W określonych sytuacjach konfliktowych w odniesieniu do studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych strony konfliktu wymienione powyżej mogą skorzystać z porady prawnej (Sekcja Radców Prawnych Działu Legislacji, Audytu i Bezpieczeństwa) ewentualnie z pomocy w poradni Centrum Pomocy Psychologicznej PG.

8.4.2. System rozpatrywania skarg studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych

System rozpatrywania skarg działa w oparciu o następujące zasady: Student składa podanie do prodziekana ds. kształcenia lub do prorektora ds. kształcenia z opinią prodziekana ds. kształcenia. W niektórych przypadkach podanie może być opiniowane przez określonych nauczycieli akademickich lub samorząd studentów na wniosek studenta lub prodziekana ds. kształcenia. Prodziekan ds. kształcenia, po zapoznaniu się ze skargą i wyjaśnieniu jej powodów, odpowiada na podanie studenta proponując odpowiednie rozwiązanie. Jeśli student nie zgadza się z rozwiązaniem zaproponowanym przez prodziekana może odwołać się do prorektora ds. kształcenia, a następnie do rektora.

Doktorant składa podanie do kierownika Studiów Doktoranckich. W niektórych przypadkach podanie może być opiniowane przez określonych nauczycieli akademickich lub samorząd doktorantów na wniosek doktoranta lub kierownika Studiów Doktoranckich. Kierownik Studiów Doktoranckich, po zapoznaniu się ze skargą i wyjaśnieniu jej powodów, odpowiada na podanie doktoranta proponując odpowiednie rozwiązanie. Jeśli doktorant nie zgadza się z rozwiązaniem zaproponowanym przez kierownika Studiów Doktoranckich może odwołać się do dziekana, a następnie do rektora.

Słuchacz studiów podyplomowych składa podanie do Kierownika studiów podyplomowych. W niektórych przypadkach podanie może być opiniowane przez określonych nauczycieli akademickich lub organizacje działające na Uczelni, a także poza Uczelnią na wniosek słuchacza lub Kierownika studiów podyplomowych. Kierownik studiów podyplomowych, po zapoznaniu się ze skargą i wyjaśnieniu jej powodów, odpowiada na podanie słuchacza proponując odpowiednie rozwiązanie. Jeśli słuchacz nie zgadza się z rozwiązaniem zaproponowanym przez kierownika studiów podyplomowych może odwołać się do dziekana, następnie do rektora.

8.4.3. Pomoc psychologa i psychoterapeuty

Uczelnia zapewnia nieodpłatną pomoc psychologa i psychoterapeuty studentom, doktorantom i pracownikom PG w ramach działalności poradni Centrum Pomocy Psychologicznej PG. Działa również Międzyuczelniany Punkt Konsultacyjny, w którym dyżurują specjaliści terapii uzależnień. Konsultacje dla studentów i pracowników Uczelni z całego Trójmiasta prowadzone są na Politechnice Gdańskiej w ramach programu pod nazwą „Full Control". Program realizowany jest przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, a dedykowany jest właśnie środowiskom akademickim.

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 13.05.2021 r.