5. ZASOBY KADROWE MATERIALNE I FINANSOWE POTRZEBNE DO REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH I OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

5.1. Polityka kadrowa

Politechnika Gdańska zapewnia kadrę odpowiednią do potrzeb wynikających z prowadzonej działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. W celu realizacji procesu kształcenia Politechnika Gdańska zatrudnia nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. W strukturze organizacyjnej Uczelni zostały określone zasoby ludzkie. Dodatkowo sytuację kadrową każdego z wydziałów PG określa struktura zatrudnienia danej jednostki.

Ogólne wymagania dotyczące minimum kadrowego określa Ustawa (Dz. U. 2012 poz. 572) oraz rozporządzenie MNiSW z dnia 31 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.

Zasady i metody doboru kadry naukowo-dydaktycznej do potrzeb wynikających z prowadzonego kształcenia i badań naukowych realizowanych w jednostkach PG określa Statut PG, w tym szczegółowe wymagania kwalifikacyjne, tryb zatrudniania oraz zwalniania pracowników.

Prawidłowość powierzania kadrze naukowej zadań dydaktycznych i naukowych określa uchwała Senatu PG nr 146/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków. Monitorowanie polityki kadrowej dokonywane jest na wydziale zgodnie z Uchwałą (§ 6, pkt 1.2).

Nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, a tryb jej przeprowadzenia określa Statut PG. Uchwała Senatu PG nr 90/20133/XXI z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie regulaminu oceny nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej wprowadza regulamin oceny nauczycieli akademickich PG. Natomiast jakość wykonywanych zadań przez nauczycieli akademickich jest oceniana poprzez anonimową Ankietę Oceny Nauczycieli Akademickich, wprowadzoną na podstawie zarządzenia rektora PG nr 17/2013 z 11 czerwca 2013 r., wypełnianą przez studentów PG.

Istotnym elementem oceny dydaktycznego dorobku nauczyciela akademickiego jest hospitacja zajęć. Wzór arkusza hospitacji z przeprowadzonych zajęć dydaktycznych został wprowadzony zarządzeniem rektora PG nr 17/2013 z 11 czerwca 2013 r.

Politechnika Gdańska prowadzi politykę kadrową umożliwiającą rozwój kwalifikacji naukowych i dydaktycznych pracowników co określa Statut PG. Uczelnia stwarza możliwości podnoszenia kwalifikacji naukowych i dydaktycznych pracowników w tym wyjazdów służbowych, co zostało wprowadzone pismem okólnym rektora PG nr 14/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie wyjazdów służbowych pracowników oraz skierowań w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Nauczyciele akademiccy wykazujący się osiągnięciami w pracy zawodowej zostają wyróżnieni otrzymując nagrodę rektora PG zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu rektora PG nr 8/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia rektora PG nr 18/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie kryteriów oceny wniosków o nagrody rektora PG za osiągnięcia naukowe, w tym i artystyczne.

Ocena efektów realizacji polityki kadrowej, w tym spójności zakresu specjalności reprezentowanych przez kadrę naukowo-dydaktyczną i dydaktyczną z efektami kształcenia określonymi dla prowadzonych w jednostce studiów oraz adekwatności liczby nauczycieli akademickich zaangażowanych w proces dydaktyczny do liczby jego uczestników, dokonywana jest na wydziałach zgodnie z Uchwałą (§ 6, pkt 1.9).

5.2. Polityka finansowa

Politechnika Gdańska prowadzi politykę finansową zapewniającą stabilność jej rozwoju zgodnie ze Statutem PG.

Polityka finansowa Uczelni jest prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych. Polityka dotyczy dotacji budżetowej (zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni) oraz funduszu pomocy materialnej (zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów w zakresie określonym w Ustawie (Dz. U. 2012 poz. 572) w art. 173 ust. 1 oraz dla doktorantów w zakresie określonym w Ustawie (Dz. U. 2012 poz. 572) w art. 199 ust.1).

Politechnika Gdańska stworzyła własny fundusz stypendialny, stanowiący element polityki projakościowej, dla pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, w tym również dla cudzoziemców.

Studia niestacjonarne prowadzone na Politechnice Gdańskiej są studiami samofinansującymi się. Odpłatność za studia niestacjonarne została oszacowana na podstawie kalkulacji kosztów wg wzoru obowiązującego na Uczelni. Studenci i doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wnoszą opłaty za powtarzanie przedmiotów z powodu niezadawalających wyników w nauce (kształceniu) oraz za zajęcia nie objęte planem studiów. Opłaty są zróżnicowane w zależności od kierunku i poziomu studiów wyższych oraz od dyscypliny naukowej na studiach doktoranckich.

Wydziały prowadzą politykę projakościową związaną z motywacją (dodatki motywacyjne) nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów do podnoszenia kwalifikacji naukowych oraz poziomu wykształcenia.

Ocenę polityki finansowej jednostki, tj. wydziału czy centrum, pod względem zapewnienia realizacji jej celów strategicznych oraz osiągnięcia założonych efektów kształcenia i stabilności rozwoju, określają wewnętrzne regulacje wydziałowe oraz obowiązujące w centrach dydaktycznych.

5.3. Infrastruktura

Politechnika Gdańska dysponuje odpowiednią infrastrukturą dydaktyczną dostosowaną do specyfiki oferowanych studiów i zapewniającą osiąganie założonych efektów kształcenia. Zgodnie ze Statutem PG zadaniem wydziału, jest tworzenie warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i naukowej. Mienie wydziału stanowi wydzieloną część mienia Uczelni. Wydział prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Senatu PG i zarządzeniami rektora.

Tryb postępowania, kompetencje i odpowiedzialność poszczególnych jednostek organizacyjnych w zakresie zarządzania i utrzymania infrastruktury dydaktycznej określają regulacje wewnętrzne wydziału.

Na stronie głównej Politechniki Gdańskiej działa interaktywna mapa kampusu zawierająca listę budynków wraz z rozmieszczeniem sali i laboratoriów oraz informację o dojeździe do kampusu.

Infrastruktura dydaktyczna i badawczo-laboratoryjna Uczelni obejmuje:

 • sale wykładowe wyposażone w multimedia,
 • specjalistyczne laboratoria,
 • Bibliotekę Główną,
 • obiekty sportowe,
 • sieć internetową.

Zaplecze dydaktyczne Politechniki Gdańskiej w liczbach:

 • prawie 60 ha terenów,
 • ponad 80 budynków,
 • ponad 116 tys. m2 powierzchni dydaktyczno-badawczej,
 • ok. 160 sal wykładowo-seminaryjnych w tym 20 audytoriów,
 • ok. 200 laboratoriów dydaktycznych,
 • ok. 65 laboratoriów komputerowych gdzie jest ok. 1500 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu przeznaczonych dla studentów.

Politechnika Gdańska realizuje następujące inwestycje i projekty:

 • Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej,
 • Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze,
 • Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej m.in. budowa Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej,
 • LINTE^2 – Laboratorium INnowacyjnych TEchnologii elektroenergetycznych i INTEgracji Odnawialnych Źródeł Energii.

Na Politechnice Gdańskiej działa największa i najnowocześniejsza techniczna biblioteka naukowa w Polsce Północnej. Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej posiada:

 • 1 mln 200 tys. woluminów, w tym: skrypty i podręczniki akademickie, naukowe książki polskie i zagraniczne, czasopisma naukowe i techniczne polskie i zagraniczne, literaturę normalizacyjną, opisy patentowe, literaturę techniczno-handlową oraz bazy danych,
 • 17 czytelni dla użytkowników, w tym 11 filii na wydziałach oraz czytelnie specjalistyczne: czasopism bieżących, baz danych, norm, patentów oraz zbiorów zabytkowych,
 • 2 wypożyczalnie: miejscowa i międzybiblioteczna,
 • ponad 110 stanowisk komputerowych dla użytkowników oraz do obsługi procesu bibliotecznego uczelni,
 • ponad 30 tys. stałych użytkowników korzystających z usług wypożyczalni miejscowej.

Szczegóły dotyczące zasobów i korzystania z Biblioteki PG znajdują się na stronie internetowej Biblioteki PG.

Biblioteka pełni usługi na rzecz nauki i dydaktyki poprzez:

 • udostępnianie zasobów bibliotecznych,
 • wypożyczenia miejscowe i zamiejscowe,
 • udostępnianie informacji naukowej,
 • udostępnianie informacji normalizacyjnej i patentowej,
 • szkolenia biblioteczne,
 • wymianę wydawnictw z innymi uczelniami,
 • usługi reprograficzne.

Do obiektów sportowych Centrum Sportu Akademickiego PG należy zaliczyć:

 • kompleks basenowy (duży basen – 25 m, mały basen – 12,5 m),
 • halę sportową (pełnowymiarową do zespołowych gier sportowych),
 • salę judo,
 • salę aerobiku,
 • siłownię,
 • wioślarnię,
 • boiska,
 • korty tenisowe (nawierzchnia ceglasta).

Akademicka Sieć Komputerowa PG obejmuje zasięgiem całe Trójmiasto i niektóre obszary Pomorza. Pracuje tu klaster Galera – najszybszy superkomputer w Polsce. Teoretyczna wydajność maszyny obliczeniowej to 50 TFLOPS.

Na terenie całej Politechniki Gdańskiej udostępniony jest bezpieczny dostęp do Internetu w postaci sieci Eduroam. Kompleksowa informatyzacja Uczelni jest realizowana poprzez portal moja PG. Moja PG to profilowany serwis internetowy zawierający szereg e-usług. Po zalogowaniu uzyskuje się dostęp do modułów eDziekanat, eStudent i eNauka, wspierających obsługę spraw studenckich oraz skuteczne organizowanie toku studiów. Portal oferuje elektroniczny plan zajęć z mapą kampusu, dostęp do wyników egzaminów oraz informacje na temat praktyk, staży czy stypendiów. Dodatkowym ułatwieniem jest baza kilkudziesięciu gotowych zaświadczeń i wydruków, a także wyszukiwarka publikacji naukowych.

Ocena dostosowania infrastruktury dydaktycznej i naukowej do profilu i rozmiarów prowadzonego kształcenia oraz specyfiki realizowanych badań, a także ocena planów jednostki w zakresie rozwoju tej infrastruktury dokonywana jest na każdym wydziale zgodnie z Uchwałą (§ 6, pkt 1.12 i § 7, pkt 1.3).

Udział interesariuszy zewnętrznych w zapewnianiu dostępu do bazy o najwyższych standardach dydaktycznych i naukowych, w tym nowoczesnych laboratoriów, zaawansowanych technologii związanych z realizowanym kształceniem i badaniami naukowymi zapewniony jest m. in. poprzez Konwent ustanowiony Statutem PG oraz uchwałą Senatu PG nr 22/2012/XXIII z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie powołania Konwentu PG w kadencji 2012/2016.

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 13.05.2021 r.