Najważniejsze pytania dotyczące funkcjonowania uczelni w okresie odwołania zajęć dydaktycznych

Lista najczęściej pojawiających się pytań i odpowiedzi dotyczących funkcjonowania uczelni w okresie odwołanych zajęć dydaktycznych. Lista będzie aktualizowana wraz z nowymi ustaleniami. 

 

STUDENCI

Do kiedy zostały odwołane zajęcia dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne zostały zawieszone do 3 maja 

 

Czy rok akademicki zostanie wydłużony?

Rok akademicki 2019/2020 trwa do 30 września 2020 r. i nie będzie przedłużany. Możliwe są zmiany (wydłużenie) terminu zajęć dydaktycznych, ale takie decyzje będą podejmowane jedynie w przypadku wydłużającej się przerwy w zajęciach ze względu na sytuację epidemiologiczną.

 

Czy dziekanaty, rektorat i i inne jednostki w tym Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej są zamknięte?

Administracja uczelni pracuje normalnie, ale zgodnie z zarządzeniem rektora zaleca się ograniczenie do minimum kontaktów osobistych, dlatego uprasza się o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

Gdzie i kiedy można przedłużyć legitymację studencką?

Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego podpisał zmiany w rozporządzeniach w sprawie studiów oraz w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta. Ukazały się one w Dzienniku Ustaw i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia (12 marca). Rozporządzenia te zakładają, że legitymacje studenckie oraz legitymacje doktoranta, których ważność kończy się w marcu tego roku (a których ważność nie została dotychczas potwierdzona), zachowują ważność do 31 maja 2020 r. bez konieczności potwierdzania ich ważności.

 

Czy można nadal prowadzić badania ?

Prace badawcze nie zostały wstrzymane i można je kontynuować.

 

Czy zajęcia zaoczne, studia podyplomowe i zajęcia na studiach MBA też są odwołane?

Tak, odwołane są wszystkie zajęcia dydaktyczne poza tymi prowadzonymi w systemie e-learningu.

 

Co z opłatami za studia? Czy należy uiszczać opłaty?

Informacja o opłatach za studia 

 

Czy w sytuacji wyjątkowej, jeśli część zajęć się nie odbędzie, studenci studiów odpłatnych będą mogli liczyć na częściowy, proporcjonalny zwrot czesnego?

W takiej sytuacji częściowy zwrot opłat poniesionych na czesne, uwzględniający zajęcia, które się nie odbyły, będzie możliwy.

 

Co ze składaniem i obroną prac dyplomowych?

Składanie prac i obrona prac dyplomowych zostały przesunięte. Decyzje o zmianach terminów będą podane w osobnej informacji.

 

Czy w związku z odwołaniem zajęć  termin sesji egzaminacyjnej letniej zostanie przesunięty?

Jest za wcześnie na podejmowanie takich decyzji. Decyzję będą podejmowane na bieżąco wraz z rozwojem sytuacji. 

 

W jaki sposób będą prowadzone zajęcia w trybie on-line? Czy będą to wideokonferencje?

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem na temat nauczania zdalnego

 

Czy akademiki  będą funkcjonować w trakcie odwołania zajęć?

Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i wprowadza się zakaz  odwiedzin przez gości zewnętrznych. Do budynków wpuszczane będą tylko osoby, które  w nich mieszkają. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie, komunikaty będą rozwieszane w formie papierowej w budynkach domów studenckich. 

[AKTUALIZACJA, 19 marca] Aktualne informacje dot. zasad funkcjonowania akademików w okresie ochronnym można znaleźć w osobnym, dedykowanym komunikacie - TUTAJ.

 

Czy jeśli zostanie przedłużony czas prowadzenia zajęć dydaktycznych, zostaną przedłużone umowy najmu w domach studenckich?

Jeżeli zapadnie decyzja o wydłużeniu zajęć dydaktycznych, studenci będą mogli mieszkać w akademikach do końca sesji podstawowej.

 

Jestem obcokrajowcem. Czy mogę w okresie zamknięcia uczelni jechać do domu ?

Jest możliwy wyjazd do domu poza granice Polski, na czas zawieszenia zajęć, ale w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną zwracamy uwagę, że mogą nastąpić trudności w powrocie do Polski, kiedy zostaną wznowione zajęcia. Dlatego w każdym przypadku prosimy o indywidualny kontakt mailowy lub telefoniczny z Działem Międzynarodowej Współpracy Akademickiej.

 

Czy wyjazdy studenckie na studia w ramach programu Erasmus + w następnym roku akademickim będą się odbywały?

Tak, uczelnia w dalszym ciągu będzie realizowała wyjazdy w ramach programu Erasmus. Mamy nadzieję, że do września 2020 sytuacja epidemiologiczna ulegnie znaczącej poprawie i wyjazdy będą możliwe.

 

Biblioteka Główna wraz z czytelnią są zamknięte, ale czy działają wydziałowe biblioteki?

Biblioteka PG – Wypożyczalnia-Informatorium oraz czytelnie i filie Biblioteki PG pozostają zamknięte do odwołania.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie opłaty za przetrzymane wypożyczenia z wyznaczonym terminem zwrotu od 1 marca do 30 kwietnia 2020 r. są anulowane. W sprawie zablokowanych kont bibliotecznych z powodu nieterminowych zwrotów, prosimy o kontakt telefoniczny z Wypożyczalnią | Informatorium: (58) 347 15 00 lub mailowy: czytelnia.bpg@pg.edu.pl

 

Czy odbywać się będą treningi sekcji sportowych w CSA?

Centrum Sportu Akademickiego zostało zamknięte i nie odbywają się żadne treningi. Zamknięty jest również basen i nie odbywają się zajęcia dla pracowników, studentów i doktorantów.

 

PRACOWNICY

Jak mogę starać się o zasiłek opiekuńczy?

Rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia, w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły na czas opieki nad dzieckiem przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Aby skorzystać z ww. zasiłku należy niezwłocznie poinformować bezpośredniego przełożonego oraz złożyć w Dziale Osobowym oświadczenie.

Wzór pod adresem:
https://repos.pg.edu.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/51faef53-832a-44ee-a3e6-7ce889d1707c

Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

 

Co zrobić w sytuacji, kiedy kończy się ważność badań okresowych? 

Na czas epidemii zawieszone zostało wykonywanie obowiązków w zakresie okresowych badań lekarskich (medycyna pracy). Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., zachowują ważność. Po odwołaniu stanu epidemii, pracownicy będą zobowiązani do niezwłocznego  wykonania badań w okresie nie dłuższym niż 60 dni.
Badania wstępne i kontrolne nadal muszą być wykonywane. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Przypominamy, że zgodnie z art. 229 § 11 Kodeksu pracy wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:
1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Podstawa prawna: art. 12a i art 31m.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).