REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO 2015

Bajeczna historyjka o zastosowaniu matematyki w …

 

 1. Organizatorem Konkursu na bajkę o treści matematycznej jest Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej. Konkurs jest organizowany w ramach inicjatywy „Rok Matematyki na Pomorzu”.
   
 2. Przedmiotem Konkursu jest napisanie bajki związanej z matematyką. Bajka może być napisana wierszem lub prozą oraz może być wsparta ilustracjami.
   
 3. Tekst bajki powinien zawierać nie więcej niż 1500 znaków w dowolnym edytorze tekstu.
   
 4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół podstawowych z regionu województwa pomorskiego. Konkurs jest podzielony na dwie grupy wiekowe: klasy I – III oraz klasy IV – VI. Dopuszcza się prace zbiorowe - maksymalnie 3 osoby.
   
 5. Prace konkursowe są zgłaszane przez szkołę, która dokonuje wyboru co najwyżej trzech prac z każdej grupy wiekowej.
   
 6. Prace konkursowe należy przesyłać w formie wydruku na adres organizatora:
   

  Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość

  Politechnika Gdańska

  Ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 GDAŃSK

  z dopiskiem BAJKA.

   

 7. Do pracy należy dołączyć stronę tytułową wg szablonu zamieszczonego na stronie www Organizatora oraz oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika Konkursu (do pobrania ze strony www Organizatora Konkursu).
 8. Dokumentacja związana z Konkursem (prace uczestników, oświadczenia, listy uczestników i inne jeśli by w toku Konkursu powstały) będzie przechowywana w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej do 30 czerwca 2016r.
   
 9. Nazwiska laureatów Konkursu wraz z informacją o zajętych przez nich miejscach mogą być opublikowane na stronach internetowych Politechniki Gdańskiej, w Piśmie PG oraz innych mediach związanych z tematem.
   
 10. Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie realizacji zadań Konkursu, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest Rektor Politechniki Gdańskiej.
   
 11. Nadesłane teksty nie będą zwracane.
   
 12. Termin nadsyłania prac: 12.10.2015 – 30.11.2015r. O przyjęciu prac decyduje data stempla pocztowego/dostarczenia pracy pod wskazany wyżej adres.
   
 13. Rozstrzygnięcie Konkursu i rozdanie nagród nastąpi w styczniu 2016r.
   
 14. Bajki będą oceniane przez Komisję Konkursową, która zweryfikuje je pod względem:
  • powiązania z matematyką
  • poprawności merytorycznej
  • wartości literackiej.
    
 15. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

Katarzyna Kujawska

Przewodnicząca Komisji

Konkursu Matematycznego 2015

„Bajeczna historyjka o zastosowaniu matematyki w…”