1. Tekst niesformatowany, o objętości do 1 arkusza wydawniczego, tj. 40 tys. znaków ze spacjami.

2. Czcionka:

Times New Roman
Wielkość czcionki: 12 pkt.
Interlinia: 1,5
Marginesy (górny, dolny, lewy i prawy): 2,5 cm

3. Elementy artykułu:

 • Tytuł artykułu
 • Imię i nazwisko
 • Nazwa instytucji reprezentowanej (afiliacja)
 • Streszczenie
 • Słowa kluczowe
 • Treść artykułu (z umieszczeniem śródtytułów)
 • Bibliografia

4. Ilustracje należy przesłać w osobnych plikach w formacie jpg lub gif – rozdzielczość 300 dpi, z podaniem źródła oraz autora.

5. Przypisy oraz bibliografię należy przygotować w oparciu o tzw. „styl harwardzki".

Najważniejsze zasady „stylu harwardzkiego”:

Odniesienie w tekście do źródła:

 • w celu odesłania do źródła nie stosuje się przypisów, a informację w tekście – nazwisko autora i rok wydania w nawiasie, np. (Kowalski 2017),
 • jeśli autorów jest dwóch, wpisuje się oba nazwiska np. (Kowalski i Nowak 2017),
 • w przypadku większej liczby autorów wpisuje się pierwszego, a następnie skrót et al., np. (Kowalski et al. 2016),
 • w przypadku odniesienia do kilku publikacji, w pierwszej kolejności stosuje się kolejność alfabetyczną, a następnie chronologiczną, np. (Kowalski 1976; Nowak 2002; Mickiewicz 2011; Dolnicki 2012),
 • w przypadku odniesień do kilku pozycji tego samego autora publikowanych w tym samym roku, wprowadza się dodatkowy zapis literowy, np. (Kowalski 2014a; Kowalski 2014b),
 • w przypadku odniesień do publikacji dwóch osób o tym samym nazwisku należy dodać ich inicjały), np. (W. Kowalski 2015; S. Kowalski 2015).

Cytowanie odbywa się na tych samych zasadach. Konieczne jest, aby dodatkowo
w nawiasie podać numer cytowanej strony, np. (Kowalski 2016, s. 21).

Bibliografię należy umieścić na końcu tekstu. Musi być ona sporządzona w porządku alfabetycznym. Stosuje się następujący porządek wpisów:

 1. Nazwisko i inicjał imienia autora
 2. Rok wydania (pisany w nawiasie)
 3. Tytuł (kursywą),
 4. Wydawca
 5. Miejsce wydania.

6. Teksty należy przesyłać do 31.03.2018 r. na adres: katarzyna.blaszkowska@pg.edu.pl

7. Przesłanie tekstu do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem, iż autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na jego publikację w monografii pokonferencyjnej.

8. Autorzy otrzymają bezpłatnie egzemplarz monografii w formie papierowej lub elektronicznej (format PDF); będzie on przesłany pod wskazany adres korespondencyjny lub mailowy.