KONFERENCJA NAUKOWA MARZEC 1968 W GDAŃSKU

Politechnika Gdańska, 12 marca 2018 r.

 

REGULAMIN

§ I Postanowienia ogólne

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Konferencji Naukowej Marzec 1968 w Gdańsku, której Organizatorami są Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w programie Konferencji i zobowiązują się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji.
 3. Organizatorzy zapewniają Uczestnikom poczęstunek w trakcie Konferencji w postaci jednej przerwy kawowej.
 4. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Konferencję poprzez Formularz Zgłoszeniowy, dostępny online na stronie internetowej Konferencji.

Potwierdzenie udziału: komunikat wysyłany przez Organizatorów Konferencji w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez Formularz Zgłoszeniowy.

Strona internetowa Konferencji: https://pg.edu.pl/marzec68

§ II Zgłoszenie udziału

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez poprawne wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Konferencji oraz otrzymanie drogą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika adres potwierdzenia przyjęcia Formularza Zgłoszeniowego.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego.
 3. Pola tekstowe (nie będące polami wyboru) Formularza Zgłoszeniowego należy wypełnić używając pełnych nazw, bez użycia skrótów.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do Formularza Zgłoszeniowego błędnych danych przez Uczestnika.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania imion, nazwisk oraz nazw firm wraz ze stanowiskami i stopniami naukowymi osób biorących udział w Konferencji w celach promocji Konferencji.
 6. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesłanie Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej informacji związanej z Konferencją.

§ III Płatności

 1. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

§ IV Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji po przesłaniu informacji o rezygnacji drogą elektroniczną na adres e-mail: marzec68@pg.edu.pl. Wykreślenie z listy Uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatorów.
 2. Uczestnik ma prawo dokonać zmiany danych, które zapisał w Formularzu Zgłoszeniowym. Wymaga to przesłania drogą elektroniczną zaktualizowanych danych na adres marzec68@pg.edu.pl oraz otrzymania od Organizatorów potwierdzenia drogą elektroniczną wprowadzenia modyfikacji danych.

§ V Ochrona danych osobowych i odpowiedzialność Uczestników

 1. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą w zakresie niezbędnym do obsługi i rozliczenia Konferencji.
 2. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 3. Podczas Konferencji Organizatorzy mogą przeprowadzać sesje fotograficzne i wideo. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych Konferencji.

§ VI Postanowienia końcowe

 1. Koszt przejazdu na Konferencję oraz noclegu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od nich niezależnych – do odwołania lub przełożenia Konferencji.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02.2018. Organizatorzy mają prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie trzech dni od dnia publikacji na stronie internetowej Konferencji.